Zoek in de site...

Tweede jaar (B2)

Het tweede jaar staat in het teken van de profilering binnen de drie sporen (Globalisering, Verstedelijking en Verduurzaming). Dat betekent dat er, naast gemeenschappelijke theorie- en methodegerichte vakken, ook een aantal thematische vakken worden aangeboden die verschillen naar gelang het gekozen spoor. Overigens zullen de centrale thema’s van de drie stromen natuurlijk ook aan bod komen in de gemeenschappelijke cursussen.

In de gemeenschappelijke methodenstroom wordt in drie vakken de opgebouwde kennis uit het eerste jaar uitgebreid en verdiept. Dit gebeurt in cursussen, die respectievelijk de kwantitatieve, kwalitatieve en de meer op interventies gerichte methoden voor het voetlicht brengen.

In de theoretische stroom wordt het accent verlegd van de algemene wetenschapsfilosofische aspecten (uit het eerste jaar) naar de meer wetenschapstheoretische inzichten in het vakgebied van de geografie, planologie en milieukunde. Approaches to Space and Environment introduceert de belangrijkste wetenschapstheoretische benaderingen binnen de ruimtelijke en milieuwetenschappen. In Theorising Spatial and Environmental Challenges wordt op een systematische manier de link gelegd tussen deze benaderingen en de praktijk.

Binnen de integratiestroom wordt in Leerproject 2: Veldwerk in het buitenland de tot dan toe opgedane kennis geïntegreerd in een onderzoeksproject waarin een buitenlandse excursie een belangrijke rol speelt. Je onderzoekt hier een zelfgekozen thema (met betrekking tot één van drie sporen) zowel binnen Nederland als in het buitenland, waar een andere fysiek-ruimtelijke en sociale context geldt.

Naast dit gemeenschappelijke programma omvat elk spoor een drietal cursussen die verdiepend zijn voor de betreffende thema’s.

In het globaliseringsspoor wordt naast het centrale thema ook aandacht besteed aan mobiliteit en economie. In de cursus Globalising Worlds wordt de gedachte dat globalisering iets natuurlijks en onvermijdelijks is, kritisch beschouwd. De cursus Migration and Society probeert de huidige 'world on the move' beter te begrijpen vanuit verschillende perspectieven (b.v. de migrant, plek van herkomst en bestemming). Stedelijke Economie in Europa geeft een kritisch overzicht van de complexe en subtiele relaties tussen steden en economie, met daarbij de nadruk op het Europese continent. Naast deze drie cursussen volg je in dit spoor ook nog Borders and Identities in Europe, dat in het derde jaar is geprogrammeerd (voor een korte omschrijving, zie daar).

In het verstedelijkingsspoor leer je over de beleidsuitdagingen van toenemende verstedelijking; hoe hou je bijvoorbeeld de stad betaalbaar en bereikbaar? Mobiliteit en economie komen hier ook aan bod - zoals in de cursus Stedelijke Economie - maar dan vanuit een meer stedelijk perspectief. Daarnaast is er aandacht voor de institutionele aspecten. Dit komt nadrukkelijk aan de orde binnen de cursus Recht en Instituties van Milieu- en Ruimtelijk beleid, waarin de juridische aspecten centraal staan, die een rol spelen bij het vakgebied ruimtelijke ordening en milieu. We kijken in dit spoor in de cursus Migration and Society ook naar de sociale gevolgen van een groeiende stedelijke samenleving die steeds meer divers wordt. In het derde jaar is nog de cursus Gebiedsontwikkeling onderdeel van dit spoor (voor een korte omschrijving, zie daar)

Het verduurzamingsspoor kent in het tweede jaar als belangrijke cursus Environment and Society. In deze cursus worden omgevingsvraagstukken bestudeerd vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de wisselwerking tussen mens en omgeving, de oorzaken van omgevingsvraagstukken en de maatschappelijke antwoorden. In dit spoor wordt ook Recht en Instituties van Milieu- en Ruimtelijk beleid gevolgd (voor een korte omschrijving zie hierboven). De derde cursus is Space and Environment in the EU. In deze cursus bestudeer je de beleids- en beslisprocessen binnen de EU en de effecten van het omgevings- en regionaal beleid. In het derde jaar volg je nog Gebiedsontwikkeling (voor een korte omschrijving, zie daar) of Globalising Worlds (voor een korte beschrijving zie hierboven).