Zoek in de site...

Studieadviseur

Je kan bij de studieadviseur terecht voor informatie, begeleiding en advies met betrekking tot je studie en persoonlijke omstandigheden.

De studieadviseur onderhoudt nauwe contacten met docenten, mentoren, begeleiders, de studentendecanen en studentenpsychologen. Persoonlijke informatie zal nooit zonder jouw medeweten worden gedeeld.

Soms zal de studieadviseur coassistenten uitnodigen voor een gesprek. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de resultaten hiertoe aanleiding lijken te geven en de studieaanpak wellicht individueel moet worden bijgesteld.

De studieadviseurs voor de master geneeskunde zijn Anne Bremer en  Gaby van Welsem

Je kan bij hun terecht met vragen over uiteenlopende onderwerpen die jou bezig houden en van invloed zijn op je studie, bijvoorbeeld:

 • Persoonlijke omstandigheden, zoals ziekte, functie-beperkingen of (bijzondere) familie omstandigheden (mantelzorg).
 • Overige persoonlijke problemen, bijvoorbeeld faalangst
 • Bij herhaling dezelfde feedback krijgen bij beoordeling van een episode.
 • Problemen met de voortgangstoets.
 • Twijfel over je studie.
 • Onveilige opleidingssituatie of grensoverschrijdend gedrag.
 • Voorzieningen: locatiepreferentie, voorzieningen bij toetsen.
 • Plan van aanpak na een onvoldoende voor een coschap.
 • Voorbereiden verzoek aan de examencommissie, bijvoorbeeld voor een aangepast programma (deeltijd), uitzonderingen, vrijstellingen.
 • Praktisch informatie over inschrijvingen, financiering, huisvesting.
 • Flexibel studeren (topsporters).

Bijzondere omstandigheden kunnen voor een individuele student een speciale indeling voor de coassistentschappen wenselijk of noodzakelijk maken. In eerste instantie betreft dit studenten die verminderd belastbaar zijn als gevolg van een handicap of chronische aandoening. Zij kunnen worden ontzien door vermindering van de werkbelasting tijdens de coassistentschappen (bijvoorbeeld door spreiding van de stage over een langere tijd) of het voorkómen van extra belasting (bijvoorbeeld door stage te lopen in de buurt van de woonplaats waardoor de reistijd beperkt wordt). Een andere situatie is het ouderschap. Studenten met zorg voor kinderen zijn uiteraard zelf verantwoordelijk voor het regelen van opvang gedurende werktijd. Maar plaatsing op grote afstand van de woonplaats kan tot problemen leiden. Het OMT-2 heeft daarom, in overleg met de examencommissie, de mogelijkheid gecreëerd om relatief dicht bij huis geplaatst te worden. De feitelijke indeling per coassistentschap zal zoveel mogelijk in overleg met de medestudenten binnen de groep worden uitgevoerd, waarbij iedereen rekening houdt met de faciliteiten die zijn afgesproken voor de student in kwestie. Coassistenten die zwanger zijn en degenen met zorg voor kinderen kunnen daarnaast verzoeken om hun coassistentschappen in deeltijd te doen. Zij dienen dit schriftelijk aan te vragen bij de examencommissie, vergezeld van een voorstel voor een aangepast onderwijsprogramma. Onder deeltijd wordt verstaan: 4 dagen per week, met een uitloop van een week per 4 weken coschap. Studenten die menen in aanmerking te komen voor een bijzondere indeling dienen tijdig contact op te nemen met de studieadviseur.

Contact met de studieadviseurs

Mailen:

studieadviseurgeneeskunde@radboudumc.nl

Afspraak maken voor een gesprek:

RU FMW Studieadviseurs / study advisors (office365.com) (alleen voor studenten geneeskunde van de RU, overige geïnteresseerden kunnen hun vraag per mail sturen)

Mocht je te lang moeten wachten op een afspraak of wil je ons met spoed bereiken, dan kan je altijd bellen naar het Stip (zie hieronder voor telnr.)

Telefonisch spreekuur master:

Dinsdag en donderdag van 9:30-10:00 uur. Bellen via het stip 024-3615066 (of 024-3615065)

Overige begeleiding

De Radboud Universiteit heeft een Afdeling Studentenbegeleiding, waarbij diverse cursussen en workshops studievaardigheid en cursussen ten behoeve van persoonlijke ontwikkeling gevolgd kunnen worden. Ook zijn er studentpsychologen in dienst en kun je deelnemen aan een studiekeuze- en loopbaantraject. Je kunt hieraan op eigen initiatief deelnemen. Ook de studieadviseur verwijst in bepaalde gevallen studenten naar de Afdeling Studentenbegeleiding. Meer informatie op de website van de Radboud Universiteit Studentbegeleiding | Radboud Universiteit (ru.nl)

Studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen en als gevolg daarvan in de problemen komen met hun studiefinanciering kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Voorwaarde voor ondersteuning is dat de student de omstandigheid binnen 3 maanden meldt bij de studieadviseur. Die verwijst jou naar de studentendecaan. Het is daarom verstandig om een afspraak te maken met de studieadviseur zodra persoonlijke omstandigheden het studeren belemmeren. Raadpleeg verder de website van de Radboud Universiteit Studievertraging | Radboud Universiteit (ru.nl)over deze voorziening.

Extra faciliteiten

Studenten kunnen op grond van een specifieke hulpvraag of functionele beperking (zoals dyslexie, een (chronische) ziekte, AD(H)D, autisme, lichamelijke functiebeperking) voorzieningen nodig hebben om succesvol te kunnen studeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra tentamentijd. Om deze voorzieningen te regelen, zijn er twee stappen nodig. Zie ook: Studeren met een functiebeperking | Radboud Universiteit (ru.nl). Let op: binnen de master geneeskunde zijn de mogelijkheden voor een voorzieningen beperkter dan in de bachelor.

Benodigde stappen om voorzieningen te regelen

Stap 1: Maak eerst een afspraak bij de studentendecaan en neem bijvoorbeeld de verklaring van je diagnose mee. De studentendecaan geeft naar aanleiding van de afspraak advies over welke voorzieningen jij nodig hebt en legt deze vast in een begeleidingsovereenkomst. In OSIRIS kun je deze begeleidingsovereenkomst raadplegen.

Stap 2: Maak daarna een afspraak bij je studieadviseur of maak gebruik van het inloopspreekuur. Met je studieadviseur bespreek je de begeleidingsovereenkomst met de geadviseerde voorzieningen. De studieadviseur legt deze voorzieningen voor aan de examencommissie; deze commissie beslist uiteindelijk over toekenning van de voorzieningen. Soms kan de studieadviseur namens de examencommissie ook direct voorzieningen toekennen. Na toekenning heb je dus recht op de voorzieningen.

Stap 3: Jaarlijks (juni/juli) wordt op initiatief van student de begeleidingsovereenkomst geëvalueerd en indien nodig aangepast en worden de voorzieningen zo nodig verlengd.