Zoek in de site...

Verzoeken examencommissie

Voor de bachelor- en masteropleiding Communicatiewetenschap fungeert één gezamenlijke examencommissie. De Examencommissie bewaakt het academisch niveau van de opleidingen en ziet erop toe dat de toetsen van goede kwaliteit zijn en dat de beoordelingen correct verlopen.

De examencommissie is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken tijdens de tentamens. Daarnaast heeft de examencommissie de taak om naleving van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) te bewaken.

De Examencommissie helpt docenten bij het op peil houden van de kwaliteit van de toetsing. Hiervoor ontwikkelt zij richtlijnen. De Examencommissie controleert regelmatig of toetsing wel verantwoord plaatsvindt en brengt hierover advies uit.

De taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie zijn:

 • verantwoordelijkheid voor het afnemen van de examens en voor de organisatie en coördinatie van de examens binnen de opleidingen;
 • aanwijzen van de examinatoren van de tentamens en onderwijseenheden van de opleidingen;
 • borging van de kwaliteit van tentamens en examens;
 • vaststelling van de regels voor de goede gang van zaken bij het onderwijs van de opleidingen en het nemen van maatregelen daartoe;
 • uitvoering van alle verdere taken die in de OER van de opleidingen aan de commissie zijn toevertrouwd, zoals:
  het beoordelen van de aanvragen van studenten tot vrijstelling van een examenonderdeel;
  • het beoordelen van de aanvragen van studenten tot vervanging van een onderdeel van het studieprogramma van de betreffende opleiding door een onderdeel dat buiten de opleiding is of zal worden behaald;
  • de omrekening van cijfers en studiepunten van het in het buitenland behaalde cursussen;
  • vaststellen van fraude en sancties opleggen in geval van fraude.

Je kunt overwegen contact op te nemen met de Examencommissie als:

 • je meent dat er iets mis is met de wijze waarop een toetsing gaat plaatsvinden of heeft plaatsgevonden;
 • je goede redenen hebt om de vaststelling van een toegekend resultaat voor een tentamen in twijfel te trekken en overleg met de examinator van de cursus geen oplossing heeft gebracht;
 • je naar jouw mening ten onrechte niet bent toegelaten tot onderwijs of een toetsing;
 • je meent dat bijzondere omstandigheden rechtvaardigen dat je een extra gelegenheid moet krijgen voor een toetsing of beoordeling en wachten op de eerstvolgende reguliere gelegenheid voor jou onevenredig nadelig uitpakt;
 • je denkt recht te hebben op een uitzondering op de regels van de OER. In dat geval heb je de mogelijkheid om een verzoek aan de examencommissie in te dienen. De examencommissie heeft de bevoegdheid om voor individuele studenten een uitzondering te maken.

Voordat je een verzoek aan de examencommissie indient, is het verstandig om eerst met de studieadviseur te overleggen. Deze adviseert je over de mogelijkheden en kansen van je verzoek. Wil je een verzoek indienen bij de examencommissie? Stuur een e-mail naar: examencommissie.cw@maw.ru.nl.

De leden van de examencommissies en de voorzitter worden op voordracht van de directeur van het onderwijsinstituut benoemd door de decaan van de faculteit voor een periode van vier jaar.

De examencommissie van de opleidingen Communicatiewetenschap bestaat uit:

 • dr. B.C.N. Müller (voorzitter);
 • drs. M. Akpinar (secretaris);
 • dr. M.J.W. Gesthuizen (lid);
 • drs. E.A.G. Marsman (adviserend lid);
 • mw. S. Brandts (secretariële ondersteuning).

Meer informatie over bijvoorbeeld indienen van een verzoek is te vinden op de opleidingspagina van STIP.

Kijk voor meer informatie over Onderwijs- en Examenregeling (OER) hier.