Zoek in de site...

Examencommissie

De Examencommissie is verantwoordelijk voor de toetsing binnen de bachelor- en masteropleidingen Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen, Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs en Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs.

Samenstelling
De Examencommissie PWO bestaat uit de volgende personen:

 • prof. dr. Ard Lazonder (voorzitter);
 • dr. Kim Cordewener (lid);
 • dr. Tjip de Jong (lid);
 • dr. Lex Hendriks (lid);
 • Helma van Tits, BBa. (secretaris).

De commissie is te bereiken via het volgende mailadres: ExamencommissiePWO@ru.nl

Werkterrein
De Examencommissie heeft de volgende taken en bevoegdheden:

 • verantwoordelijkheid voor het afnemen van de examens en voor de organisatie en coördinatie van de examens binnen de bovengenoemde opleidingen;
 • het aanwijzen van examinatoren van de tentamens c.q. studieonderdelen van deze opleidingen;
 • het vaststellen van de regels voor de goede gang van zaken bij het onderwijs van de opleidingen en het nemen van maatregelen daartoe;
 • het uitvoeren van alle verdere taken die in het Onderwijs en Examenreglement (OER) van de opleidingen aan deze commissie zijn toevertrouwd, inclusief het beoordelen van aanvragen van studenten.

Een aanvraag indienen
Studenten kunnen de Examencommissie vragen om een uitzondering op de regels van de OER. Voordat je een verzoek aan de examencommissie gaat schrijven, is het verstandig om eerst met één van de studieadviseurs te overleggen. Zij adviseren je over de mogelijkheden van je verzoek. Daarnaast is het nuttig om kennis te nemen van de inhoud van de OER en de tentamenregeling van je opleiding.

Verzoeken aan de Examencommissie moeten voorzien zijn van:

 • Naam;
 • Studentnummer (verzoeken zonder studentnummer worden niet in behandeling genomen);
 • RU-mailadres;
 • Datum;
 • Omschrijf altijd duidelijk waar het om gaat; bv. extra tentamengelegenheid (vermeld daarbij cursusnaam en cursuscode) of bv. een vrijstelling*;
 • Onderbouw je verzoek;
 • Overleg bewijsstukken.

*Gebruik bij aanvraag voor een vrijstelling altijd het vrijstellingsformulier (https://www.ru.nl/publish/pages/1045664/formulier_aanvragen_vrijstellingen_bachelor.docx)

De Examencommissie vergadert regelmatig. Vergaderdata:

 • Maandag 2 oktober 2023
 • Vrijdag 3 november 2023
 • Vrijdag 1 december 2023
 • Maandag 22 januari 2024
 • Vrijdag 8 maart 2024
 • Maandag 22 april 2024
 • Maandag 27 mei 2024
 • Maandag 24 juni 2024

Zodra de overige vergaderdata voor dit studiejaar bekend zijn, worden deze hierboven gespecificeerd.

Als je wil dat jouw verzoek op een van deze vergaderingen wordt besproken, stuur je verzoek en bijlagen (bij voorkeur samengevoegd) als pdf dan minimaal 5 werkdagen van tevoren naar ExamencommissiePWO@ru.nl.