Zoek in de site...

Doelstelling en vervolgopleidingen

Doelen en eindtermen
Aan het einde van de opleiding is de student in staat om:

  • Theorie: de belangrijkste begrippen, theorieën en concepten van de bestuurskunde op het vlak van beleid (beleidsanalyse, besluitvorming en ontwikkeling van beleid), bestuur en management (organisatie(processen), besturing en structuur en functioneren van openbaar bestuur voor verschillende niveaus en organisaties):
    • toe te lichten, kritisch te beoordelen en te relateren aan actuele ontwikkelingen en debatten;
    • te relateren aan basiskennis van de sociologie, filosofie, politicologie, economie (in het bijzonder de openbare financiën), Nederlands recht (in het bijzonder staats- en bestuursrecht).
  • Onderzoek: (onder begeleiding) kwantitatief en kwalitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek op te zetten om te beschrijven, te verklaren of te toetsen en kritisch te reflecteren op de mogelijkheden en beperkingen hiervan.
  • Toepassing: bestuurlijke-, beleidsmatige- en/of organisatieproblemen te analyseren, interpreteren en verklaren binnen hun juridische, economische en maatschappelijke context en aan de hand hiervan adviezen over beleid en organisatie te ontwikkelen, uit te voeren en kritisch te evalueren door middel van kritische reflectie.
  • Communicatie: wetenschappelijk verantwoord te communiceren en rapporteren over bestuurskundig onderzoek en beleid, door systematisch te werken bij het verzamelen en verwerken van informatie en het schriftelijk en mondeling rapporteren daarover aan zowel specialisten als niet-specialisten.

Na de bachelor Bestuurskunde
Als vervolg op de bachelor wordt een eenjarige masteropleiding Bestuurskunde aangeboden. Je hebt de keuze uit vier masterspecialisaties: