Zoek in de site...

Doelstelling & eindtermen

Beschrijving van de opleiding
Eindtermen
Opleidingsvoorzitter
Masterlanguage
Website
Honours Programma
Studeren in het buitenland
Faciliteiten voor studenten
Medezeggenschapsraad
Promoveren na de Master
Kwaliteitszorg

Beschrijving van de opleiding

De Master Linguistics is een eenjarig programma dat je de mogelijkheid biedt je te specialiseren in een specifiek taalkundig gebied. Er zijn drie specialisaties

 1. Language Variation and Multilingualism
 2. Taal- en Spraakpathologie
 3. Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert

Programma’s 2 en 3 worden in het Nederlands aangeboden en hebben een (min of meer) vast programma. Programma 1 wordt in het Engels aangeboden en biedt wat meer vrijheid om een profiel naar je wens te creëren.

Je studie wordt afgerond met een Masterscriptie (20 ec). Als je van plan bent om deel te nemen aan het éénjarige programma van de Radboud Docentenacademie (zie https://www.ru.nl/opleidingen/master/eenjarige-educatieve-masters/educatieve-master-taal-cultuurwetenschappen-1-jaar), dan dien je je scriptie in de doeltaal te schrijven.

Eindtermen

De afgestudeerde van de masteropleiding Taalwetenschappen/Linguistics:

 1. beschikt over de kennis en het inzicht om primaire, actuele taalkundige literatuur te kunnen lezen, duiden en plaatsen, en daarover schriftelijk en/of mondeling te kunnen rapporteren op een manier die beantwoordt aan de eisen van wetenschappelijke kennisproductie binnen de geesteswetenschappen
 2. is in staat om ten opzichte van primaire wetenschappelijke literatuur een kritische houding aan te nemen met betrekking tot de vraagstelling, methodologie en/of analyse en daar op een wetenschappelijk verantwoorde manier over te rapporteren
 3. is in staat taalkundige kennis en vaardigheden in te brengen in een wetenschappelijk of maatschappelijk project, of een maatschappelijke instelling
 4. is in staat een taalkundige vraagstelling te formuleren en daarbij de passende theorieën en data in te zetten om tot een wetenschappelijk verantwoord antwoord op de vraag te komen
 5. is in staat om doelgericht werkzaamheden op te zetten en uit te voeren, zowel individueel als in groepsverband, om lacunes in eigen handelen en kennis te herkennen, en om acties te ondernemen met als doel om deze tekortkomingen te repareren.

Specifiek voor Language Variation and Multilingualism:

 1. heeft kennis van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van taalvariatie en meertaligheid, en hun interactie
 2. heeft kennis van maatschappelijke discussies die in de maatschappij plaatsvinden over taalvariatie en meertaligheid en is in staat daar een geïnformeerde bijdrage aan te leveren.


Specifiek voor
Taal- en Spraakpathologie (TSP):

De afgestudeerde van de masteropleiding Taalwetenschappen/Linguistics met de specialisatie Taal- en Spraakpathologie:

 1. heeft kennis van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de aard, diagnostiek en behandeling van spraak- taal- of gehoorproblemen bij kinderen en volwassenen
 2. heeft kennis en vaardigheden om experimentele evidentie, diagnostische evidentie, evidentie over patiëntvoorkeuren of behandelevidentie in te winnen en te beoordelen ten einde ‘evidence-based’ te kunnen handelen.


Specifiek voor Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert:

De afgestudeerde van de masteropleiding Taalwetenschappen/Linguistics met de specialisatie Nederlands als Tweede taal: Docent en Expert:

 1. heeft kennis van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar onderwijs Nederlands als tweede taal (taaldeelvaardigheden, taalontwikkeling, cognitieve processen, leerstrategieën) en de toepassing daarvan in de lespraktijk (leerstofselectie, methodeontwikkeling, instructie)
 2. heeft kennis en vaardigheden om  toetsen (instrumenten, functies, psychometrische criteria) en elementaire vaardigheden voor eigen gebruik in NT2-onderwijs te ontwikkelen
 3. heeft kennis en vaardigheden in de A-competenties (vakdidactiek), B-competenties (pedagogische en didactische competenties) en C-competenties (zelf gekozen specialisme) uit het competentieprofiel van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) en de Beroepsvereniging NT2 (https://bvnt2.org/)
 4. heeft kennis en vaardigheden om wensen vanuit de samenleving voor NT2-taalonderwijs te analyseren, om te zetten in passende lessen en docenten die deze lessen verzorgen aan te sturen
 5. heeft kennis van de wijze waarop verschillende typen taaldata worden verzameld, geanalyseerd, gebruikt en op hun betrouwbaarheid en validiteit beoordeeld worden: taalgebruiksdata, taalverwervingsdata, taalleerdata en introspectieve data, verkregen in spontane, semigestructureerde en/of gestructureerde contexten.

Opleidingsvoorzitter

De opleidingsvoorzitter van de Master Linguistics is Olaf Koeneman, e-mail: olaf.koeneman@ru.nl

Elke specialisatie heeft een eigen coördinator:

Language Variation and Multilingualism: Olaf Koeneman olaf.koeneman@ru.nl
Taal- en Spraakpathologie: Esther Janse esther.janse@ru.nl
Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert:
Marianne Starren marianne.starren@ru.nl

Masterlanguage

Masterlanguage is een vakkenpakket dat jaarlijks wordt aangeboden aan Nederlandse masterstudenten van de talenstudies Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans en klassieke talen Grieks en Latijn. Het doel van Masterlanguage is om op landelijk niveau de expertiseontwikkeling van de talenstudies te waarborgen. Deelnemende universiteiten zijn de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Groningen, Leiden, Utrecht en Radboud Universiteit Nijmegen. Elk van deze universiteiten draagt bij aan het programma met cursussen en docent-onderzoekers.

Masterlanguage is geen nationaal masterprogramma, maar een curriculum van (keuze)vakken waarvoor master-studenten van bovengenoemde universiteiten zich kunnen inschrijven, op basis van informatie die ter beschikking wordt gesteld op de Masterlanguage website en tijdens landelijke en lokale voorlichtingsbijeenkomsten. Op deze manier faciliteren de lokale masterprogramma’s hun studenten om deel te nemen aan de landelijke Masterlanguage cursussen. Landelijk aangeboden cursussen in bijvoorbeeld de Engelse taal vormen zo een natuurlijke en waardevolle aanvulling op de Masteropleiding van de universiteit. Zie voor meer informatie: https://www.ru.nl/studiegids/letteren/gedeelde-documenten/masterlanguage/


Website

Voor praktische informatie over het programma kunnen studenten terecht op de Brightspace pagina Programme Space van de MA Linguistics, waarvoor studenten automatisch toegang krijgen na inschrijving. Op deze pagina vind je informatie over het schrijven van je scriptie en het volgen van een stage, maar ook aankondigingen van evenementen en berichten als een docent afwezig is. Ook is er een discussieplatform om informatie uit te wisselen met medestudenten.

Honours programma

Sinds 2002 biedt Radboud Honours Academy een aanvullend aanbod special voor zeer gemotiveerde en getalenteerde BA-studenten die hun kennis willen uitbreiden in andere disciplines. Er zijn drie Honours-programma’s voor Masterstudenten: Project Impact ,Beyond the Frontiers en Honours Incompany. Elk jaar krijgen 150 RU-studenten de kans om een Honours-programma te volgen.

Studeren in het buitenland

De Faculteit der Letteren stimuleert studenten om ten minste een semester in het buitenland te studeren; dit geldt met name voor BA-studenten Moderne Vreemde Talen en CIW/IBC. Voor Masterstudenten gelden er wat meer restricties, maar het is nog steeds mogelijk om een vak te volgen, stage te lopen of een onderzoek (en een daaraan gekoppelde scriptie) te doen aan een buitenlandse universiteit. Dit dient vooraf schriftelijk te worden overeengekomen met de examencommissie. Een buitenlandverblijf is in meerdere opzichten de moeite waard: je verbetert je taalvaardigheid en zelfstandigheid en vergroot je carrièrekansen.

Meer informatie over studeren/stage in het buitenland en mogelijke beurzen vind je op de volgende websites: www.ru.nl/radboudinternational en www.ru.nl/facultyofarts/io


Faciliteiten voor studenten

Het Erasmus Studiecentrum (ESC) is een studiezaal met zowel zelfstandige werkplekken als de mogelijkheid om te overleggen in groepsverband. Daarnaast is er ook de optie om hier gebruik te maken van computers en printers. Zie voor meer informatie: www.ru.nl/esc

Radboud in’to Languages is een onafhankelijk centrum voor taal en communicatie, verbonden aan de Faculteit der Letteren. Radboud in’to Languages biedt taalcursussen, vertaaldiensten en communicatietrainingen, bijvoorbeeld voor studenten, docenten en onderzoekers die hun presentatie- of schrijfvaardigheid willen verbeteren. Zie voor meer informatie www.ru.nl/radboudintolanguages

De Universiteitsbibliotheek (UB) is gelegen aan de Erasmuslaan 36 en is toegankelijk voor iedereen. De collectie van de Faculteit der Letteren is te vinden in de kelder. Zie voor de catalogus en openingstijden de website www.ru.nl/ubn

OSIRIS (https://portal.ru.nl/) is een portal dat studenten de volgende informatiediensten biedt: berichten lezen, e-mail ontvangen, verschillende nieuwsbronnen volgen, hun rooster raadplegen, zich inschrijven voor vakken, tentamencijfers bekijken.

Brightspace (http://brightspace.ru.nl/) is de digitale leeromgeving van de Radboud Universiteit, waar docenten en informatie kunnen plaatsen over de cursussen, zoals de cursushandleiding en opdrachten.

Medezeggenschapsraad

Elk voorjaar zijn er verkiezingen voor de opleidingscommissies, de facultaire studentenraad en de universitaire studentenraad. Deze organen bieden studenten de mogelijkheid om inspraak te hebben bij besluitvormingsprocessen van de opleiding, faculteit en universiteit.  Kijk voor meer informatie op de STIP website: https://www.ru.nl/letteren/stip/ondersteuning-faciliteiten/faciliteiten/medezeggenschapsorganen/opleidingscommissie/

Promoveren na je Master

Studenten die hun Mastertitel hebben behaald en een wetenschappelijke carrière ambiëren, kunnen ervoor kiezen om een promotietraject te gaan doen. Je doet onderzoek en schrijft een proefschrift onder begeleiding van een hoogleraar met als doel een doctorstitel te behalen. Er zijn jaarlijks slechts een beperkt aantal betaalde PhD-posities beschikbaar waarop je kunt solliciteren. Je kunt echter ook een PhD doen in je eigen tijd. Kijk voor meer informatie op de website van de Graduate School for the Humanities: www.ru.nl/gsh

Kwaliteitszorg

De Radboud Universiteit hecht veel waarde aan onderwijskwaliteit. Van medewerkers en studenten wordt verwacht dat zij het beste uit zichzelf halen. Er zijn twee vormen van kwaliteitszorg: interne en externe kwaliteitszorg. Onder interne kwaliteitszorg vallen alle inspanningen van de faculteit om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen, zoals de evaluatie van cursussen onder supervisie van Bureau Onderwijs en de onderwijsdirecteur. Ook heeft elke opleiding een coördinator Kwaliteitszorg, meestal de voorzitter van de opleidingscommissie. De opleidingscommissie adviseert de opleidingsvoorzitter, de onderwijsdirecteur en het faculteitsbestuur om verbeteringen aan te brengen in het onderwijsprogramma.

Externe kwaliteitszorg wordt uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), die de opleiding elke zes jaar beoordeelt aan de hand van bepaalde criteria. Kijk voor meer informatie op de website: www.ru.nl/letteren/onderwijs/kwaliteitszorg/

De faculteit en de opleiding doen hun uiterste best om studenten de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden. Van studenten wordt verwacht dat zij zichzelf goed informeren over de opleiding, de faculteit en universiteit door de studiegids te lezen en de website te raadplegen. Docenten mogen ervan uitgaan dat een student van een voltijd opleiding gemiddeld 40 uur per week aan zijn/haar studie besteedt. Als een vak 5 ec oplevert, betekent dit dat de student 5x28=140 uur besteedt aan het voorbereiden van de colleges, het lezen van literatuur, het maken van opdrachten en het studeren voor het tentamen.