Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Inleiding

Met het dubbele bachelorprogramma is het mogelijk de bachelor Informatica (Computing Science) te combineren met de bachelor Wiskunde.

De dubbele Bachelor is met name bedoeld als uitdaging voor extra getalenteerde en gemotiveerde studenten, die naar verwachting zonder een substantiële studie­vertraging het gecombineerde programma in 3 jaar kunnen voltooien. Deze studenten worden hiervoor beloond met 2 afzonderlijke bachelordiploma's.

Aandachtspunt: een student die de dubbele bachelor Wiskunde en Informatica wil volgen moet tegelijkertijd voor zowel de opleiding wiskunde als voor de opleiding informatica staan ingeschreven.

Uitgangspunten

  • Het totale programma heeft een omvang van 225 ec: dit is 25% meer dan het regulier bachelorprogramma. Er is naar gestreefd om de studielast zo veel mogelijk gelijkmatig over de afzonderlijke kwartalen te verdelen (omdat de cursussen echter ook tot het reguliere aanbod van de twee afzonderlijke opleidingen behoren, is dit niet overal mogelijk).
  • De programma's zijn samengesteld uit bestaande onderdelen van de reguliere bacheloropleidingen Wiskunde en Informatica en de te behalen diploma's zijn gelijkwaardig met de diploma's van de afzonderlijke opleidingen. Deze diploma's geven recht tot toegang tot alle masteropleidingen Wiskunde en Informatica binnen Nederland.
  • De cursussen zijn zodanig gerangschikt dat, indien de student deze in de aangegeven volgorde doorloopt, er geen voorkennisproblemen zullen optreden.

De reductie van studielast in het gecombineerde programma wordt verkregen door:

  • de minoren in te vullen met cursussen uit elkaars curricula;
  • de wiskundecursussen uit het informaticacurriculum te vervangen door gelijkwaardige cursussen uit het wiskundecurriculum;
  • één afsluitende bachelorscriptie (omvang 12 EC) die idealiter wordt ingevuld met een onderwerp op het grensvlak van beide disciplines.