Zoek in de site...

Doelstelling en vervolgopleidingen

Doelstellingen
Eindtermen

Doelstellingen

In de bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) leer je strategisch communiceren in het bedrijfsleven, bij overheden en in non-profitorganisaties. Je verwerft kennis en inzicht in domeinen als marketingcommunicatie, gezondheidscommunicatie, crisiscommunicatie en sociale media. Je vergroot je communicatieve vaardigheden in het Nederlands, maar ook in het Engels, de internationale, tweede taal van organisaties. Je kiest voor deze bachelor als je geïnteresseerd bent in communicatieve functies met een beleidsuitvoerend, beleidsvormend of adviserend karakter. Denk hierbij aan: PR-woordvoerder, tekstschrijver of hoofd webcare. De opleiding CIW wordt in het Nederlands aangeboden met Engels als extra taal.

Communiceren binnen organisaties vereist - naast de beheersing van een vreemde taal - een reeks van communicatieve vaardigheden. Sommige zijn van algemene aard en in alle communicatiesituaties noodzakelijk, andere zijn meer aan een bepaalde arbeids­situatie en arbeidsdoelstelling gebonden. Het trefzekere gebruik van communicatiestrategieën in arbeidsorganisaties vereist een gedegen kennis van bedrijfskundige onderwerpen zoals de structuur van organisaties en de organisatiedoelstellingen, en van de daar geldende situationele omstandigheden.

De opleiding CIW biedt studenten, naast een grondige academische scholing in de uitvoering van communicatietaken in arbeidsorganisaties, een wetenschappelijk kader voor analyse en verbetering of optimalisering van interne en externe communicatie van organisaties. Als student CIW verwerf je een grondige kennis van het Engels, kennis en begrip rond (internationale) communicatie van arbeidsorganisaties en leer je kritisch te reflecteren op vraagstukken en theorieën binnen het vakgebied. Daarnaast leer je empirisch onderzoek dat binnen de bedrijfscommunicatie relevant is, te beoordelen en zelfstandig uit te voeren. Verder ontwikkel je het vermogen om de verworven kennis, inzichten en vaardigheden in een maatschappelijke of wetenschappelijke functie toe te passen.

De uiteindelijke doelstelling van de opleiding is dat je als afgestudeerde Nijmeegse CIW-specialist zo bent toegerust dat je, mede door je kennis van de Engelse taal, zowel nationaal als internationaal actief kunt zijn op het terrein van communicatiemanagement en communicatieonderzoek. De opleiding CIW houdt nadrukkelijk rekening met de arbeidsmarktpositie van haar afgestudeerden. De inhoud van het studieprogramma is enerzijds gebaseerd op de vraag binnen bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt en anderzijds op de specifieke deskundigheid van de Faculteit der Letteren. CIW is niet beroepsopleidend maar beroepsvoorbereidend; dat wil zeggen dat afgestudeerden over díe kwaliteiten beschikken die vereist zijn voor een breed scala aan functies in diverse werkvelden. CIW richt zich op een breed segment van de arbeidsmarkt; handel en industrie, zakelijke dienstverlening en overheid van zowel profit- als non-profitorganisaties. Organisaties onderkennen steeds meer het belang van communicatie en dat heeft tot gevolg dat de vraag naar deskundigen op het terrein van taal en communicatie toeneemt.

Eindtermen

De bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen kent drie leerlijnen. Bij elk van deze leerlijnen is bepaald aan welke eindtermen een student moet voldoen bij het afronden van de bacheloropleiding.

  1. Taal, Communicatie en Organisatie
    De studenten hebben kennis en inzicht in het communicatieproces van organisaties, in het bijzonder in de contextuele en talige factoren die daarin een rol spelen. Zij zijn in staat het communicatieproces te analyseren in termen van communicatiemodellen en communicatiestrategieën en hun kennis en inzichten toe te passen in real-life cases.

  2. Interculturele Communicatie en Vreemde Taal
    De studenten hebben zodanige communicatieve competenties in de vreemde taal en kennis en inzicht in de sociaal-culturele en economische aspecten van landen waarin de taal gesproken wordt, dat zij in staat zijn om communicatieproducten van organisaties in de vreemde taal te evalueren, aan te passen en zelf te ontwerpen. De studenten hebben daarnaast kennis en inzicht in de wijze waarop cultuur het communicatieproces van internationaal opererende organisaties kan beïnvloeden, en zij zijn in staat om deze kennis en inzichten toe te passen in internationale real-life cases.

  3. Academische  en Methodologische Vaardigheden
    De studenten hebben kennis, inzicht en vaardigheden in de kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden van het onderzoek naar communicatie van organisaties, en zijn in staat deze verworvenheden in te zetten als ze een keuze voor een onderzoeksmethode moeten maken om een onderzoeksvraag te beantwoorden. De studenten bezitten algemene academische vaardigheden, met name op het terrein van communicatie, samenwerking en ICT.