Zoek in de site...

Doelstelling opleiding

Doelstelling

Eindtermen bacheloropleiding Culturele antropologie en Ontwikkelingssociologie

Als bachelor Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies voldoe je minimaal aan de volgende kwalificaties.

Beheersing van de theorie

1. a) In het vakgebied van de culturele antropologie en ontwikkelingsstudies herken je de belangrijkste wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken, in het bijzonder op het terrein van culturele diversiteit en ongelijkheid.

1. b) Je vergelijkt de verschillende perspectieven en theoretische stromingen in de culturele antropologie en ontwikkelingsstudies evenwichtig met elkaar en weegt ze tegen elkaar af.

1. c) Je situeert actuele debatten binnen de geschiedenis en ontwikkelingen van het vakgebied.

Toepassen kennis en inzicht (thema’s)

  1. Je maakt onder begeleiding een onderzoeksontwerp op basis van je eigen beoordeling van wetenschappelijke debatten in de culturele antropologie en ontwikkelingsstudies en de verbanden die je legt met specifieke maatschappelijke situaties die worden gekenmerkt door culturele diversiteit en ongelijkheid.
  2. Je levert ten behoeve van maatschappelijke actoren, organisaties en instellingen een bijdrage aan de ontwikkeling van beleid en oplossingen van sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Methoden en technieken

  1. Je ontleedt onder begeleiding sociaal-wetenschappelijke begrippen tot empirisch onderzoekbare termen.

5. a) Je verzamelt data volgens een relevante dataverzamelingsstrategie en realiseert een analyse volgens een bijpassende analysestrategie. Dit doe je op grond van je kennis van de voornaamste kwalitatieve en kwantitatieve methoden van dataverzameling in de sociale wetenschappen en van je vermogen gebruik te maken van wetenschappelijke bronnen.

5. b) Je hanteert onder begeleiding de elementaire vaardigheden van de methodologie van (onder andere etnografisch) veldonderzoek.

6. Je handelt volgens het protocol voor het waarborgen van wetenschappelijk integer handelen.

Vaardigheden en attitude

  1. Je weet jezelf op een cultureel sensitieve wijze een houding te geven en die onder begeleiding te communiceren in interculturele situaties in binnen- en buitenland.
  2. Je bepaalt zelf je positie in de wetenschap en de samenleving en baseert die onder meer op je kritische reflectie op wetenschappelijk handelen en denken.
  3. Je communiceert schriftelijk, mondeling of met gebruikmaking van audiovisuele en sociale media over je inzichten in sociaal-maatschappelijke vraagstukken met maatschappelijke actoren.
  4. Je onderkent en verwoordt je eigen en andermans vooronderstellingen ten aanzien van culturele diversiteit en ongelijkheid, en de implicaties daarvan voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.