Zoek in de site...

Aanspreekpunten

Studieadviseur
De studieadviseur is je eerste aanspreekpunt bij algemene vragen omtrent het onderwijs en kan je begeleiden bij je studieplanning of individuele studieproblemen. Vooral wanneer je in verband met ziekte of andere persoonlijke omstandigheden langere tijd niet tot studeren in staat bent, is het aan te raden bij de studieadviseur aan te kloppen. Zo nodig kan hij/zij je doorverwijzen naar een andere instantie, zoals het studieloopbaancentrum, een studentenpsycholoog of studentendecaan.

Opleidingscommissie
In de opleidingscommissie (OLC) praten studentleden mee op opleidingsniveau over de kwaliteit en organisatie van het onderwijs. Naast de vijf studentleden bestaat de commissie uit vijf docentleden. Zij brengen gevraagd of ongevraagd advies uit over het onderwijsprogramma. Op basis van onderwijsevaluaties doen zij aanbevelingen om het onderwijsprogramma te verbeteren. Studenten kunnen bij de studentleden terecht met vragen, klachten of opmerkingen over de opleidingen.

Bachelor- of mastercoördinator
Voor elke bachelor- of masteropleiding is een bachelor- of mastercoördinator aangewezen. De coördinator is verantwoordelijk voor de onderwijsorganisatie van de opleiding. Hij of zij ziet toe op de afstemming tussen de cursussen en let erop of het onderwijs goed wordt uitgevoerd. De coördinator is het eerste aanspreekpunt voor studenten.

Examencommissie
Elke opleiding heeft een examencommissie. Deze ziet toe op de goede gang van zaken tijdens tentamens. Ook kun je bij de examencommissie terecht als zich bijzondere omstandigheden voordoen waarin de Onderwijs- en Examenregeling niet voorziet. Je kunt het beste eerst overleggen met de studieadviseur, alvorens je je tot de examencommissie wendt.

International Mobility Office
Het International Mobility Office (IMO) fungeert als aanspreekpunt voor inkomende en uitgaande uitwisselingsstudenten. Het IMO adviseert uitgaande uitwisselingsstudenten over de mogelijkheden om een studie of stage in het buitenland te doen. Het IMO begeleidt inkomende uitwisselingsstudenten vóór en tijdens hun verblijf aan onze faculteit. De Faculteit der Managementwetenschappen heeft meer dan honderdtachtig Erasmus contracten binnen Europa en meer dan 50 bilaterale overeenkomsten met universiteiten buiten Europa. Studenten kunnen bij het IMO terecht voor internationaliseringszaken met betrekking tot uitwisseling.

Facultaire klachtencommissie
De facultaire klachtencommissie behandelt ondermeer klachten van studenten die te maken hebben met de gang van zaken van het onderwijs en tentamens. Heb je een klacht, volg dan deze klachtenprocedure om te kijken bij wie je terecht kunt.

Vertrouwenspersoon
Bij ongewenst gedrag of seksuele intimidatie kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Ze zijn onafhankelijk en moeten zich houden aan de code van vertrouwelijkheid.

STIP balie
Bij de STIP balie op de begane grond van het Elinor Ostromgebouw kun je terecht voor alle vragen rond de organisatie van onderwijs en tentamens. Voor het werken in groepjes zijn studieruimtes beschikbaar, die je online kunt reserveren.

Studentenadministratie
De studentenadministratie is verantwoordelijk voor de organisatie en administratie van onderwijs en tentamens.