Zoek in de site...

Toetsing en beoordeling

In het Toetsbeleid (pdf, 393 kB) heeft de opleiding de regels rondom toetsing en beoordeling vastgelegd. De OER geeft daarvan een nadere uitwerking. De examencommissie bewaakt de kwaliteit van toetsing en beoordeling, ondermeer door periodieke screenings en door psychometrische analyse van meerkeuze-vragen. In de cursusbeschrijving staat vermeld wie de examinator is.

Variatie in toetsvormen
Cursussen kennen de volgende (combinaties van) toetsvormen:

  • Paper, werkstuk
  • Onderzoeksverslag
  • Essay
  • Meerkeuze tentamen (o.a. waar/ onwaar vragen, drie- en vierantwoordopties), deze worden mogelijk digitaal op de campus afgenomen
  • Open vragen tentamen, deze worden mogelijk digitaal op de campus afgenomen
  • Presentaties
  • Overige opdrachten (bijv. video opname van een interview of gesprek).

De docent waarborgt de samenhang van leerdoelen en toetsing met behulp van een toetsmatrix. De examencommissie controleert dat.

Weging
Indien een cursus meerdere toetsvormen kent, dan wordt in de cursusbeschrijving de relatieve weging vermeld voor de berekening van het eindcijfer. Bijvoorbeeld: essay (30%) en meerkeuze-tentamen (70%).

Aanvullende regels
Indien in een cursus specifieke, aanvullende toets-regels gelden, dan worden deze in de (online) studiehandleiding van de cursus toegelicht. Bijvoorbeeld als het gaat om:

  • Al dan niet compensatie tussen toetsvormen
  • Herkansing bij onvoldoendes op deeltoetsen
  • Maximum-cijfers na herkansing etc.

Nakijktermijnen
De nakijktermijnen zijn vastgelegd in de OER.

Beoordeling
Beoordelingscriteria van papers, essays, presentaties en onderzoeksverslagen worden vooraf bekend gemaakt aan studenten. Om de kwaliteit van meerkeuzevragen te borgen, vindt na afname een psychometrische analyse plaats. In incidentele gevallen kan dit leiden tot het vervallen van vragen. Dergelijke aanpassingen neemt de docent uitsluitend in collegiaal overleg en/of na goedkeuring door de examencommissie.