Zoek in de site...

Minor Sustainability Challenges

De Minor on Sustainability Challenges (SC) bevat een interdisciplinair cursus-aanbod van de Faculteit der Management (FdM) en de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI). In onderstaande tabel staat een samenvatting van het cursus-overzicht, de kernvakken en keuzevakken, en de spelregels van de minor. De minor bevat flexibiliteit om een 'duurzaamheidsvakkenpakket op maat'  te kunnen samenstellen. Daardoor is de minor geschikt voor studenten vanuit verschillende Bachelor opleidingen. Bachelor studenten hebben de mogelijkheid om het behalen van de minor over twee studiejaren te spreiden. Deze webpagina bevat de volgende informatie over deze interdisciplinaire, interfacultaire minor:

Om te starten met deze minor, dat doorlopend gedurende het academisch jaar mogelijk is, moet je twee dingen doen:

 1. Registreer jezelf in Osiris voor deze minor. Dit is voldoende om ingeschreven te staan als minor SC student. Je kan een certificaat aanvragen nadat je het volledig aantal ECs hebt behaald volgens de regels van deze minor. Let op dat studenten van de GPM bachelor die cursussen kiezen voor hun minor, die EXTRA zijn als keuzevak ten opzichte van het verplichte Bachelor programma (de major). Dit betekent dat GPM studenten de cursus ‘Sustainable Intervention Methods’ niet moeten kiezen als minor cursus, want die cursus is reeds onderdeel van het verplichte GPM programma.
 2. Daarnaast dien je je in te schrijven voor elke individuele cursus via Osiris volgens de deadlines en procedures van de betreffende faculteit (Fac. Management of FNWI), zoals je dat ook doet voor iedere andere individueel keuzevak dat je wil volgen.

Zie hieronder het cursusoverzicht van de minor on sustainability challenges in het academisch jaar 2022 - 2023:

Cursusoverzicht
Cursus Periode Studielast
Kernvakken bij FdM  (vijf kernvakken): (belangrijke voetnoten, zie informatie onder in deze tabel)

Duurzaam Ondernemen, MAN-BKV55*

1 6 EC
Sustainability Intervention Methods, MAN-BCU347** 3 6 EC

Environment and Society, MAN-BCU2032

3

6 EC
Economics and Sustainable Development, MAN-BKV17 1 6 EC
Natural Resources: Conflict and Governance, MAN-CI45 3
6 EC
Sustainable Development Goals, MAN-BKV06 3 3 EC
Keuzevakken bij FNWI***:

Climate change: Science and Policy, NWI-GCSE001

2 woensdag 3 EC

Energy and Sustainability, NWI-GCSE002****

2 woensdag 3 EC

Debating Science: an introduction in ‘Science in Society', NWI-FC0042B*****

2 woensdag 3 EC

Post-Fossil Change in Industrial Regions NWI-FMT031

2 woensdag 3 EC

Eisen aan minor:

 • Volg minimaal 2 vakken (12 EC) uit de lijst met vijf kernvakken;
 • Volg een pakket met vakken van minimaal 24 EC in totaal, uit de complete lijst met minor (kern- en keuze-) vakken.

Waarschuwing:
Vergelijk de roosters van de cursussen die je kiest in een vroeg stadium. In de minor schuiven veel cursussen van blok en van rooster bij de overgang naar een nieuw academisch jaar. Het is onmogelijk om tussen de afdelingen en faculteiten die betrokken zijn bij deze minor, alle roosters op elkaar af te stemmen: dit is dan ook niet gegarandeerd. Je zult zelf de roosters moeten vergelijken zodra die beschikbaar zijn, vaak in juli vooraf aan een nieuw academisch jaar. De keuze-cursussen van 3 EC bij FNWI worden allen op woensdag gepland, let er dus goed op of de cursussen die jij kiest, te combineren zijn qua rooster. Waarschuwing: Vooral tijdens blok 2 (november – januari) voorzien we veel overlap in de roosters, van de verschillende cursussen. Bovendien hanteert FNWI 
afwijkende deadlines, Zie het Studenten Informatie Punt voor meer informatie. Let er ook op dat jouw minor cursussen EXTRA cursussen zijn ten opzichte van je reguliere Bachelor programma met verplichte cursussen: alleen dan kan jouw minor pakket op je Bachelor diploma worden opgenomen.

Bijzonderheden in verscheidene cursussen:

* Duurzaam Ondernemen, MAN-BKV55: Wees er op tijd bij om je in te schrijven voor deze cursus, want deze cursus start reeds in het eerste blok en er zal beperkt plek zijn, op basis van 'first come, first serve' basis.

**Sustainability Intervention Methods, MAN-BCU347: GPM studenten moeten de cursus ‘Sustainable Intervention Methods’ NIET kiezen als minor cursus, want deze cursus is reeds onderdeel van het verplichte GPM programma. Daarom kan deze cursus geen deel uitmaken van het ‘extra minor programma’ voor studenten van de GPM bachelor. NB. Deze cursus wordt in het Nederlands gegeven, ondanks de Engelstalige titel.

*** Cursussen bij de faculteit FNWI van 3 EC worden op woensdagen gegeven in blok 2. Daarom kan er overlap zijn in de roosters van (werk-)colleges en tentamens. We adviseren om maximaal 1 cursus van 3 EC bij FNWI te kiezen, zodat het risico op overlap in roosters beperkt blijft.

**** Energy and Sustainability, NWI-GCSE002:  Deze cursus bevat een opdracht in een interdisciplinaire werkgroep. Een energie-technische component in de cursus is moeilijk, maar wel studeerbaar voor de gemotiveerde bachelor student van de faculteit Managementwetenschappen. Dit is de ervaring van eerdere minor studenten.
***** Debating Science: an introduction in ‘Science in Society', NWI-FC0042B: Het debat dat centraal staat in deze cursus is 'Healthy Landscape'.  Deelname aan deze cursus is onder voorbehoud dat er plaats is, FNWI studenten gaan voor.

NB: De FNWI cursussen zijn alle 3 EC. Let daarop als je de keuzeruimte van 12 EC invult. Je kan een FNWI keuzecursus volgen in blok 2 in combinatie met de interdisciplinaire cursus Sustainable Development Goals (MAN-BKV06) in blok 3, die is ook 3EC.

Algemene informatie over de minor Sustainability Challenges

Klimaatverandering,  milieuvraagstukken, energietransitie, ongelijkheid tussen Noord en Zuid: het zijn thema’s voor deze generatie studenten. Met deze minor kunnen studenten leren hoe zij deze complexe vraagstukken kunnen analyseren en bijdragen aan de aanpak ervan. Duurzaamheid is daarbij een sleutelwoord. Burgers, bedrijven en overheden staan voor grote uitdagingen om de wereld duurzamer te maken: richting een low carbon samenleving, een circulaire economie, richting rechtvaardiger toegang tot drinkwater, voedsel en grondstoffen, en richting consumptie- en productieketens die tot toekomstbestendige banen en welzijn leiden.

Het thema klimaatverandering biedt veel voorbeelden van interdisciplinaire uitdagingen en vraagstukken: Hoe sturen overheden op verschillende niveaus, op lange termijn doelen (‘klimaatneutraal in 2050’) en op korte termijn doelstellingen (jaarplannen en jaarrekening)? Waarom roepen wetenschappers op tot een ‘groen herstel’ na de corona-pandemie en is het voor besluitvormers nog zo moeilijk om deze adviezen om te zetten in politieke beslissingen? Hoe faseren we onze fossiele energie uit en ontwikkelen we een nieuw, decentraler, systeem voor hernieuwbare energie? Welke toekomstplannen maken steden en regio's om te anticiperen op periodes met toenemende kans op luchtvervuiling, droogte, overstromingen en hittegolven? Hoe zoeken mensen naar verschillende voedingspatronen en veranderingen in levensstijl, en proberen zo grip te krijgen op hun eigen voetafdruk, en tegelijkertijd als bewuste consument bij te dragen aan een betere wereld?

Mensen zoeken, individueel en in gezamenlijkheid, naar een duurzame balans, zich bewust van zowel ieders autonomie én verbondenheid met elkaar. Met oog voor zowel het één, als het ander: én individuele gezondheid én milieu-voetafdruk; voor het lokale én het mondiale; voor individuele én collectieve verantwoordelijkheid; het hier en nu (dichtbij), én het daar en later (ver weg en op lange termijn).

Duurzaamheidsvraagstukken spelen op meerdere dimensies tegelijk, zowel analytisch, ethisch, als sociaal, politiek en juridisch-economisch. Grote transities vergen decennia en zelfs generaties: Systeemverandering en veelomvattende aanpassing van een cultuur en maatschappij komen tot stand in kleine en grote stapjes, met horten en stoten. Nieuwe internationale verdragen, zoals het internationaal klimaatakkoord van Parijs, vergen lange perioden van probleemanalyse en beleidsvoorbereiding. Dit vergt intensief overleg in diverse netwerken, op lokale tot internationale schaalniveaus. Deze processen gaan vaak gepaard met maatschappelijk protest en perioden van politieke stagnatie, voor er een stap vooruit wordt gemaakt. Betrokkenen spreken van een ‘lange adem’ die nodig is. Daarom is een open, reflexieve houding en een interdisciplinaire benadering van vraagstukken hard nodig.

In de minor on ‘Sustainability challenges’ verwerf je analytisch en verdiepend inzicht in duurzaamheidsvraagstukken, en raak je vertrouwd met verworven wetenschappelijke kennis op deze gebieden. Ook ontwikkel je vaardigheden die relevant zijn in het analyseren, ontwerpen en begeleiden van processen en projecten die deel uitmaken van een grotere transitie; dat wil zeggen een langdurig en veelomvattend, complex proces van maatschappelijke verandering, met sociale, technische, economische en bestuurlijke implicaties.

De minor Sustainability Challenges omvat een bundeling van cursussen. Daarin komen de volgende thema’s aan bod:

 • Sociale oorzaken van duurzaamheidsvraagstukken en de maatschappelijke respons erop: Environment and Society (MAN-BCU2032 of MAN-BCU3032).
 • Ontwerpen van alternatieven en interventies. Je experimenteert met erkende benaderingen van participatieve planning en integrated impact assessment, toegepast op een actueel duurzaamheidsvraagstuk: Sustainability Intervention Methods (MAN-BCU347).
 • De strijd om natuurlijke hulpbronnen en de conflicten daarover, van ‘land grabbing’ tot bio-brandstoffen: Natural Resources: Conflict and Governance (MAN-CI45).
 • Nieuwe Business Modellen waarin ook maatschappelijke waardecreatie en het delen van resources zijn verankerd: Duurzaam ondernemen (MAN-BKV55).
 • Het anders representeren en meten van vooruitgang en voorspoed (breed welvaartsbegrip), het omvatten van externaliteiten als CO2 emissies, door normen, heffingen, en/of een emissiehandelssysteem: Economics and Sustainable Development (Man-BKV17).
 • Een brede blik op de Sustainable Development Goals, hoe deze als communicatief hulpmiddel zijn ontstaan in de context van de Verenigde Naties, de vele relaties en dilemma’s tussen de doelen, synergieën en uitdagingen om de doelen te bereiken, en het leren over een set aan wetenschappelijke perspectieven waarmee je het werken aan de SDGs kan aanschouwen: Sustainable Development Goals (MAN-BKV06).
 • Concrete inhoudelijke thema’s zoals klimaatverandering; energietransitie; water en gezondheid, komen aan bod bij de cursussen bij de faculteit FNWI.

Organisatie rondom je minor opleiding: Een studietraject op maat
Je volgt een set aan vakken die gericht zijn op duurzaamheidsuitdagingen, met een gezamenlijke studielast van (minimaal) 24 EC. Je kiest tenminste 2 van de aangeboden kernvakken vakken (dus 12 EC) als basis. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen drie, vier of vijf kernvakken te volgen. Daarnaast biedt deze minor een lijst met keuzevakken, gegeven bij andere afdelingen en faculteiten. Je kunt de vakken van een zelfgekozen studietraject over twee bachelor studiejaren spreiden. De opzet is vergelijkbaar met een spaarkaartmodel, waarbij je studiepunten spaart. Wanneer je voldoet aan alle eisen van de minor, en dus voldoende studiepunten gehaald hebt, kun je je minor certificaat hier aanvragen.

Studenten die de minor behaald hebben waarderen de modulaire opzet, de gevolgde cursusinhoud en de interdisciplinariteit waarmee het brede thema 'duurzaamheidsuitdagingen' wordt beschouwd vanuit verschillende vakgebieden. Let er wel op dat de cursussen bij veel verschillende afdelingen en faculteiten worden aangeboden. Er is keuzevrijheid om zelf je pakket samen te stellen, maar de roosters van de cursussen zijn niet allemaal compatible. We hebben zoveel mogelijk de cursussen op een rij gezet, maar afdelingen en faculteiten gaan zelf over hun roosterwijzigingen.

Waarschuwing inzake roosters van cursussen:
Op de faculteit FNWI heeft men besloten om alle 3 EC keuzevakken op woensdagen in te roosteren, zowel het rooster voor de cursus (colleges, werkcolleges) als voor het tentamen. Dat betekent, dat je de roosters van de 3 EC cursussen die je kiest bij FNWI, naast elkaar moet leggen zodra die roosters beschikbaar zijn (in juli).

Het advies om in een vroeg stadium de roosters per cursus te vergelijken, geldt tevens voor de andere cursussen die in eenzelfde periode gegeven worden: dit geldt ook voor de cursussen van de Faculteit Management. Omdat bijna elke cursus door een andere opleiding verzorgd wordt, is het vanuit de organisatie onmogelijk om alle cursussen qua roosters op elkaar af te stemmen. Je kunt bij je keuze van cursussen in de tijd spreiden, door cursussen in verschillende perioden te kiezen. De minor bevat aanbod van cursussen in periode 1 (september – oktober), periode 2 (november – januari), en periode 3 (februari – april).

Als een tentamen op hetzelfde tijdstip valt, dan kun je twee dingen doen: (1) Je kunt één van deze vakken qua tentamen doen in de herkansing. (2) Je kunt vragen aan de docenten van de betreffende twee cursussen of er voor keuze-studenten een mogelijkheid bestaat om de twee tentamens aansluitend te maken, en daarvoor extra tijd te krijgen, of een andere ad-hoc maatwerkoplossing (maar let op; dit kost moeite en geregel om zalen en tentamens aan te leveren buiten het standaard model om, en dat is vaak organisatorisch niet haalbaar). We adviseren om maximaal een keuzevak bij FNWI (van 3 EC) te kiezen die in blok 2 op woensdagen worden gegeven, zodat de kans op overlappende roosters van cursussen beperkt blijft.

Coördinatie, interdisciplinaire samenwerking, en contact
De minor is een initiatief van de bachelor’s Geografie, Planologie en Milieu (GPM) en staat open voor studenten van andere bachelor’s opleidingen. De minor is ontstaan uit een interdisciplinaire samenwerking tussen docenten van verschillende afdelingen en faculteiten.

 • Coördinatoren van de kernvakken aan de Faculteit der Management zijn:  Juliette Alenda-Demoutiez, Linda Carton, Mirjam Goudsmit, Mathijs van Leeuwen, Emma Avoyan, Ingrid Visseren-Hamakers en Cristina Aoki Inoue.
 • Coördinatoren van de keuzevakken aan de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica zijn: Jeremias Herberg, Riyan van den Born, Simona Cristescu, en Carlijn Hendriks.
 • In het cursusoverzicht kun je per cursus klikken op de link naar de cursusinformatie. Daar vind je per cursus informatie over de leerdoelen, inhoud, docent, toetsvorm, etc.

Voor vragen over de minor in Sustainability Challenges: mail Linda Carton, linda.carton@ru.nl.