Zoek in de site...

Doelstelling & eindtermen

Eindtermen voor de hele opleiding
Typisch Nijmeegs
Arbeidsmarktperspectief
Het programma Kunstgeschiedenis
Het programma Kunstbeleid en Kunstbedrijf
Programme Creative Industries
Programme Tourism and Culture
Honours Programma

De master Kunst- en cultuurwetenschappen leidt studenten op tot academici met een grondige inhoudelijke, theoretische en methodologische kennis van (de geschiedenis van) kunst en cultuur. Afgestudeerden zijn competente academische onderzoekers met beide benen in de maatschappij. De studenten verdiepen zich grondig in één van de vier programma's, Creative Industries, Kunstgeschiedenis, Kunstbeleid en kunstbedrijf en Tourism and Culture. Daarnaast hebben studenten de mogelijkheid een eigen inkleuring te geven door vakken van de vier programma's te combineren. De afgestudeerde is een waardevolle aanwinst in de culturele sector door zijn/haar grote kennis, goede uitdrukkingsvaardigheden en actuele wetenschappelijke inzichten.

Eindtermen voor de hele opleiding

NB: extra, specialisatiespecifieke, eindtermen worden in deze studiegids vermeld in de beschrijvingen van de desbetreffende specialisaties.

Na afloop van de opleiding kan de afgestudeerde:

  • zelfstandig vraagstukken uit de kunst- en cultuurwetenschappen analyseren en de eigen visie op, of standpunten over het vraagstuk onderbouwen. Daarbij getuigen analyse en onderbouwing van een onderzoekende houding en van een methodische en kritische verwerking van kennis van het vakgebied.
  • zelfstandig een relevant, specifiek vraagstuk uit de kunst- en cultuurwetenschappen onderzoeken met behulp van passende onderzoeksmethoden. De afgestudeerde kan een probleem afbakenen, deelvragen formuleren, deze theoretisch en/of empirisch onderzoeken met behulp van relevante bronnen, en hij/zij kan schriftelijk en mondeling verslag doen van de onderzoeksresultaten in een heldere, academische stijl.
  • de eigen werkzaamheden binnen de gestelde termijn organiseren, zowel individueel als in teamverband. Hij/zij kan de werkzaamheden, mede op basis van feedback van anderen, evalueren en verbeteren. De afgestudeerde kan lacunes in de eigen deskundigheid signaleren en deze met behulp van gerichte zoekacties oplossen. Hij/zij maakt weloverwogen keuzes voor de toekomstige loopbaan.
  • exemplarisch benoemen hoe de ontwikkeling van het vakgebied samenhangt met ontwikkelingen binnen verwante (geesteswetenschappelijke) disciplines. Hij/ zij kan participeren in discussies met andere (geestes)wetenschappers en/of inzichten uit academisch onderzoek vertalen in een maatschappelijk relevante presentatie of bijdrage aan een debat.

Typisch Nijmeegs

Koppeling theorie en praktijk
De cursussen van de vier masterspecialisaties zijn erop gericht studenten een stevige theoretische basis mee te geven, plus handvatten hoe deze theoretische kennis in te zetten in de praktijk. Dat gebeurt door in het onderwijs in kleine groepen te werken met casussen, gastdocenten uit het culturele veld, excursies en praktijkgerichte opdrachten.
Studenten ontdekken hoe ze hun theoretische kennis op een productieve manier kunnen inzetten bij het nadenken over vragen en dilemma’s die in de praktijk leven - en omgekeerd: hoe inzicht in de praktijk leidt tot nieuwe wetenschappelijke vragen.
Probleemgestuurde reflectie op actuele maatschappelijke kwesties en dilemma’s
In de cursussen is veel aandacht voor de actuele vragen rond beleid, financiering, creativiteit, toerisme, beeldende kunst, duurzaamheid en erfgoed die op dit moment in het (inter)nationale culturele veld leven. De opleiding is erop gericht studenten de (onderzoeks)instrumenten en kennis in handen te geven om na hun afstuderen een bijdrage te kunnen leveren aan het beantwoorden van die vragen. Twee specialisatieprogramma’s hebben een verplichte (onderzoeks)stage, één programma heeft een facultatieve (onderzoeks)stage en één
specialisatie werkt met ateliers. De begeleidende docenten brengen waar mogelijk een bezoek aan de stage-organisatie om optimaal voeling te houden met vragen die in het veld leven.
Kennisgestuurde aandacht voor recente ontwikkelingen in het vakgebied
Het onderwijs sluit nauw aan bij de onderzoeksprojecten en -expertise van de docenten. Dat betekent dat studenten via hen op de hoogte blijven van wetenschappelijke thema’s en vragen die op dit moment actueel zijn.
Objectgericht onderzoek
Met name in de masterspecialisaties Creative Industries en Kunstgeschiedenis wordt studenten geleerd hun onderzoek te starten vanuit observatie en beschrijving van (de materialiteit van) objecten.
Aandacht voor academische vaardigheden
In de Kerncursus of Core Course wordt studenten academische kennis en theoretische kaders aangereikt die hen, ongeacht hun vooropleiding, een stevige basis bieden om op voort te bouwen.
Heldere en doordachte opbouw van de programma’s
De masterspecialisaties kennen veel uniek (alleen voor deze specialisatie ontwikkeld) onderwijs; de cursussen bouwen doordacht op elkaar voort en hebben een op de inhoud afgestemde werkvorm; er is een coherent programma.
Intensieve begeleiding
Studenten worden zowel tijdens cursussen als bij het uitvoeren van hun stage- en
scriptieonderzoek intensief begeleid. Bij die begeleiding worden studenten gestimuleerd hun eigen onderzoeks- en schrijfvaardigheden verder te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.

Arbeidsmarktperspectief

Onze afgestudeerden werken bij culturele instellingen als projectleider of programmeur, bij musea, centra voor de kunsten, erfgoedinstellingen, festivals, in de kunsthandel en bij organisaties op het snijvlak van maken en financieren van cultuur. Vaak vervullen ze een intermediairfunctie als cultuurmakelaar of als beleidsmedewerker bij een gemeente, provincie of rijksoverheid. Ze adviseren instellingen over financieringsvormen of het aantrekken van weldoeners en sponsoren. Anderen werken als journalist in oude of nieuwe media.

Het programma Kunstgeschiedenis

Deze specialisatie biedt een verdiepende training in de geschiedenis van de beeldende kunst en verkent tegelijkertijd de actuele rol van kunstwerken in de huidige maatschappij.  De student bestudeert werken uit verschillende historische periodes en geografische gebieden aan de hand van urgente vragen over betekenis, gender, identiteit, dekolonialisme, kapitalisme en globalisering.  Het onderzoek naar medium en materialiteit staat centraal, vanuit zowel de praktijk van de conservatie-techniek als de recente theorievorming rond affect en het lichaam.  Tegelijkertijd leer je over de waarde van werken binnen de hedendaagse kunstmarkt en kunsthandel.  Tevens is laatste jaren is het transhistorische perspectief in het museum en onderwijs steeds relevanter geworden: Hoe verhouden kunstwerken uit verschillende periodes, culturen of gebieden zich tot elkaar?

Studenten krijgen een training tot volwaardige kunsthistorici, die in staat zijn academisch onderzoek te verrichten, kennis te presenteren, en hun positie in het culturele veld te bepalen. Naast de scriptie is er een verplichte museum stage waarbij studenten de aangeleerde kennis en theorie in praktijk kunnen brengen.  Op afwisselende wijze krijgt de student een set van gevarieerde, wetenschappelijke vaardigheden, die voorbereidt op een professionele carrière als curator of tentoonstellingsmaker in musea en andere culturele instellingen, in museum educatie, maar ook in het (middelbaar of hoger) onderwijs, of de journalistiek.

Het programma Kunstbeleid en kunstbedrijf

In deze specialisatie buigt de student zich over de actuele problematiek van de organisatie en financiering van kunst en cultuur. In de cursussen wordt de dynamiek tussen overheid, kunsten en publiek verkend.
Aan de hand van de van de vragen ‘hoe is de kunstsector georganiseerd en wie betaalt er voor de kunsten' wordt onderzocht wat de waarde is die kunst voor de samenleving heeft, en wie zich voor die waarde verantwoordelijk voelt. In dat krachtenveld zijn de laatste jaren de particuliere gever,  de bedrijfssponsor en de kunstverzamelaar belangrijker geworden; in deze specialisatie worden nieuwe, wetenschappelijke vragen gesteld aan de (legitimiteit van) hun
rol. Studenten Kunstbeleid en kunstbedrijf verdiepen zich aan de hand van die vragen in de manier waarop kunst georganiseerd en betaald wordt, overzien hoe publieke en private financiers zich tot de kunsten verhouden en leren wetenschappelijke theorieën en verklaringen op dit gebied kritisch wegen. Ook verdiepen ze zich in (wetenschappelijke vragen over) het museumbedrijf en de kunsthandel. Zo ontwikkelen ze zich tot academici die niet alleen het culturele veld door en door kennen, maar
daarin ook een eigen weloverwogen positie kunnen innemen. Het programma Kunstbeleid en kunstbedrijf heeft een duidelijke verwantschap met het facultaire
onderzoeksprogramma SCARAB: Studying Criticism And Reception Across Borders.

Programme Creative Industries

As a student of the specialization Creative Industries, you will focus on the role of culture within this sector and the specific tension between creativity and commerce. The programme looks at fashion, music, film and television, but also (social) media and education. You will tackle the most urgent challenge of today: can the creative industry help to make the future more sustainable? Sustainability pertains to the realm of the ecological (climate change, biodiversity) as well as the social (gender and diversity, poverty reduction; democracy). You will explore how culture can help or hinder sustainability. The focus on cultural sustainability is often forgotten or ignored. Yet, culture plays a huge role in the logic of continuous change, innovation and growth. As culture is central to the creative industries, you will explore how this sector can play a role in bringing together culture and sustainability. Eventually, the goal is that sustainability becomes embedded in culture and leads to a sustainable future. In the course of the programme, you will develop the reflexive, critical and curious attitude necessary to work in the field of the creative industry. You will learn to come to grips with relevant research questions, but also with the methods to weigh those questions, put them in context and provide them with an answer. After completing the programme, you will have the ‘soft’ skills you need to contribute to the development of the young and dynamic creative sector. The programme is linked to the work of the faculty research group COMPAS: Creativity, Object, Materiality and Practice of Art in Society.

Programme Tourism and Culture

Before Corona tourism had developed into one of the prime industries in the global economy. According to the World Travel & Tourist Council, the tourism sector supported 1 in 10 jobs on the planet. The pandemic evidently heavily affected this industry, but it is rapidly reinventing and restoring itself. Travel agencies, governments, heritage centres and publishers are increasingly looking for academically trained professionals who can creatively and critically reflect on tourism as a cultural phenomenon, and who are capable of nourishing the cultural interests of tourists with enticing ideas and well-informed stories. There is a growing need, among both young adults and older generations, to include new types of travel experiences. At the same time, traditional destinations for cultural tourism, such as cathedrals, palaces, museums or ruins face the challenge to adapt to rising levels of education conflicting with shortening attention spans. By combining historical, literary, art-historical and other disciplinary approaches, and by integrating academic research with practical challenges, this programme will train you to become an academic expert in cultural tourism. This master's programme has a clear link with the RICH-research group Tourism, Travel and Text.

Honours Programma

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor bachelor- en masterstudenten.

Meer informatie over de programma's vind je op de website. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy Erasmusplein 1, 19e verdieping, kamer 19.06 Telefoon: 024-3615955 E-mail: honours@honours.ru.nl Website: www.ru.nl/honoursacademy