Zoek in de site...

Medezeggenschap

Als student loop je weleens tegen problemen aan op het gebied van onderwijs; een cursus wordt naar jouw idee niet goed gegeven, er zijn onvoldoende computerfaciliteiten, etc. Je kunt dan via de medezeggenschap je probleem kenbaar maken. Binnen FNWI komen de Opleidingscommissie en Facultaire Studentenraad op voor de belangen van studenten. Hieronder lees je wat zij doen. Je kunt jezelf ook ieder jaar verkiesbaar stellen voor één van deze commissies mocht je het leuk vinden om daarin te participeren.

Opleidingscommissie (OLC)

De OLC controleert de kwaliteit van het onderwijs, bewaakt deze en signaleert eventuele problemen. Zij geeft daartoe advies aan de opleidingscoördinator, de onderwijsdirecteur en de examencommissie over alle aangelegenheden aangaande het onderwijs. De commissie bestaat uit vier leden van de wetenschappelijke staf en vier studenten. Voor de studentleden zijn er verkiezingen. Er wordt bij de kandidaatstelling naar gestreefd de studentleden evenwichtig te verdelen over de studiejaren.

De opleidingscoördinatoren en onderwijsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de opleidingen en de globale structuur van het studieprogramma (bijvoorbeeld de volgorde van cursussen of de hoeveelheid keuzeruimte). Wanneer er problemen zijn op dit vlak, bijvoorbeeld als blijkt dat studenten stelselmatig voorkennis missen om een bepaalde cursus te kunnen doen, is het de taak van de desbetreffende opleidingscoördinator om hiervoor een oplossing te vinden. Afhankelijk van de aard van het probleem zal dit gebeuren in overleg met een of meerdere docenten en/of met de onderwijscoördinatoren of de onderwijsdirecteur.

Om te zien wie er in de opleidingscommissie van jouw studieprogramma zitten, kijk hier.

Studentassessoren

Elk onderwijsinstituut heeft een of meerdere studentassessoren die deel zijn van het bestuur van een onderwijsinstituut en deelnemen aan meerdere bestuursvergaderingen. De instituutsassesor onderhoudt ook het directe contact met de onderwijsdirecteur om de studenten van het onderwijsinstituut te representeren. De vergaderingen richten zich op het beleid van een instituut (bijvoorbeeld de introductie van het portfolio of het BSA). Er is ook een faculteitsassessor die aanwezig is bij o.a. de Faculteitsbestuur vergaderingen, FSR vergaderingen en die studenten van buiten de faculteit vertegenwoordigt.

Dit jaar zijn de studentassessoren:

Instituut Naam E-mail
Faculteit assessor@science.ru.nl
Biologie Anne de Ruijter biologieassessor@science.ru.nl
Scheikunde Arwen Gelderman assessor-chemistry@science.ru.nl
Informatica Julian van der Horst assessor@cs.ru.nl
Informatiekunde Nadezhda Dobreva assessor@cs.ru.nl
Wiskunde Josien van den Tempel assessor@math.ru.nl
Moleculaire Levenswetenschappen Menke de Leede assessor-mls@science.ru.nl
Natuur- en Sterrenkunde Ruud van Witzenburg assessor.physics@science.ru.nl
Science Jens van Vugt assessor-science@science.ru.nl

Facultaire Studenten Raad (FSR)

De Facultaire Studentenraad is bevoegd standpunten kenbaar te maken en voorstellen te doen met betrekking tot de uitvoering van het onderwijs. De FSR van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica bestaat uit zes studenten. Voor actuele informatie kijk je hier.
E: fsr@science.ru.nl
T: 024 - 36 53 342

Universitaire Studenten Raad (USR)

Voor meer informatie over inspraak op universitair niveau kijk je hier.

Elektronische Onderwijsenquête

Een terugkerende manier voor de OLC om van studenten te horen wat zij van het onderwijs vinden, is de cursusenquête. Het is van zeer groot belang dat de enquêtes goed ingevuld worden. Deze enquêtes zijn vaak de basis voor het verbeteren van het onderwijs, en daarvoor zijn de mening en ervaring van de studenten als gebruikers essentieel. Zorgvuldig invullen van de enquêteformulieren is daarom in het eigenbelang van de student! De cursusenquêtes staan digitaal in blackboard bij het betreffende vak. Op de dag van het tentamen wordt de link open gezet tot twee weken na het tentamen.

De enquêtes worden automatisch verwerkt. De docenten zenden de resultaten tezamen met hun eigen evaluatie van de cursus naar de opleidingscommissie. Zij geven hierbij ten aanzien van de kritiekpunten aan hoe zij de cursus denken te verbeteren. Indien de resultaten van de enquête en de reactie van de docent daartoe aanleiding geven, gaat de OLC een kleine delegatie van de opleidingscommissie, meestal bestaande uit voorzitter en secretaris, een gesprek aan met de docent. In andere gevallen wordt dit door de onderwijsdirecteur gedaan. De uitslag van een enquête kan worden ingezien. Daartoe kun je een afspraak maken met de secretaris van de opleidingscommissie.
Zie Appendix I in de opleidingsspecifieke gids.

Bij biologie worden ook bachelorstages en masterstages via enquêtes geëvalueerd. Voor de stages kun je de enquêteformulieren downloaden.