Zoek in de site...

Programma B1

De onderdelen van het programma zijn ingedeeld in zogenaamde domeinen: Taal, Communicatie en Organisatie; Interculturele Communicatie en Vreemde Taal;  Academische en Methodologische vaardigheden.

B1 (propedeuse) Code EC P1 P2 P3 P4
1. Taal, Communicatie en Organisatie
Corporate
Communication
CIWB150-IBC 5 X X
Organisation and Management CIWB151-IBC 5 X X
Marketing
Communication
CIWB153-IBC 5 X X
Taal, Communicatie en Media NTCB130 5 X

Informatie-
wetenschap

CIWB158 5 X X
2. Interculturele Communicatie en Vreemde Taal
Internationale
markt Engels
CIWB101E 5 X X
Bouwstenen van
de taal Engels
CIWB102E 5 X X
Strategische
allianties Engels
CIWB103E 5 X X
Interculturele communicatie * CIWB152 5 X (X)
Argumentatie, Retorica en Publiek Debat NTCB138 5 X X
3. Academische en Methodologische Vaardigheden
RADAr: Academische Taalvaardigheid LET-RADAR-NL 0 X X X
Onderzoeks- methodologie I CIWB155 5 X X
Algemene academische vaardigheden CIWB156 5 X X
Totaal 60 17,5 12,5 17,5 12,5

*B1 CIW-studenten volgen dit vak in periode 3. B2 of B3 CIW-studenten die dit vak (opnieuw) volgen mogen dit ook in periode 4 doen. Studenten mogen zich niet twee keer in hetzelfde semester voor deze cursus inschrijven. Als een student zich voor deze cursus heeft ingeschreven in periode 3, mag de student zich niet opnieuw inschrijven in periode 4 van hetzelfde academisch jaar.


Doel en eindtermen van het eerste jaar
Het eerste bachelorjaar heeft drie functies: een oriënterende, een verwijzende en een selecterende. In het eerste jaar krijg je een beeld van de gehele studie, het jaar is representatief voor het vervolg van de opleiding. Je wordt daardoor in staat gesteld je te oriënteren op de studie, met andere woorden, na te gaan of de opleiding aansluit bij je capaciteiten en interesses. Na dit eerste jaar ben je in staat te beslissen of je deze opleiding wilt blijven volgen of dat je voor een andere studie kiest. Het Bindend Studieadvies dat je aan het eind van het jaar ontvangt helpt je bij deze keuze. We spreken ook van de verwijzende functie van het eerste bachelorjaar.

Tot slot kent het eerste bachelorjaar ook een selecterende functie, aan de ene kant beoordeel je zelf of je geschikt bent voor de studie. Aan de andere kant word je beoordeeld op basis van je studieresultaten. Deze worden steeds bezien in het licht van je motivatie, studiehouding en persoonlijke omstandigheden. De resultaten die je in het eerste jaar boekt voor tentamens, werkstukken en andere toetsen, bepalen of je geschikt bent voor de studie en of er een gerede kans is dat je het bachelorexamen CIW zult halen binnen de termijn die daarvoor staat.

Na afronding van het eerste bachelorjaar heb je basale kennis, vaardigheid en inzicht verworven op het kerngebied van de (internationale) bedrijfscommunicatie: de interactie van vreemde taal, communicatie en cultuur in de context van een arbeidsorganisatie. Bovendien heb je je verdiept in een aantal algemene vakken die je studie ondersteunen op het terrein van academisch schrijven en onderzoeksvaardigheden.