Zoek in de site...

Tweede jaar (B2)

Na een stevige basis starten we in het tweede jaar met het tweede deel van de beleidscyclus: de uitvoering van beleid; en volgt in het tweede semester een verbreding en verdieping, onder andere via een gebonden keuzeruimte.

Tweede deel van de beleidscyclus
In het eerste halfjaar staat het tweede deel van de beleidscyclus centraal, de uitvoering van beleid. Zo volg je bijvoorbeeld de vakken Implementatie en evaluatie van beleid en Economie en bestuur. Hierin worden vragen gesteld over de effecten van beleid in brede zin en hoe we deze effecten kunnen beoordelen en verklaren. Meer in het bijzonder staan we stil bij de (neven)effecten van verschillende economische interventies in verschillende beleidsdomeinen. Daarnaast besteden we aandacht aan de rol van de burger in het openbaar bestuur, in het vak Burger en bestuur. In het vak Bestuur, macht en rechtvaardigheid staan reflexieve, ethische en politicologische vragen centraal. Ook in dit semester volg je een methodenvak. In dit vak staan kwantitatieve methoden centraal, en regressieanalyse in het bijzonder.

Verbreding en verdieping
In het tweede halfjaar is er ruimte voor verbreding en verdieping. Enerzijds kijken we vanuit een breder perspectief en vooral vanuit een internationaal perspectief naar de bestuurskunde. De internationale blik komt sterk naar voren in de cursus European Governance waarin je zicht krijgt op de onderlinge afhankelijkheid van de Europese Unie (EU) en de lidstaat Nederland. Je leert hoe de EU is ingericht en hoe ze functioneert. Ook in dit semester is er een methodenvak. Hierin staan kwalitatieve methoden centraal, zoals casestudyonderzoek en het houden van interviews en observaties. Aan het eind van het tweede jaar is er een gebonden keuzeruimte waarin je je kunt verdiepen in twee uit vier onderwerpen/vakken. Deze onderwerpen sorteren voor op de masteropleidingen van Bestuurskunde.