Zoek in de site...

Inhoud

De specialisatie Taal- en Spraakpathologie (TSP) leidt op tot deskundige op het gebied van de taal- en spraakstoornissen. Voor de behandeling van deze stoornissen bestaat al een goede hbo-opleiding (logopedie); de opleiding TSP daarentegen leidt studenten op om toepassingsgericht en fundamenteel onderzoek te kunnen interpreteren en onder begeleiding zelf te verrichten op het terrein van de Taal- en Spraakpathologie. Afgestudeerden zijn in staat onderzoeksresultaten op het gebied van de TSP toegankelijk te maken voor in het veld werkende logopedisten. De vakken die in deze opleiding worden gedoceerd zijn alle gericht op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in de afstudeerfase, waarbij spraak- dan wel taal- of gehoorstoornissen centraal staan. Vakken als Cognitieve Communicatiestoornissen, Onderzoeksmethoden in de taal- en spraakpathologie, en Verdieping Taalstoornissen vormen het eerste, cursorisch deel van de masteropleiding. Het scriptie-onderzoek - veelal uitgevoerd in een klinische setting - vormt het tweede deel van de opleiding. De opleiding wordt verzorgd door afdelingen van de Faculteit der Letteren, de Faculteit der Sociale wetenschappen en door gastdocenten van de Medische faculteit.

De opleiding is voltijd (met een nominale duur van 1 jaar), hetgeen echter niet betekent dat studenten met een baan de opleiding niet zouden kunnen volgen. Naar rato van hun andere werkzaamheden zullen zij langer over de opleiding doen. Het onderwijs wordt grotendeels in het Nederlands gegeven.

Bij het afstuderen kan de student gebruik maken van verschillende specialisaties die aan de Radboud Universiteit aanwezig zijn: gehoorstoornissen, spraakstoornissen, afasie, neurolinguïstiek, psycholinguïstiek, gebarentaal en toepassing van spraaktechnologie bij alternatieve/ondersteunde communicatie (Faculteit der Letteren). Ook is afstuderen bij een externe instelling mogelijk (in Nederland of daarbuiten).

Voor de specialisatie Taal- en Spraakpathologie van de masteropleiding Taalwetenschappen zijn er drie soorten instromers te onderscheiden:

  • Radboud-studenten met een bacheloropleiding Taalwetenschap die in hun majorkeuze- en minorkeuzeruimte de volgende vakken met succes hebben afgerond: Afasie, Taalontwikkelingsstoornissen, Statistiek 3, Akoestische Fonetiek en de cursus Spraak, Stem en Gehoor.
  • Studenten met een afgerond hbo-bachelordiploma Logopedie. Deze studenten volgen eerst een zgn. premasterprogramma van 60 stp. (1 jaar studie, zie het overzicht aan het einde van dit hoofdstuk) om zich voor de masteropleiding te kwalificeren.
  • Studenten met een andere wo-opleiding. Studenten met een andere - enigszins verwante - wo-bacheloropleiding, zoals Taalwetenschap aan een andere universiteit, Psychologie, Pedagogiek of een talenopleiding zullen een traject moeten volgen dat door de examencommissie van de Faculteit der Letteren wordt vastgesteld op basis van de competenties die de student in de bacheloropleiding heeft verworven.