Zoek in de site...

Het tweede studiejaar B2

Vanaf het tweede studiejaar staat de bachelor in het teken van specialisatie. De opleiding biedt de volgende specialisatierichtingen aan:

-Orthopedagogiek
-Pedagogiek
-Onderwijs
-Onderzoek

Elke specialisatie bestaat uit drie cursussen die verspreid worden over het tweede en derde studiejaar. In totaal wordt er 8 EC in het tweede studiejaar aangeboden en 4 EC in het derde studiejaar. De specialisaties dienen in een bepaalde volgorde te worden doorlopen. Deelname aan een volgende cursus kan dus alleen indien er ook aan de eerdere cursus is deelgenomen. Hieronder volgt een korte beschrijving van de specialisaties.

Orthopedagogiek
Binnen deze specialisatie staat het concreet handelen van de orthopedagoog op basis van wetenschappelijke kennis centraal. Daarbij speelt ook de interactie tussen kind en opvoeders in verschillende contexten een belangrijke rol. Voorbeelden van werkgebieden van de orthopedagoog zijn binnen de Jeugdzorg, Onderwijs, Gehandicaptenzorg en Geestelijke gezondheidszorg. De specialisatie bouwt voort op de B1 cursussen Inleiding orthopedagogiek en Inleiding diagnostiek en moet gekozen worden indien je tijdens de master Pedagogische Wetenschappen een Stage orthopedagogiek wil volgen
Let op: in het B3 jaar wordt de cursus Beroepsvaardigheden 3 aangeboden. Hier zijn twee varianten van 'Orthopedagogiek' en  'Onderwijs en pedagogiek'. De variant orthopedagogiek is alleen toegankelijk indien je de voor de specialisatie Orthopedagogiek in het B2 jaar hebt gekozen.

Pedagogiek
De specialisatie Pedagogiek bouwt voort op de cursus Inleiding pedagogiek en biedt vooral verdieping t.o.v. de inleidende cursus. De specialisatie is met name interessant voor studenten die interesse hebben in het beleidsveld van de pedagoog dat vooral gericht is op het gebied van preventie. Dit veld is de laatste tijd in ontwikkeling geraakt vanwege ingezet beleid vanuit de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de Jeugdzorg die is overgeheveld naar de diverse gemeentes. Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat de zorg goed bij hun inwoners terechtkomt en wat voor beleid dienen zij hierin te voeren? Hoe kunnen pedagogen hieraan bijdragen? 

Onderwijs
In de specialisatie onderwijs bestudeer je onderwijs op alle niveaus: van het lerende individu, de leeromgeving tot de rol die onderwijs speelt voor groepen in de samenleving. Je zoomt in op onderwijspsychologie en cognitieve processen maar vraagt je ook af in hoeverre onderwijs op verschillende scholen bijdraagt aan kennis en vaardigheden van alle leerlingen.  Je verdiept je in de volle breedte van het vakgebied door kennis op te doen over het ontwerpen van onderwijs (vormgeven van onderwijs), begeleiden en analyseren van onderwijsprocessen (leren en instructie) en onderwijsbeleid (kwaliteit van onderwijs). In deze specialisatie ontwikkel je de kennis, vaardigheden en visie die nodig zijn om onderwijs te analyseren en te verbeteren.

Onderzoek
De specialisatie Onderzoek is opgezet voor studenten die graag een kijkje willen nemen in de wereld achter het onderzoek. Je doet kennis op over recente ontwikkelingen in onderzoek (zowel inhoudelijk als methodologisch) rondom onderwijs, ontwikkeling en psychopathologie. Colleges over uiteenlopende onderwerpen worden gegeven door jonge onderzoekers (promovendi). Hierdoor krijg je inzicht in hoe het is als jonge onderzoeker te werken. Daarnaast zal je een aantal maanden meelopen met een jonge onderzoeker zodat je inzicht krijgt in de concrete werkzaamheden en werkomgeving van jonge onderzoekers. De specialisatie is ook interessant voor studenten die overwegen na de bacheloropleiding de Research master Behavioural Science te gaan doen.

Vrije ruimte
Vanaf het tweede studiejaar krijg je ook de mogelijkheid om de geheel vrije ruimte binnen je bachelorprogramma in te vullen. Over het tweede en derde studiejaar is het de bedoeling om 24 EC aan geheel eigen keuze in te vullen. Wil je in beide jaren op 60 EC aan studiebelasting komen, dan is het de bedoeling dat je nog 8 EC aan keuzevakken (naast de specialisatiecursussen) in het B2 jaar volgt en 16 EC aan keuzevakken (naast de specialisatiecursus) in het B3 jaar. Binnen Pedagogische Wetenschappen worden een aantal keuzevakken aangeboden. De cursussen zijn te vinden onder het kopje Cursusoverzicht B2 van deze studiegids.
Je mag ook cursussen bij andere opleidingen volgen. Voorwaarde vanuit de Examencommissie PWO is wel dat je universitaire cursussen volgt om de ruimte in te vullen. Dit mogen opleidingen binnen of buiten de RU zijn. Het studiejaar van de betreffende cursus die je wil volgen is niet van belang. Ook cursussen uit een andere propedeuse mogen in de vrije ruimte worden opgenomen. Vraag van tevoren wel goed na of de opleiding waarbinnen je cursussen wil volgen je daadwerkelijk als bijvakker toelaat. Dit kun je het beste navragen bij de studieadviseur van de betreffende opleiding. 
Het is ook mogelijk om cursussen in het buitenland te volgen, zie ook het kopje Studeren in het buitenland onderaan deze pagina. Eventuele vragen over de planning van je vrije ruimte kun je altijd bespreken met de studieadviseur binnen PWO.

Leerlijnen B2
Naast specialisatie cursussen en vrije ruimte bouwt het tweede studiejaar voort op de lijnen die in het eerste jaar zijn uitgezet. De methoden en statistieklijn wordt doorgezet met Psychometrie en besliskunde, Academische Vaardigheden 2 en Analyse 3. Binnen de theoretische leerlijn komt de nadruk op de niet-normale ontwikkeling. Je maakt kennis met cursussen die ingaan op Ontwikkelingsproblemen en Leerproblemen. Daarnaast is er aandacht voor de Sociale en emotionele problemen. Ook binnen de praktijklijn komt de verschuiving van normaal naar niet-normale ontwikkeling terug (Beroepsvaardigheden 2). Tijdens het tweede bachelorjaar ga je vanaf periode 2 één dag in de week (maandag) praktijkervaring opdoen.

Studeren in het buitenland
Heb je interesse om in het tweede semester van het B3 jaar in het buitenland te studeren, dan is het belangrijk dat je in je B2 jaar alvast de nodige zaken gaat regelen. Voor een eerste oriëntatie op studeren in het buitenland kun je gebruik maken van de website van het International Office. Daarnaast kun je voor opleidingsgerelateerde vragen terecht bij studieadviseur Elske Gros. Zij begeleidt specifiek de studenten die tijdens studie naar het buitenland gaan. Het is verstandig om vroegtijdig contact met Elske Gros op te nemen indien je interesse hebt om in het buitenland te studeren.