Zoek in de site...

Regels en procedures

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) zijn belangrijke afspraken terug te vinden voor een goed verloop van het onderwijs en van de toetsing. Hierin vind je de rechten en plichten van de student en van de opleiding inzake belangrijke kwesties als tentamen- en examenprocedures, doorstroomregelingen, vrijstellingen, judicia etc. In de Regels en Richtlijnen van de examencommissie (R&R) zijn regels vastgelegd voor een juist verloop van tentamens en bachelor- en masterexamens. De opleiding gaat ervan uit dat je als student op de hoogte bent van de OER en de R&R. Voor vragen hierover kun je terecht bij je opleidingscommissie.

Deelname aan stage orthopedagogiek

Tot het afleggen van de stage orthopedagogiek wordt maximaal tweemaal de gelegenheid geboden met dien verstande, dat na het behalen van een onvoldoende voor de stage of na het voortijdig afbreken van de stage nog eenmaal de gelegenheid wordt gegeven om op een andere stageplaats alsnog voor de stage een voldoende te behalen.

Toetsbeleid

De opleiding heeft de richtlijnen voor toetsing en beoordeling beschreven in het toetsbeleid (pdf, 677 kB). Het toetsbeleid vormt het uitgangspunt voor veel bepalingen in de OER. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het toetsbeleid.

Studiebelasting

De studiebelasting van een opleiding wordt uitgedrukt in EC (European Credit). Een EC, volgens het European Credit Transfer System, staat voor 28 uur studiebelasting. Een voltijds studiejaar omvat 60 EC. Als voltijdstudent moet je rekening houden met gemiddeld 40 uren studiebelasting per week.

Studiebelastinguren omvatten:

  • contacturen;
  • voorbereidings- en verwerkingstijd van de collegestof (zoals het lezen van teksten, het maken van opdrachten, het voorbereiden van een presentatie en het uitwerken van collegeaantekeningen);
  • voorbereidingstijd voor het tentamen;
  • stage lopen;
  • het schrijven van een verslag, paper of scriptie.

Met betrekking tot de studiebelasting van de te bestuderen literatuur geldt de volgende verdeelsleutel: één studiebelastingsuur = ongeveer zes (Engelstalige) en acht (Nederlandstalige) pagina’s literatuur (afhankelijk van de moeilijkheidsgraad).

Als je voltijd studeert, dan bedraagt de studieduur van de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen een jaar. De studielast van elk programmaonderdeel staat in de OER en deze studiegids vermeld.

Studentenstatuut

Jaarlijks stelt het College van Bestuur van de Radboud Universiteit het Studentenstatuut vast. In het Studentenstatuut wordt omschreven welke rechten en verplichtingen studenten van onze universiteit hebben. Specifiek is in het Studentenstatuut een beschrijving opgenomen van de rechtsbescherming van studenten.

Fraude

Fraude en medeplichtigheid aan fraude worden bestraft (zie OER). Studenten, docenten en surveillanten kunnen vermoedens van fraude melden aan de Examencommissie. De commissie stelt dan een onderzoek in en treft disciplinaire maatregelen. Onder fraude wordt verstaan:

  • Plagiaat
  • Fabricatie en falsificatie van gegevens
  • Verstoring van het rechtmatig verloop van toetsing en inzages.