Zoek in de site...

Inhoud en eindtermen

Het studieprogramma van de Tweejarige Educatieve Master Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen omvat 120 EC, die gelijkmatig over twee jaar zijn verdeeld. Gedurende de hele opleiding volg je cursussen binnen de Faculteit der Managementwetenschappen en de Radboud Docenten Academie.

Binnen de opleiding volg je de volgende onderwijslijnen:

  • Vakinhoudelijke lijn (30 EC)

De opleiding biedt een aantal speciaal ontwikkelde cursussen op het terrein van de politicologie en sociologie. Daarin is ten eerste aandacht voor thematische verdieping in de kernonderwerpen zoals identiteit, macht, ongelijkheid, globalisering en democratisering. Ten tweede is er oog voor het opzetten en uitvoeren van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Ten derde wordt aandacht besteed aan het spanningsveld tussen wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht in het voortgezet onderwijs. En tenslotte is er ruimte voor het ontwikkelen van een visie op vakinhoudelijke kennisverwerving door leerlingen. Dit komt ook terug in de pedagogisch-didactische lijn en de Academische en Professionele Ontwikkeling lijn.

  • Pedagogisch-didactische lijn (22 EC)

Het betreft hier cursussen op het terrein van de vakdidactiek van het schoolvak Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen, de algemene didactiek en pedagogiek. Je leert een visie te ontwikkelen op je schoolvak, wetenschapsgebied en onderwijs.

  • Onderzoekslijn (26 EC)

Je volgt binnen deze lijn cursussen op het terrein van onderzoeksmethoden waarin (geavanceerde) onderzoeksmethoden, zowel kwantitatief als kwalitatief, aan bod komen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de vertaling van deze methoden naar de klas, omdat een docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen leerlingen duidelijk moet kunnen maken wat wetenschappelijk onderzoek inhoudt. Daarnaast schrijf je een geïntegreerde masterscriptie met een vakinhoudelijke en een educatieve component.

  • Praktijklijn (30 EC)

Je loopt een tweejarige stage in het voortgezet hoger onderwijs waarbij je je docentkwaliteiten ontplooit en de inzichten uit de vakinhoudelijke en de didactische colleges naar de praktijk vertaalt.

  • Academische en Professionele Ontwikkeling (12 EC)

Bijzonder aan deze opleiding is het geïntegreerde karakter van het studieprogramma. Zo loop je stage vanaf dag één waardoor je kennis en vaardigheden vanuit de vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische leerlijnen direct in de praktijk kunt toepassen. In de cursus Academische en Professionele Ontwikkeling word je persoonlijk begeleid en reflecteer je met medestudenten op je ontwikkeling. Hierin onderwerp je je visie op het docentschap en je ontwikkeling als vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch specialist aan een kritisch onderzoek.

Meer informatie over de leerlijnen vind je hier: Leerlijnen

Cohort 2022-2023:

Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen simpel_def

Cohort 2023-2024:

Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen cohort 2023-2024

EduMa2 - Eindtermen versus competentiegebieden Dublindescriptoren en bekwaamheidseisen