Zoek in de site...

Doelstelling & vervolgopleidingen

De Griekse en Romeinse cultuur vormt vanaf de oudheid tot heden een van de hoofdcomponenten van de Europese cultuur in haar rijke veelvormigheid. De Europese cultuur wortelt grotendeels in de Grieks-Romeinse cultuur en ontleent daaraan tot op de dag van vandaag steeds nieuwe impulsen. Thema's en motieven uit de oudheid keren steeds weer terug in de letterkundes van alle talen. Dit geldt evenzeer voor andere kunsten, zoals film, opera, architectuur en beeldende kunsten, voor de wijsbegeerte en voor de staatsinstellingen van Europa. Zoals Grieks en vooral Latijn een belangrijk substraat vormen voor vele van de moderne Europese talen, zo is heel onze cultuur van de oudheid doortrokken. Wie GLTC studeert, leert die erfenis te onderzoeken, in perspectief te plaatsen en op waarde te schatten.

De opleiding GLTC biedt je een programma dat uit drie delen bestaat: Griekse taal- en letterkunde, Latijnse taal- en letterkunde en de cultuurvakken. Doorwerking en receptie van het klassieke erfgoed in de Europese culturen komt in alle drie de onderdelen aan bod. Je verwerft een grondige en systematische kennis van de talen Grieks en Latijn en je neemt kennis van alle wezenlijke aspecten van de Grieks-Romeinse beschaving. Voorts maak je je een zodanige (ver)taalvaardigheid eigen dat je zelfstandig Griekse en Latijnse teksten kunt lezen, die een diverse moeilijkheidsgraad en onderscheidende stijlkenmerken vertonen en die behoren tot uiteenlopende periodes en genres. Doordat geschiedenis, kunst en archeologie, wijsbegeerte en maatschappelijke vraagstukken ruim aandacht krijgen in de cultuurvakken, kun je de gelezen teksten tevens plaatsen in hun cultuurhistorische context.

Na de bachelor kun je instromen in de facultaire masteropleidingen Oudheidstudies, Letterkunde, Geschiedenis (programma: Ancient and Medieval Mediterranean Worlds) of Tourism and Culture. Wil je leraar worden? Dan kun je na de master Oudheidstudies de eenjarige lerarenopleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur gaan volgen. Een andere optie na de bachelor is  om direct door te stromen naar de Tweejarige Educatieve Master Grieks en Latijn. Je dient in beide gevallen 90 talige studiepunten te behalen in de bachelor en nog eens 30 in de master. Naast deze masters heeft de faculteit diverse tweejarige onderzoeksmasters ontwikkeld, die openstaan voor studenten die een 7.5 gemiddeld voor hun bachelor hebben gehaald en minimaal een 8 voor hun bachelorscriptie.

Opleidingsdoelstellingen en eindtermen van de bachelor

De bacheloropleiding GLTC heeft tot doel brede, systematische basiskennis te verschaffen op het terrein zowel van de Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde als van de cultuur van de Grieken en Romeinen. De opleiding is er tevens op gericht je onderzoeksvaardigheden op algemeen academisch niveau te laten verwerven, zoals het formuleren en uitwerken van een wetenschappelijke vraagstelling en status quaestionis, het kritisch selecteren en beoordelen van vakliteratuur, het gebruiken van ICT voor wetenschappelijke doeleinden, en een goede schriftelijke en mondelinge taalbeheersing. Verder verschaft de bacheloropleiding GLTC je een hoeveelheid basiskennis die onontbeerlijk is om de culturele tradities in de West-Europese beschaving nader te bestuderen. En natuurlijk reikt ze je de competenties aan op het terrein van de klassieke studiën die je in staat stellen je in je masteropleiding nader te specialiseren. De eindtermen voor afgestudeerden van de bacheloropleiding GLTC kunnen als volgt worden geformuleerd:

  1. Je kunt in grote mate van zelfstandigheid vraagstukken uit het vakgebied van de Griekse en Latijnse Taal en Cultuur analyseren. Analyse en onderbouwing getuigen van een onderzoekende houding en van een methodische en kritische verwerking van de kennisbasis van het vakgebied.
  2. Je kunt onder begeleiding een relevant, specifiek vraagstuk uit het vakgebied van de Griekse en Latijnse Taal en Cultuur onderzoeken met behulp van passende onderzoeksmethoden. Je kunt een probleem afbakenen, deelvragen formuleren, deze theoretisch en empirisch onderzoeken met behulp van relevante bronnen, en je kunt in correct Nederlands verslag doen van de onderzoeksresultaten in een helder gestructureerde, academische stijl.
  3. Je kunt je eigen werkzaamheden organiseren, zowel individueel als in teamverband. Je kunt de werkzaamheden, mede op basis van feedback van anderen, evaluerenJe kunt lacunes in je eigen deskundigheid signaleren.Je maakt weloverwogen keuzes voor de vervolgstudie.
  4. Je kunt exemplarisch benoemen hoe de ontwikkeling van het vakgebied samenhangt met ontwikkelingen binnen verwante (geesteswetenschappelijke) disciplines.
  5. Je bezit wetenschappelijk gefundeerde kennis van en inzicht in de belangrijkste aspecten van de talen Grieks en Latijn. Je kunt ze zelfstandig lezen met een doelmatig gebruik van woordenboeken en commentaren. Je kunt de ontwikkeling van beide talen beschrijven en historische en regionale taalkundige verschillen benoemen.
  6. Je bezit wetenschappelijk gefundeerde kennis van de voornaamste Griekse en Latijnse literaire werken uit verschillende periodes, genres en regio’s. Je beheerst de methoden en technieken om deze in hun context te analyseren en bent in staat hierbij relevante antieke en moderne literatuurtheoretische concepten te betrekken.
  7. Je hebt een breed overzicht van de hoofdlijnen van de antieke cultuur en tradities. Je kunt de kennis en vaardigheden op het terrein van de Klassieke en Provinciaal-Romeinse Archeologie, de Oude Geschiedenis en de Antieke Wijsbegeerte toepassen op onderzoek binnen deze richtingen, maar ook als interpretatiekader voor Griekse en Latijnse teksten.

Onderzoek

Het onderzoek van de wetenschappers die verbonden zijn aan de opleiding GLTC in Nijmegen is gericht op de studie van de beschaving van Grieken en Romeinen in al haar uitingsvormen: Griekse en Latijnse letterkunde, inclusief vroeg-christelijk Grieks en Latijn, Oude Geschiedenis, Antieke Wijsbegeerte, Klassieke Archeologie en Provinciaal-Romeinse Archeologie. Deze studie van de Grieks-Romeinse beschaving en haar doorwerking is bij uitstek een interdisciplinaire aangelegenheid. Al het onderzoek is verenigd in het facultaire onderzoeksprogramma ‘De Antieke Wereld', onderdeel van het facultaire onderzoeksinstituut RICH (Radboud Institute for Culture & History). In dit programma zijn twee disciplinaire lijnen vertegenwoordigd, overeenkomstig de in Nijmegen aanwezige expertise, namelijk (a) de ontsluiting van literaire en niet-literaire teksten en andere bronnen (met name materiële resten) en (b) de historiografische bestudering van de antieke beschaving. Deze lijnen houden verband met deelprogramma's van OIKOS, de landelijke onderzoeksschool voor studiën op het gebied van de klassieke oudheid, waarvan de meeste Nijmeegse docenten tevens lid zijn. Het onderzoeksprogramma  'De Antieke Wereld' heeft twee speerpunten: Anchoring Innovation en Flavian Culture. Onderlinge samenhang tussen de deelprogramma's bestaat niet alleen uit het feit dat ze zich richten op dezelfde culturen, talen, teksten en andere materiële overblijfselen uit de Oudheid, maar ook uit het feit dat de disciplinaire lijnen elkaar onderling aanvullen en verrijken. Het onderzoeksprogramma ‘De Antieke Wereld' organiseert twee maal per jaar studiedagen op de universiteit, waarin de leden verslag uitbrengen van hun onderzoek aan elkaar, aan de studenten van de opleiding en aan andere geïnteresseerden.

Reünistenkring

De Reünistenkring Griekse en Latijnse Taal en Cultuur is een vereniging die gelieerd is aan de Algemene Reünistenvereniging van de Radboud Universiteit Nijmegen. De contactpersoon van de reünistenkring GLTC: dr. Vincent Hunink (voorzitter/secretaris).