Zoek in de site...

Regels en procedures

Onderwijs- en Examenregeling (OER)
De studiegids en de website van je opleiding bieden je allerlei praktische informatie. Het zijn echter geen formele regelingen waar je als student rechten aan kunt ontlenen. Zoiets bestaat er wel: de Onderwijs- en Examenregeling (OER). De WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) schrijft voor dat voor elke opleiding of groep van opleidingen een dergelijke Onderwijs- en Examenregeling moet bestaan, en dat deze op heldere en adequate wijze moet vastleggen welke procedures er bestaan en welke rechten en plichten met betrekking tot het onderwijs en de examens. De wet legt tevens vast welke zaken in deze regeling ten minste moeten zijn vastgelegd. Het betreft onder meer zaken rond:

  • de opzet van het onderwijs en per cursus de taal waarin het onderwijs wordt aangeboden en de vorm waarin wordt getoetst;
  • de zwaarte van het programma;
  • deelname aan het onderwijs (in hoeverre verplicht?) en voortgangseisen (Bindend Studieadvies bijvoorbeeld);
  • tentamens (inclusief nakijktermijnen, inzage en mogelijkheden bezwaar te maken of beroep aan te tekenen);
  • examens, denk daarbij ook aan het toekennen van judicia zoals 'cum laude';
  • de eindtermen die de student bij succesvolle afsluiting van de opleiding moet hebben bereikt.

Certificaat aanvragen
Als je aan de vereisten van het pre-masterprogramma hebt voldaan dan kun je je pre-mastercertificaat aanvragen.

Overgangsregelingen
Omdat opleidingen hun programma regelmatig wijzigen, kan het voorkomen dat studenten die studievertraging oplopen in hun opleiding een cursus die geen deel meer uitmaakt van het programma niet meer kunnen volgen. Hiervoor worden overgangsregelingen ingesteld. Alle overgangsregelingen vind je op de facultaire website.

Vrijstellingen, vervangende vakken of extra tentamengelegenheden
Denk je recht te hebben op een vrijstelling, wil je een vervangend vak opvoeren of een extra tentamengelegenheid aanvragen? Dan wijk je formeel af van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Het verzoek tot die afwijking kan de examencommissie van jouw opleiding goed- of afkeuren. Zorg ervoor dat je het verzoek tot afwijking van de OER altijd op tijd, met redenen omkleed en voorzien van bewijsstukken indient. Wil je bijvoorbeeld een vrijstelling omdat je een vak elders al behaald hebt, stuur dan een cijferlijst en een kopie uit de betreffende studiegids mee. Wil je een extra tentamengelegenheid, leg dan uit waarom en stuur, indien van toepassing, een bewijsstuk mee. De studieadviseur is adviserend lid van de examencommissie en kan je meer uitleg geven over de procedure.

Fraude wordt bestraft
Je moet een bron vermelden bij het geheel of gedeeltelijk overnemen van iemands teksten, woorden, ideeën, ontwerpen en/of theorieën. Dit geldt ook als je gebruik maakt van een bron van internet. Anders is er sprake van fraude.

Studentenstatuut
Jaarlijks stelt het College van Bestuur van de RU het Studentenstatuut vast. In het Studentenstatuut wordt omschreven welke rechten en verplichtingen studenten van onze universiteit hebben. Specifiek is in het Studentenstatuut een beschrijving opgenomen van de rechtsbescherming van studenten.