Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Eerste jaar: kennis en vaardigheden voor het beantwoorden van Politicologische vragen
Het eerste jaar (B1) kent een sterk accent op academische en wetenschappelijke vorming. Politicologie aan de Radboud Universiteit bestaat uit vier disciplinaire  deelgebieden: Vergelijkende Politicologie, Internationale Betrekkingen, Politieke Theorie en Conflictstudies. Het jaar start met het vak Inleiding Politicologie en wordt vervolgd door andere inleidende vakken, elk op het terrein van een van de vier deelgebieden. Bijvoorbeeld Internationale Organisaties, Nederlandse Politiek in Vergelijkend Perspectief en Inleiding Conflictanalyse. In Onderzoeks- en interventiemethodologie A en B oefen je met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Het vak Academische vaardigheden (AV) bestaat uit intensieve vakinhoudelijke begeleiding om wetenschappelijke vaardigheden te ontwikkelen. Dit vak sluit je af met je eerste echte eigen onderzoek. Ook een projectvak (Verklaringen van Politieke Houdingen en Politiek Gedrag) is onderdeel van het eerste jaar, waarin studenten nog meer leren over het op waarde schatten van onderzoek (en zelf aan de slag gaan). Een eerste aspect van het interdisciplinaire karakter van de opleiding komt naar voren in de vakken Economie van de Managementwetenschappen en Filosofie van de Managementwetenschappen. Mentoren en studieadviseurs ondersteunen je bij het ontwikkelen van adequaat studiegedrag.

Tweede jaar: verdere specialisatie
In het tweede jaar (B2) komt het verschil tussen de twee afstudeerrichtingen en de verschillende deelgebieden meer naar voren. Studenten volgen vakken op het terrein van Vergelijkende Politicologie (Political Parties en Comparative Politics: Democratisation), Internationale Betrekkingen (Theory and History of European Integration en Comparative Analysis of Foreign Policy) en Politieke Theorie (Geschiedenis van het Politieke Denken en voor de afstudeerrichting ‘Politiek: macht en democratie’ ook Hedendaagse Politieke Filosofie). Studenten in de afstudeerrichting ‘Politiek: macht en conflict’ volgen het vak Negotiations and Peacemaking.

In het tweede jaar wordt een aanzienlijk deel van de cursussen in het Engels gegeven. De onderzoeksmethoden van studenten worden verder ontwikkeld in de vakken Political Science Research Methods 1 (kwalitatief) & 2 (kwantitatief). Net als in het eerste jaar vragen wij studenten ook om de onderzoeksmethoden toe te passen, nu bij de vakken Project 2: European Governance  (afstudeerrichting ‘Politiek: macht en democratie’) of  Project 2: Conflict Management afstudeerrichting ‘Politiek: macht en conflict’) en Project 3: Project 3: Democracy and Representation (beide afstudeerrichtingen).

Derde jaar: vrije ruimte, diversificatie, en bachelorscriptie
Het jaar begint met International Political Economy. In de afstudeerichting ‘Politiek: macht en democratie’ volg je in het derde en vierde blok de cursussen Political Communication, Theories of International Relations en Politics, Ethics, and Practice. In de afstudeerichting ‘Politiek: macht en conflict’ volg je in het derde en vierde blok de cursussen Policymaking for Conflict-affected societies, Hedendaagse Politieke Filosofie en Theories of International Relations.

Alle cursussen in het derde jaar worden in het Engels onderwezen. Het eerste semester van het derde jaar is bijna geheel vrijgeroosterd zodat studenten naar het buitenland kunnen gaan, een stage kunnen lopen, of een minor of keuzevakken kunnen volgen. Ter afsluiting van de bacheloropleiding vragen wij van studenten om een bachelorthesis te schrijven - een proeve van bekwaamheid. Hierin vragen wij studenten om kerncompetenties toe te passen in de vorm van een groot onderzoek.

Keuzeruimte
Er is keuzeruimte opgenomen in het bachelorcurriculum. Een keuzevak kan bijna elk vak zijn dat aan onze faculteit of elders in binnen- of buitenland wordt aangeboden. Door te kiezen voor een samenhangend geheel van keuzevakken (een zogeheten minor) kun je een extra dimensie geven aan je studie. Voor meer informatie over het samenstellen van een gedegen keuzepakket, kun je een afspraak maken bij de studieadviseur van je opleiding.

Binnen de faculteit mogen in principe alle cursorische vakken van andere bacheloropleidingen gekozen worden. Methodologievakken, projecten en de cursus Academische vaardigheden mogen echter niet altijd als keuzevak worden gekozen. Niet elke cursus is even geschikt om te kiezen als keuzevak. Let bij het maken van je keuze met name op het kopje 'voorkennis' bij de cursusbeschrijvingen. Keuzevakken in de master zijn alleen toegankelijk voor studenten die zijn toegelaten tot de betreffende master. Wil je meer informatie over de geschiktheid van vakken of over de volgorde waarin je de vakken het beste kunt kiezen, neem dan contact op met de studieadviseur of raadpleeg de facultaire minorgids.

Wil je vakken buiten de faculteit volgen, dan kan je de digitale studiegidsen van de andere opleidingen binnen de Radboud Universiteit inzien. Bij twijfels over de geschiktheid van een vak kun je contact opnemen met de studieadviseur van de betreffende opleiding. Voor vakken in het buitenland kun je contact opnemen met het International Mobility Office.

Contacturen
Wij gaan ervan uit dat je gedurende vrijwel je hele bacheloropleiding ongeveer vijftien contacturen per onderwijsweek hebt gedurende 7 onderwijsweken in een blok of 14 onderwijsweken in een semester. We verwachten dat je naast de contacturen per week 25 uur besteedt aan zelfstudie. De contacturen per onderwijsweek zijn verdeeld in uren hoorcollege, uren werkcollege en overige uren (practica, feedback, inloopspreekuur, responsiecollege, excursie etc.).