Zoek in de site...

Toelating en regelingen voor vrijstellingen

Toelatingseisen
Studenten met een afgeronde bacheloropleiding bestuurskunde kunnen direct in de masteropleiding bestuurskunde instromen. Hierbij onderscheiden we twee groepen: HBO-instromers en WO-instromers.

HBO-instromers
Studenten met een afgeronde vierjarige HBO-opleiding (240 EC) dienen een pre-masterprogramma te volgen alvorens zij kunnen instromen in de master Bestuurskunde. Het doel van dit pre-masterprogramma is studenten een goede inhoudelijke voorbereiding op de masteropleiding te bieden. De inhoud van dit programma wordt vastgesteld door de examencommissie, afhankelijk van de voorkennis van de student. Aanmelding voor de pre-master gaat via Studielink. Na succesvolle en volledige afronding van de pre-master word je toegelaten tot de masteropleiding Bestuurskunde. Instromen in de pre-master kan eens per jaar, te weten in september. Het is dus van belang om het programma tijdig af te ronden, om te voorkomen dat je een jaar moet wachten. Neem voor meer informatie over de pre-master voor HBO-instromers contact op met de studieadviseur.

WO-instromers
Studenten met een bachelor of master van een andere opleiding dan bestuurskunde dienen veelal ook een pre-masterprogramma te volgen. De precieze inhoud van dit programma is afhankelijk van de vooropleiding. Kandidaten met een afgeronde universitaire studie (drs. of MSc) in een van de studierichtingen die nauw verbonden zijn aan de bestuurskunde kunnen zonder nadere instroomvereisten deelnemen aan de masteropleiding Bestuurskunde in Nijmegen. Aanmelding gaat via Studielink. Instromen in de pre-master kan eens per jaar, te weten in september. Na succesvolle en volledige afronding van de pre-master word je toegelaten tot de masteropleiding Bestuurskunde. Neem voor meer informatie over de pre-master voor WO-instromers contact op met de studieadviseur.

Vrijstellingen, vervangende vakken of extra tentamengelegenheden
Denk je recht te hebben op een vrijstelling, wil je een vervangend vak opvoeren of een extra tentamengelegenheid aanvragen? Dan wijk je formeel af van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Het verzoek tot die afwijking kan de examencommissie van jouw opleiding goed- of afkeuren. Zorg ervoor dat je het verzoek tot afwijking van de OER altijd op tijd, met redenen omkleed en voorzien van bewijsstukken indient. Wil je bijvoorbeeld een vrijstelling omdat je een vak elders al behaald hebt, stuur dan een cijferlijst en een kopie uit de betreffende studiegids mee. Wil je een extra tentamengelegenheid, leg dan uit waarom en stuur, indien van toepassing, een bewijsstuk mee. De studieadviseur is adviserend lid van de examencommissie en kan je meer uitleg geven over de procedure.