Zoek in de site...

Doelstelling en eindtermen

Masterspecialisatie Communicatie en Beïnvloeding
Masterspecialisatie Global Communication and Diversity
Eindtermen master CIW
Opleidingsvoorzitter
Honours Programma

De eenjarige masteropleiding Communicatie en Informatiewetenschappen (CIW) kent twee verschillende specialisaties:

  • Communicatie en Beïnvloeding (C&B)
  • Global Communication and Diversity (GC&D)

Masterspecialisatie Communicatie en Beïnvloeding

Deze master leidt studenten op tot zelfstandig functionerende communicatiespecialisten die een grondige theoretische en methodische kennis combineren met de capaciteit om samen te werken in interdisciplinaire teams door concrete praktijkprojecten. De opleiding richt zich op een breed spectrum aan communicatieve contexten, zoals commerciële bedrijven, instellingen in de gezondheidszorg, en overheid. Naast de zeer verschillende doelen die deze organisaties nastreven, hebben ze ook één belangrijke overeenkomst: voor het bereiken van die doelen zijn ze afhankelijk van anderen. Zo moet een bedrijf aandeelhouders vinden die er geld in willen steken, klanten die de producten en diensten willen afnemen en goed geschoolde werknemers die graag bij het bedrijf in dienst komen. Ook de overheid wil graag te boek staan als aantrekkelijke werkgever, vraagt haar burgers zich te houden aan de maximumsnelheid, afval gescheiden in te zamelen en bewust met het milieu om te gaan. In de gezondheidszorg proberen artsen en verpleegkundigen patiënten ervan te overtuigen dat ze zich toch echt aan de doktersadviezen moeten houden.

Voor het bereiken van al deze doelen bij al deze doelgroepen speelt optimale communicatie een essentiële rol. Die communicatie kan gaan via gesprek, gedrukte media, massamedia of (en steeds vaker) sociale media. Door middel van strategisch ingezette communicatiemiddelen proberen organisaties het beeld op te roepen van een betrouwbare, effectieve en aantrekkelijke organisatie of het gedrag van de klant, patiënt en burger te beïnvloeden. In de masterspecialisatie Communicatie en Beïnvloeding gaat het om het voorbereiden, afstemmen, uitvoeren en evalueren van de optimale inzet van communicatiemiddelen: hoe communiceer je optimaal, en hoe stel je dat vast? Met andere woorden, de functie, werking en effectiviteit van communicatie in een professionele context staan centraal. Je hebt in deze specialisatie veel keuzemogelijkheden om accent te leggen op een thema-gebied, zoals Gezondheidscommunicatie, Marketingcommunicatie of Digitale communicatie. Een onderzoeksvak, stage, keuzevak en scriptie bieden je de ruimte om zo’n thema verder uit te diepen en je voor te bereiden op dat domein in de praktijk waar jij je specifiek op wilt richten – of misschien wil je wel verschillende domeinen verkennen.

Masterspecialisatie Global Communication and Diversity

A greater understanding of the factors that influence (the success of) international or intercultural communication - and of how these factors affect communication -  is highly relevant, and in at least two contexts: in organizations whose employees are diverse in terms of e.g. cultural or linguistic background and in international organizations whose primary target groups (customers, clients, shareholders, etc) are diverse. In both contexts, effective communication is essential to getting along, getting work done and doing business.

The Global Communication and Diversity (GC&D) programme offers students the theoretical knowledge and practical insights needed to audit, analyze and critically evaluate (the success of) professional communication  in  multinational, multicultural and multilingual organizational contexts. More specifically, the courses within the programme explore the impact of globalization, the role of diversity, and the consequences of language and communication strategy, and how these shape, determine and affect the effectiveness and efficiency of communication (at interpersonal and corporate levels) in and by internationally operating and/or multicultural organizations and institutions. The courses within the programme take an interdisciplinary perspective, presenting students with research and theory at the interface of e.g. intercultural communication, (applied) sociolinguistics, communication theory, and management studies. At the same time, the courses are oriented to practice, promoting insight into corporate communications, intercultural interpersonal communication, English as a lingua franca and its interaction with other languages and international stakeholder relations. Students gain practical experience by working on case studies, conducting their own research and interning in an organisation.

Er wordt ook een selectieve tweejarige onderzoeksmaster aangeboden, Linguistics and Communication Sciences.

Eindtermen master CIW

Een student van de masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen moet bij het afronden van zijn opleiding hebben voldaan aan de volgende eindtermen:

1.         Inzicht in het speelveld van communicatie 
De afgestudeerde heeft kennis van en inzicht in de interne en externe communicatie van organisaties en het samenspel van linguïstische, sociale, organisationele en psychologische factoren dat de effectiviteit van die communicatie beïnvloedt en is in staat zelfstandig de actuele stand van het vakgebied bij te houden en er kritisch op te reflecteren.

2.         Evaluatie van communicatie 
De afgestudeerde is in staat de effectiviteit van communicatie te evalueren en te optimaliseren en er vanuit een ethisch kader op te reflecteren.

3.         Methodologie 
De afgestudeerde beheerst kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken om voor het beantwoorden van een onderzoeksvraag op het gebied van de professionele communicatie zelfstandig en op beredeneerde wijze een relevant en passend onderzoek op te zetten, uit te voeren en de resultaten ervan op wetenschappelijk verantwoorde wijze te analyseren.

4.         Onderzoek 
De afgestudeerde onderkent de implicaties van het eigen onderzoek voor de theorievorming op het gebied van de professionele communicatie en kan erover rapporteren in de vorm van een wetenschappelijk artikel.

De Master van de specialisatie Communicatie en Beïnvloeding voldoet aan de eindtermen 1 tot en met 4 met speciale aandacht voor de rol van communicatie bij de beïnvloeding van gedrag en beeldvorming. Daarnaast voldoet hij aan de volgende eindtermen:

5.         Communicatie als beïnvloedingsinstrument 
De afgestudeerde kan gefundeerd advies geven over succesvolle en ethisch verantwoorde communicatiestrategieën voor de beïnvloeding van het gedrag van mensen.

6.         Onderzoek naar communicatie en beïnvloeding 
De afgestudeerde is in staat op basis van de wetenschappelijke literatuur en van onderzoek het samenspel van factoren te analyseren dat de beeldvorming van een organisatie bij verschillende stakeholders bepaalt, alsook een gefundeerd advies te geven over hoe communicatie deze beeldvorming kan beïnvloeden.

7.         Contexten van communicatie 
De afgestudeerde kan genoemde eindtermen toepassen in verschillende toepassingsgebieden zoals gezondheidscommunicatie, overheidscommunicatie en marketing­communicatie.

De Master van de specialisatie Global Communication and Diversity voldoet aan de eindtermen 1 tot en met 4 met speciale aandacht voor internationaal en wereldwijd opererende organisaties. Daarnaast voldoet hij aan de volgende eindtermen:

5.         Interculturele (contexten van) communicatie 
De afgestudeerde heeft kennis van en inzicht in de professionele communicatieculturen van de landen waar de talen Engels, Duits, Frans of Spaans een belangrijke voertaal in organisaties zijn en de afgestudeerde is in staat deze kennis adequaat en ethisch verantwoord in te zetten in de interculturele professionele communicatie en het intercultureel management.

6.          Onderzoek naar Global Communication and Diversity
De afgestudeerde beheerst methoden en technieken om intercultureel en cross-cultureel onderzoek op het gebied van de professionele communicatie op te zetten, uit te voeren en te analyseren en over de resultaten te rapporteren aan verschillende stakeholders uit verschillende culturen.

7.       Strategische communicatie 
De afgestudeerde kan genoemde eindtermen toepassen om tot een gefundeerd advies te komen over de inzet van effectieve en ethisch verantwoorde communicatiestrategieën in verschillende organisationele contexten waarin diversiteit in brede zin een rol kan spelen.

Opleidingsvoorzitter

Mw. dr. L. Verheijen is de opleidingsvoorzitter van de master CIW en adviseert de onderwijsdirecteur over de inrichting en uitvoering van het studieprogramma van beide specialisaties.

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn ook honoursprogramma’s voor masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy
Erasmusplein 1
19e verdieping, kamer 19.06
Telefoon: 024-3615955
E-mail: honours@.ru.nl
Website: www.ru.nl/honoursacademy