Zoek in de site...

episodecoördinator

Episodecoördinator

De episodecoördinator is werkzaam in het Radboudumc en eindverantwoordelijk voor de episode. De episodecoördinator is er verantwoordelijk voor dat het onderwijs in de betreffende episode (bestaande uit centraal klinisch onderwijs en de klinische stage(s) een samenhangend geheel vormen.

Zowel de disciplinegebonden studie en –training als de disciplineoverstijgende onderdelen van het centraal klinisch onderwijs staan hierbij in functie van het leren in de klinische praktijk. De episodecoördinator:

 1. maakt het onderwijsprogramma voor de episode en de verschillende onderdelen daarbinnen (CKO-voor gynaecologie en acute verloskunde, klinische stage(s) en CKO-na).
 2. stemt in het episodecoördinatorenoverleg af met de betrokkenen over de episode-overstijgende elementen in het programma (vb. de lijn professioneel gedrag).
 3. stelt de episode informatie samen en draagt zorg voor periodieke actualisering ervan.
 4. draagt in overleg met de betrokken afdelingen zorg voor het docentteam voor elke aflevering van de episode.
 5. overlegt met de ondersteunende organisatie over het rooster/zalenplanning voor elke aflevering van de episode.
 6. draagt zorg voor het beschikbaar zijn van plaatsvervangers, zodat tijdens elke episodeaflevering een aanspreekpunt beschikbaar is.
 7. werkt samen met het OMT voor de masterfase aan het systeem van interne kwaliteitszorg inclusief afgesproken verbetermaatregelen.
 8. draagt zorg voor formulering, uitvoering en handhaving van de toetsregeling voor de episode
  1. draagt zorg voor samenstelling van deeltoetsen voor elke episodeaflevering;
  2. draagt zorg voor organisatie, afname en resultaatvaststelling van de deeltoetsen;
  3. administreert de resultaten van de deeltoetsen en verwerking daarvan tot een episode toetsresultaat.
 9. treedt namens de examencommissie op als examinator voor de episode;
  1. ziet toe op de kwaliteit van de toetsing en beoordeling in de episode;
  2. levert de episoderesultaten aan de studentadministratie;
  3. houdt contact met de examencommissie.
 10. is aanspreekpunt voor de episode en communiceert met stagecoördinator(en), andere episodecoördinatoren, het OMT voor de masterfase, de affiliatiepartners en onderwijs ondersteuning.
 11. rapporteert aan de voorzitter van het OMT-2