Zoek in de site...

Karakteristieken van het curriculum

Het totale curriculum (bachelor- plus masteropleiding) omvat zes jaar. Om onze visie te kunnen realiseren is een curriculum ingericht, waarbij het onderwijs wordt aangeboden in cursussen die geprogrammeerd zijn in studiebelastinguren (SBU).

In het kerncurriculum worden in de eerste opleidingsjaren de competenties verworven die vereist zijn om in de geïntegreerde patiëntenbehandeling tandheelkundige problemen adequaat te kunnen oplossen. Naast de tandheelkundige deelgebieden komen daarbij ook aan de orde de algemeen medische en de gedragswetenschappelijke aspecten, voor zover relevant voor de beroepsuitoefening. In de gedragswetenschappelijke cursussen wordt niet alleen aandacht geschonken aan voor de tandheelkunde relevante psychologische en sociologische onderwerpen, maar ook aan arbeid en organisatie van het beroep tandarts, de samenwerking met collega's uit verschillende beroepsgroepen en aan ethiek en filosofie. Tevens neemt het aanleren van een professionele beroepshouding een belangrijke plaats in als onderdeel van de gedragswetenschappelijke scholing. Naast aandacht voor professionele ontwikkeling is er zeker in de bachelor volop aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
Integratie van al deze vaardigheden vindt reeds vanaf het eerste studiejaar plaats. De samenhang en integratie, door het gericht zijn op de behandeling van patiënten, vindt zowel horizontaal binnen een studiejaar plaats als verticaal tussen de studiejaren.

Het keuzecurriculum begint in het tweede bachelorjaar met een cursus 'vrije keuze'. In deze cursus wordt de student geacht een keuze te maken uit het universiteitsbrede aanbod van onderwijs, niet behorend tot de tandheelkunde. Dit onderdeel draagt bij aan verbreding en algemene vorming van de student. Daarna volgt het keuzeonderdeel wetenschappelijke stage in het derde bachelorjaar. Weliswaar is deze stage voor iedere student een verplicht onderdeel, maar de student is vrij in het kiezen van het onderwerp hierin. De masteropleiding bestaat voor een belangrijk deel uit profielonderwijs. De indeling van de student in één van deze profielen draagt bij aan profilering op een deelgebied van de klinische tandheelkunde. Daarmee kan de student op dat deelgebied in het kader van horizontale verwijzing meer expertise inbrengen in de masterkliniek waarvan hij/zij deel uitmaakt. De bacheloropleiding bestaat voor een aanzienlijk gedeelte uit cursussen m.b.t. wetenschappelijke scholing en medische basisvakken.
In de masteropleiding worden veel patiënten met complexe problemen behandeld. Wat in de bacheloropleiding geleerd is op het gebied van gedragswetenschappen, wetenschappelijke scholing en medische wetenschappen komt in geïntegreerde vorm terug in de masteropleiding.

Studenten aan de masteropleiding Tandheelkunde werken in de onderwijspraktijk regelmatig samen met studenten Mondzorgkunde van de HAN. Zo leren zij al tijdens de opleiding om samen te werken met collega's uit andere beroepsgroepen. Ook in werkgroepen wordt vorm gegeven aan "interprofessioneel leren".

Vanuit onderwijskundig oogpunt wordt het gehele curriculum gekenmerkt door het  studentgecentreerde karakter. Dat betekent dat niet de docent maar de student centraal staat. Dit heeft belangrijke consequenties voor zowel de student als de docent, waarbij de laatste als facilitator voor het leerproces van de student optreedt. Er wordt onder andere meer aandacht besteed aan het leren leren. De student dient zich bewust te zijn van de eigen verantwoordelijkheden in het leerproces, waarbij hij/zij zelf informatie verwerft en daarmee competenties ontwikkelt. Een actieve studiehouding van de student is hierbij een vereiste. In een studentgecentreerd curriculum wordt een duidelijke structuur geboden ter bevordering van de doorstroming van de student.

Masterklinieken

Vanaf 2017 bieden de opleidingen Tandheelkunde van het Radboud universitair medisch centrum en de opleiding Mondzorgkunde van de Hogeschool Arnhem Nijmegen aan hun studenten een klinische leeromgeving die nog meer aansluit op de authentieke praktijk in de vorm van zogenaamde THK-Masterklinieken.

Een THK-Masterkliniek is een interprofessionele kliniek van circa 600-900 patiënten die gerund wordt door 11 masterstudenten Tandheelkunde en 5 bachelorstudenten Mondzorgkunde onder eindverantwoordelijkheid van ervaren docenten. De 11 studenten Tandheelkunde komen zoveel mogelijk gelijkelijk verdeeld uit de drie masterjaren. De 5 studenten Mondzorgkunde zijn 3e/4e-jaars studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

De Masterkliniek heeft twee hoofddoelen:

  • elke patiënt wordt adequaat behandeld en
  • elke student wordt in staat gesteld haar/zijn leerdoelen te behalen.


Daarnaast willen de beide opleidingen met de Masterklinieken:

  • betere patiëntzorg bieden
  • gelegenheid bieden om Entrusted Professional Activities (EPA’s) te behalen
  • patiëntenoverdracht vereenvoudigen
  • spoedklachten en intakes integreren
  • interprofessioneel praktijkleren bevorderen.