Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Excursies
Extracurriculair aanbod
Feedback
Honours Programma

Kenmerkend voor het bachelorprogramma is de onderverdeling in een major en een minor. De major is het basisprogramma van de eigen opleiding. De minor is een samenhangend vakkenpakket. In de major zijn enkele cursussen opgenomen die tevens een rol spelen in andere programma's. Daar kom je dus ook studenten van andere opleidingen en nationaliteiten tegen.

Van het bachelorprogramma van 180 studiepunten worden 140 studiepunten besteed aan de major, de overige 40 aan de minor. Concreet ziet het programma er als volgt uit: het eerste bachelorjaar (B1) waarvoor een bindend studieadvies (BSA) geldt (minimaal 45 studiepunten behaald aan het eind van het eerste studiejaar) gevolgd door twee studiejaren (B2 en B3), waarin de major wordt voortgezet en waarin daarnaast een minor is geprogrammeerd. De bachelor wordt afgesloten met het bachelordiploma.

Voor alle cursussen in de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis geldt dat er een maximum- of minimumaantal deelnemers kan worden vastgesteld. Als het maximum is bereikt wordt inschrijving gesloten; als het minimum niet wordt gehaald, kan worden besloten de cursus geen doorgang te laten vinden.

Excursies

Naast dagexcursies die deel uitmaken van verschillende cursussen, onderscheidt de Nijmeegse opleiding Kunstgeschiedenis zich door drie meerdaagse verplichte excursies naar bestemmingen in het buitenland. Deze excursies zijn ondergebracht bij drie werkgroepen en vormen het ‘practicum’ van de studie. De feitelijke excursies vallen in collegevrije periodes aansluitend op de periodes waarin de colleges worden gehouden.

De excursies dienen in de eerste plaats voor het trainen van algemene en methodologische vaardigheden, waarbij tevens de kennis die op inhoudelijk gebied wordt opgedaan van groot belang is. Ze worden vanzelfsprekend ook beoordeeld zoals iedere andere cursus in het curriculum. Na de excursies beheers je een scala aan vaardigheden beheersen die je in je latere beroepspraktijk ten goede kunnen komen.

Voor alle verplichte excursies geldt dat een gedeelte van de kosten voor rekening van de opleiding komt. Kosten die door de opleiding worden voorgeschoten, worden door de studenten terugbetaald door middel van een eenmalige machtiging.

De faculteit heeft een collectieve reisverzekering afgesloten. Verzekerd zijn reisongevallen en repatriëring. Dit is géén annuleringsverzekering en ook géén reisbagageverzekering. Studenten dienen daar zelf voor te zorgen.

Overzicht buitenlandse excursies:

Jaar

Periode

Cursus

Excursie

B1

2

Middeleeuwse werelden 2. Werkgroep en excursie

Keulen

B2

3 en 4

Florence: geboortestad van de renaissance. Werkgroep en excursie

Florence

B3

1 en 2

Parijs: hoofdstad van de moderniteit? Werkgroep en excursie

ParijsExtracurriculair aanbod

Naast het onderwijsaanbod in de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis is het mogelijk andere (al dan niet kunsthistorische) cursussen te volgen, bijvoorbeeld uit het aanbod van het Nederlands Interuniversitaire Kunsthistorisch Instituut in Florence (NIKI) of het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR). Deze cursussen tellen niet mee voor het reguliere curriculum maar kunnen wel (met toestemming van de examencommissie) als ‘extracurriculair’ worden opgenomen in het diplomasupplement, of  worden opgenomen in het keuzepakket van de minor. Maak voor meer informatie een afspraak bij de studieadviseur. Daarnaast bieden de instituten in Rome en Florence gezamenlijk het minorprogramma ‘Rome-Florence. Italian Art & History’ aan. Dit multidisciplinaire programma behelst een verblijf in beide steden (elk twee maanden) gedurende het eerste semester, en bestaat uit onder meer een basiscursus Italiaans, archief- en bibliotheekonderzoek en verschillende cursussen waarin de (kunst)geschiedenis van Italië centraal staat.

Feedback

Commentaar op schriftelijke werkstukken wordt in mondelinge of schriftelijke vorm gegeven. Afhankelijk van de aard en omvang van het werkstuk kan dit gebeuren door middel van bijvoorbeeld een persoonlijk gesprek met de student, aantekeningen op het werk dat de student ter inzage krijgt of terug ontvangt, of een meer collectieve vorm van feedback zoals een correctieverslag tijdens het college of op Brightspace. Een eerste versie wordt altijd becijferd. Stukken die niet af zijn worden niet als eerste versie geaccepteerd. Indien de eerste versie onvoldoende is, kan na becijfering en becommentariëring een tweede, tevens laatste, versie worden ingeleverd.

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten. Meer informatie vind je op de website.