Zoek in de site...

Eerste jaar (B1)

Op deze pagina behandelen we de cursussen die de studenten van het Nederlandstalige eerste jaar volgen. De cursussen van het Engelstalige eerste jaar worden op de Engelstalige pagina’s van Business Administration beschreven.

In het eerste jaar volgen deze bedrijfskundestudenten een aantal cursussen die een inleiding geven in de wetenschappelijke discipline van de bedrijfskunde en een aantal inleidende onderzoeksvakken. Sommige onderdelen volg je samen met studenten van andere opleidingen binnen de Faculteit der Managementwetenschappen.

Hieronder staan korte beschrijvingen van de cursussen van het eerste jaar.

  • Academische Vaardigheden: In deze cursus leer je hoe je op een wetenschappelijke manier kennis verwerft, onderzoeksvragen formuleert en informatie verwerkt. Deze vaardigheden zijn erg nuttig voor de rest van je studie en loopbaan. De werkgroepdocent voor dit vak zal je in het eerste jaar ook bijstaan als mentor.
  • Economie van de Managementwetenschappen: Dit vak is een inleiding in het economische denken over organisaties en management. Het zal blijken dat economen lang niet allemaal een zelfde kijk op organisatie en besturing hebben. Het economisch perspectief is veelkleurig. Er zijn diverse theoretische stromingen en elke stroming legt een eigen accent.
  • Onderzoeks- en Interventiemethodologie A: De cursus behandelt de theorie en praktijk van empirisch onderzoek. Naast wetenschapsopvattingen en belangrijke methodologische stromingen, behandelt ze basisbegrippen zoals validiteit en betrouwbaarheid. Ook is er aandacht voor de diverse onderdelen van de onderzoekscyclus, bijvoorbeeld het operationaliseren van te onderzoeken begrippen en het selecteren van onderzoeksdesigns.
  • Inleiding in de bedrijfskunde 1: De algemene doelstelling van deze cursus is inleiden in en interesse bijbrengen voor het brede vakgebied van de bedrijfskunde, opdat jij aan het eind van het semester een goed beeld hebt van dit vakgebied en kunt beoordelen of de studie je aanspreekt, en de opleiding kan beoordelen of jij het vereiste niveau hebt.
  • Inleiding in de bedrijfskunde 2: De cursus bouwt voort op de cursus Inleiding in de bedrijfskunde 1. De cursus beslaat het thema strategische analyse van de externe en interne omgeving. Beslissingen op dit gebied gaan vooral over de vraag hoe de organisatie haar activiteiten op de omgeving kan afstemmen.
  • Onderzoeks- en Interventiemethodologie B: In deze cursus is er vooral aandacht voor kwantitatief (statistisch) onderzoek en de praktische toepassing hiervan middels het gebruik van het statistische software programma SPSS.
  • Filosofie van de Managementwetenschappen: In de cursus filosofie komen diverse onderwerpen uit de geschiedenis van de filosofie aan bod die ook belangrijke rollen spelen in de afzonderlijke opleidingen in deze faculteit. Er worden ook concrete problemen besproken die toekomstige managers, ambtenaren, politici, beleidsmakers of academici kunnen tegenkomen.
  • Accounting, the language of business: Bij dit vak wordt onder andere de boekhouding, de debiteuren- en crediteurenadministratie en jaarverslaggeving behandeld. Het bouwt voort op het vak M&O op de middelbare school.
  • Organisatietheorie: In deze cursus wordt ingegaan op de plaats van organisatietheorie binnen de bedrijfskunde, en komen meerdere theorieën aan de orde.
  • Project Responsible Organisation 1: Duurzaam Ondernemerschap: In dit project maak je eerst kennis met het concept 'duurzaam ondernemerschap'. Daarna ga je individueel verder en bereid je onder begeleiding van je projectdocent een onderzoeksopzet voor. Dit vak bouwt expliciet voort op de kennis die is opgedaan in de cursussen eerder dat jaar.