Zoek in de site...

Inhoud en eindtermen

Het studieprogramma van de tweejarige educatieve master Geschiedenis omvat 120 ec. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen binnen de Faculteit der Letteren en de Radboud Docenten Academie. De opleiding kent vijf onderwijslijnen:

  • Vakinhoudelijke lijn (30 ec): cursussen op het terrein van de geschiedenis met aandacht voor thematische verdieping, het verrichten van historisch onderzoek, historiografie en theorie, bezinning op de relatie tussen geschiedwetenschap en geschiedenis in het voortgezet onderwijs en het ontwikkelen van een visie op het leren van geschiedenis door leerlingen (zie ook pedagogisch-didactische lijn en academische en professionele ontwikkeling/rode draad), aangevuld met een keuzepakket uit het masteraanbod van de Faculteit der Letteren.
  • Pedagogisch-didactische lijn (26 ec): cursussen op het terrein van de didactiek van het schoolvak geschiedenis, de algemene didactiek en de professionele docentontwikkeling, om een visie op onderwijs, het leren van geschiedenis te ontwikkelen en te vertalen in handelen in de klas.
  • Onderzoekslijn (26 ec): cursussen op het terrein van geesteswetenschappelijke en onderwijskundige onderzoeksmethoden en een geïntegreerde masterscriptie waarin je een vakinhoudelijk scriptieonderzoek combineert met een didactisch ontwerponderzoek. Ook in de vakinhoudelijke cursussen voer je historisch onderzoek uit.
  • Praktijklijn (30 ec): een tweejarige stage in het voortgezet onderwijs waarbij je je docentkwaliteiten ontplooit en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de pedagogisch-didactische colleges naar de praktijk vertaalt.
  • Academische en Professionele Ontwikkeling (8 ec): een lijn waarin je je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en didactisch specialist aan een kritisch zelfonderzoek onderwerpt.

Meer informatie over de leerlijnen vind je hier: Leerlijnen

Visualisatie Geschiedenis eenvoudig

De eindtermen voor de opleiding zijn geschematiseerd in de eindtermenmatrix (pdf, 233 kB):

Tabel GES