Zoek in de site...

Toelating en regelingen voor vrijstellingen

Toelating

De opleiding Economie en Bedrijfseconomie kent een aantal toelatingsregelingen.

Deze regelingen vind je terug in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Deze regelingen kunnen van collegejaar tot collegejaar veranderen. Het doel van deze regelingen is om (1) de studievoortgang van studenten te stimuleren en (2) studievertraging tijdig te signaleren. Voor sommige studenten blijkt de studie immers niet te passen / niet haalbaar. Het is in het belang van de student én de opleiding om dit zo vroeg mogelijk in de opleiding vast te stellen. Tevens beoogt de examencommissie met deze regelingen (3) het studieniveau van de opleiding te garanderen. De achterliggende reden hierbij is dat studenten met een te grote studieachterstand onvoldoende kunnen participeren in de vakken uit de hogere jaren. Voor deze studenten is het beter zich te richten op het wegwerken van hun studieachterstand dan op de vakken uit het vervolg van de studie.

Het kan zijn dat je om wat voor reden dan ook net niet voldoet aan de eisen van één van deze toelatingsregelingen. Alleen als er sprake is van (1) bijzondere persoonlijke omstandigheden die een negatieve uitwerking hebben gehad op je studieresultaten en (2) de studie achterstand niet te groot is, kun je een verzoek indienen bij de examencommissie. Afhankelijk van de situatie kan de examencommissie een voorwaardelijke toelating afgeven, een extra tentamengelegenheid toekennen of uitstel geven op een termijn.

De meeste verzoeken in het kader van toelatingsregelingen ontvangt de examencommissie aan het begin van het nieuwe collegejaar (september). Per 31 augustus (einde van voorgaand collegejaar) zijn immers alle studieresultaten pas bekend en kunnen student en studieadviseur de balans opmaken. Rond deze datum kunnen studenten die niet voldoen aan een bepaalde toelatingsregeling een brief van de examencommissie verwachten. Als je een bezwaar wilt indienen is het zaak zo snel mogelijk contact op te nemen met de secretaris van de examencommissie. Als je al eerder problemen ziet aankomen, dan kun je vooraf al contact opnemen met de studieadviseur. De examencommissie zal haar uiterste best doen om alle studenten die uiterlijk op 15 september een verzoek hebben ingediend uiterlijk 30 september te informeren. Totdat de beslissing tot toelating genomen is neemt de student voor eigen rekening en risico deel aan vakken waartoe hij of zij nog niet officieel is toegelaten. Het kan dus zo zijn dat na enkele weken alsnog blijkt dat je niet mag deelnemen.

Vrijstellingen, vervangende vakken of extra tentamengelegenheden
Denk je recht te hebben op een vrijstelling, wil je een vervangend vak opvoeren of een extra tentamengelegenheid aanvragen? Dan wijk je formeel af van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Het verzoek tot die afwijking kan de examencommissie van jouw opleiding goed- of afkeuren. Zorg ervoor dat je het verzoek tot afwijking van de OER altijd op tijd, met redenen omkleed en voorzien van bewijsstukken indient. Wil je bijvoorbeeld een vrijstelling omdat je een vak elders al behaald hebt, stuur dan een cijferlijst en een kopie uit de betreffende studiegids mee. Wil je een extra tentamengelegenheid, leg dan uit waarom en stuur, indien van toepassing, een bewijsstuk mee. De studieadviseur is adviserend lid van de examencommissie en kan je meer uitleg geven over de procedure.