Zoek in de site...

Tweede jaar (B2)

Na een stevige basis starten we in het tweede jaar met het tweede deel van de beleidscyclus: de uitvoering van beleid; en volgt in het tweede semester een verbreding, onder andere via de gebonden keuzeruimte.

Tweede deel van de beleidscyclus
In het eerste halfjaar staat het tweede deel van de beleidscyclus centraal, de uitvoering van beleid. Zo volg je de vakken Implementatie en evaluatie van beleid en Economie en bestuur. Hierin worden vragen gesteld over de effecten van beleid in brede zin en hoe we deze effecten kunnen beoordelen en verklaren. Meer in het bijzonder staan we stil bij de (neven)effecten van verschillende economische interventies in verschillende beleidsdomeinen. Daarnaast besteden we aandacht aan de rol van de burger in het openbaar bestuur, in het vak Burger en bestuur. In het vak Vitaliteit en management van publieke organisaties staat de inrichting van publieke organisaties centraal die van groot belang zijn bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. NB. Studenten die in hun B1 al Organisatietheorie hebben gevolgd, volgen in plaats hiervan het vak Politiek en bestuur. Ook in dit semester volg je een methodenvak. In dit vak staan kwantitatieve methoden centraal, en regressieanalyse in het bijzonder.

Verbreding
In het tweede halfjaar is er ruimte voor verbreding. Enerzijds kijken we vanuit een internationaal perspectief naar de bestuurskunde. De internationale blik komt sterk naar voren in de cursus European governance waarin je zicht krijgt op de onderlinge afhankelijkheid van de Europese Unie (EU) en de lidstaat Nederland. Je leert hoe de EU is ingericht en hoe ze functioneert. Daarnaast volg je de cursus Comparative public administration. Ook in dit semester is er een methodenvak. Hierin staan kwalitatieve methoden centraal, zoals casestudyonderzoek en het houden van interviews en observaties. Aan het eind van het tweede jaar is er een gebonden keuzeruimte waarin je je kunt verdiepen in twee uit vier onderwerpen/vakken: Uitdagingen voor beleidsadvisering, Lokale uitdagingen, Veiligheid in Nederland: beleid en organisatie en EU governance in practice. Deze onderwerpen sorteren voor op de masteropleidingen van Bestuurskunde.