Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Het eerste jaar (B1)
Het tweede jaar (B2)
Het derde jaar (B3)
Honours Programma

Kenmerkend voor het bachelorprogramma is de onderverdeling in een major en een minor. De major is het basisprogramma van de eigen opleiding. De minor is een samenhangend vakkenpakket, dat je volgt om je major verder uit te diepen of om je kennis juist te verbreden door vakken van andere opleidingen te volgen. In de major zijn enkele cursussen opgenomen die tevens een rol spelen in andere programma's. Daar kom je dus ook studenten van andere opleidingen en nationaliteiten tegen.

Het bachelorprogramma van 180 studiepunten is als volgt ingedeeld: 140 studiepunten worden besteed aan de major, de overige 40 aan de minor. Concreet ziet het programma er als volgt uit: het eerste bachelorjaar (B1) waarvoor een bindend studieadvies (BSA) geldt (minimaal 45 studiepunten behaald aan het eind van het eerste studiejaar) gevolgd door twee studiejaren (B2 en B3), waarin de major wordt voortgezet en waarin daarnaast een minor is geprogrammeerd. De bachelor wordt afgesloten met het bachelordiploma.

In schema ziet het programma er als volgt uit:
Studiejaar Major in studiepunten Minor in studiepunten Studiepunten totaal
Bachelor 1 60 0 60
Bachelor 2 60 0

60

Bachelor 3 20 40 60

Het eerste jaar (B1)

In het eerste jaar volg je inleidende vakken die een goede basis bieden voor het vervolg van je studie. De cursus History of the Western Arts loopt van september tot juni en biedt een grondige inleiding in de geschiedenis van de verschillende kunstdisciplines (literatuur, theater, beeldende kunst, muziek en film). Verder doe je dit jaar belangrijke analysevaardigheden en academische vaardigheden op en maak je kennis met uiteenlopende theorieën over cultuur. Bovendien volg je een intensief mentorprogramma om de overgang naar de universiteit te vergemakkelijken.

Het tweede jaar (B2)

Het eerste semester van het tweede studiejaar biedt een synthese van de kennis en vaardigheden uit het eerste bachelorjaar. Daarna verdiep je je in een aantal kunstdisciplines en kies je vrij 15 EC uit een lijstje vakken. De B2-student heeft een kritische houding en zoekt zelfstandig naar verbanden, context en achtergronden met een klemtoon op Nederlandstalige cultuur, die je aan de hand van de keuzevakken evenwel kunt verbreden. In cursussen uit dit jaar worden niet alleen kunstwerken geïnterpreteerd, vergeleken en verklaard, maar de student problematiseert, verklaart en nuanceert ook standpunten van zichzelf en anderen.

Let op: bij sommige cursussen in het tweede jaar worden ingangseisen gesteld; je moet dan specifieke cursussen hebben behaald.

Het derde jaar (B3)

Het derde jaar biedt een verdere verdieping van kennis en vaardigheden in twee majorvakken en bereidt voor op instroom in de masteropleiding door middel van een minor. De B3-student heeft een academische houding en weet zowel kritisch als genuanceerd te zijn. Het concretiseren van theoretische aannames, de evaluatie van eigen en andermans onderzoek en het opstellen van een onderbouwde, problematiserende onderzoeksvraag staan in dit jaar centraal.

Als afsluiting van het derde bachelorjaar schrijf je het bachelorwerkstuk.

Let op: bij enkele cursussen in het derde jaar worden ingangseisen gesteld; je moet dan specifieke cursussen hebben behaald.

Studieadvies en mentoraat

De studieadviseur en de mentoren ondersteunen de eerstejaarsstudenten.

De mentor probeert de overgang van de middelbare of hogeschool naar de universiteit makkelijker te maken. Dat doen we door de eerstejaarsstudenten in kleine groepjes te verdelen (maximaal 10 studenten) die gekoppeld zijn aan een docent en een student mentor. Bij de mentorbijeenkomsten bespreken jullie het verschil tussen middelbare school en universiteit, het curriculum, je ervaringen, de voorbereiding op examens, en studievaardigheden. Andere mogelijke onderwerpen zijn studieplanning, studentenleven, werklast, bijbaantjes en toekomstperspectieven. In de loop van het jaar heb je minstens twee individuele afspraken met je mentoren om over je studievoortgang te praten. Deelnemen aan het mentoraat is verplicht.

Je kunt de studieadviseur contacteren voor studiegerelateerde vragen maar ook met persoonlijke problemen. Aarzel niet om haar te contacteren als je het wil hebben over  het programma en uurrooster, minoren en keuzevakken, studievertraging, studeermethodes, motivatieproblemen, langdurige ziekte of conflicten met een docent. Ze kan je ook informeren over uitstel van deadlines of extra kansen, de examencommissie, later inschrijven, vrijstellingen, het speciale toelatingsexamen (colloquium doctum), etc. De gesprekken die jullie voeren zijn vertrouwelijk en zij zal niets met derden bespreken zonder jouw toestemming.

N.B.: Als je verwacht om studievertraging op te lopen wegens langdurige ziekte of persoonlijke omstandigheden, contacteer de studieadviseur dan zo snel mogelijk. Dit kan zeer belangrijk zijn wanneer het bindend studieadvies bepaald wordt of wanneer je een verlenging of uitzondering aanvraagt. De studieadviseur heet Lieneke Setton: studentadvisor-acs@ru.nl of 024 36 11 379.  Je kunt een afspraak aanvragen via de website van het Studenten Informatiepunt Letteren (www.ru.nl/stip/).

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, 19e verdieping, kamer E 19.06
Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy