Zoek in de site...

Speciale leerbehoeften

Van onderwijsprofessionals (o.a. leerkrachten en intern begeleiders) wordt verwacht dat zij de effectiviteit van hun onderwijsprogramma expliciet kunnen verantwoorden. Vanwege de diversiteit aan onderwijsbehoeften bij leerlingen in zowel het primair als het voortgezet onderwijs worden de hiervoor vereiste vakkennis en (didactische en organisatorische) vaardigheden van onderwijsprofessionals steeds meer op de proef gesteld. Als gevolg hiervan wordt in de ondersteuning van onderwijsprofessionals in toenemende mate een beroep gedaan op de expertise van de academisch geschoolde orthopedagoog.

In deze afstudeerrichting wordt aandacht besteed aan de kennis en vaardigheden die nodig zijn om onderwijsprofessionals zo optimaal mogelijk te ondersteunen in het vormgeven van effectieve onderwijsleersituaties bij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Met het woord "speciaal" wordt hier gedoeld op een groep leerlingen die door een complex samenspel van interne en externe belemmerende factoren niet of nauwelijks vooruitgang boekt in het leren. Ter illustratie: je kunt hierbij denken aan een leerling met zwakke leesprestaties, goede rekenvorderingen, een geringe motivatie, laag zelfbeeld en een beperkte ondersteuning vanuit de thuisomgeving.

Binnen deze afstudeerrichting wordt samengewerkt met experts uit het klinisch-wetenschappelijk veld, afkomstig van diverse (landelijke) instellingen op het gebied van signalering, preventie en interventie binnen het onderwijs. Relevante partners zijn o.a. de Orthopedagogenmaatschap Nijmegen, het Expertisecentrum Nederlands, stichting Milo en stichting Kentalis.

De afstudeerrichting bereidt voor op het werken als orthopedagoog binnen diverse instanties van de (speciale) onderwijszorg, onder andere schoolbegeleidingsdiensten, scholen voor primair en voortgezet onderwijs, scholen voor speciaal onderwijs, ambulante dienstverlening, regionale samenwerkingsverbanden, landelijke centra voor (speciale) onderwijszorg en diagnostiek- en behandelcentra voor kinderen met leerstoornissen.

De afstudeerrichting Speciale leerbehoeften bestaat uit de volgende onderdelen. Voor cursusinformatie klik op onderstaande cursussen of ga voor het totaaloverzicht naar Overzicht cursussen.