Zoek in de site...

Inhoud en eindtermen

Het studieprogramma van de Tweejarige Educatieve Master Kunstgeschiedenis & CKV omvat 120 EC, die gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen binnen de Faculteit der Letteren en de Radboud Docenten Academie.

Binnen de opleiding volg je de volgende onderwijslijnen:

  • Vakinhoudelijke lijn (30 EC)

Cursussen op het terrein van Kunstgeschiedenis & CKV met aandacht voor thematische verdieping, aangevuld met een keuzepakket uit het masteraanbod van de Faculteit der Letteren.

  • Pedagogisch-didactische lijn (22 EC)

Cursussen op het terrein van de vakdidactiek van de schoolvakken Kunstgeschiedenis & CKV, de algemene didactiek en pedagogiek. Je leert een visie te ontwikkelen op je schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs.

  • Onderzoekslijn (26 EC)

Een cursus op het terrein van geesteswetenschappelijke en onderwijskundige (kwalitatieve) onderzoeksmethoden en een geïntegreerde masterscriptie met een vakinhoudelijke en een educatieve component. Ook in de vakinhoudelijke cursussen voer je historisch onderzoek uit.

  • Praktijklijn (30 EC)

Een tweejarige stage in het voortgezet hoger onderwijs waarbij je je docentkwaliteiten ontplooit en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de pedagogisch-didactische colleges naar de praktijk vertaalt.

  • Academische en Professionele Ontwikkeling (12 EC)

Bijzonder aan deze opleiding is het geïntegreerde karakter van het studieprogramma. Zo loop je stage vanaf dag één waardoor je kennis en vaardigheden vanuit de vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische leerlijnen direct in de praktijk kunt toepassen. In de cursus Academische en Professionele Ontwikkeling word je persoonlijk begeleid en reflecteer je met medestudenten op je ontwikkeling. Hierin onderwerp je je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch specialist aan een kritisch onderzoek.

Zowel in de vakinhoudelijke lijn als in de pedagogisch-didactische lijn heb je naast een selectie aan verplichte vakken de nodige keuzeruimte, zodat je een eigen accent in de leerstof kunt aanbrengen.

Meer informatie over de leerlijnen vind je hier: Leerlijnen

Cohort 2022-2023:

Kunstgeschiedenis simpel_def

Cohort 2023-2024:

CKV cohort 2023-2024

EduMa2 - Eindtermen versus competentiegebieden Dublindescriptoren en bekwaamheidseisen