Zoek in de site...

Zewen Wu

ZewenEmail: zewen.wu@ru.nl
Tel: (024) 36 52904
Office: HG03.064

Main project: The electronic and plasmonic properties of twisted graphene layers

Methods: Tight-binding propagation method,exact diagonalization,Density-functional theory.

Publications:

Zewen Wu, Jin Yu, and Shengjun Yuan. "Strain-tunable magnetic and electronic properties of monolayer CrI 3." Physical Chemistry Chemical Physics 21.15 (2019): 7750-7755.

Yu, Guodong, Zewen Wu, Zhen Zhan, Mikhail I. Katsnelson and Shengjun Yuan. "Dodecagonal bilayer graphene quasicrystal and its approximants." npj Computational Materials 5.1 (2019): 1-10.

Yu, Guodong, Zewen Wu, Zhen Zhan, Mikhail I. Katsnelson and Shengjun Yuan. "Electronic structure of 30∘ twisted double bilayer graphene." Physical Review B 102.11 (2020): 115123.

Zewen Wu, Zhen Zhan, and Shengjun Yuan. "Lattice relaxation, mirror symmetry and magnetic field effects on ultraflat bands in twisted trilayer graphene." Science China Physics, Mechanics & Astronomy 64.6 (2021): 1-7.

Zewen Wu, Xueheng Kuang ,Zhen Zhan, and Shengjun​ Yuan "Magic angle and plasmon mode engineering in twisted trilayer graphene with pressure." Physical Review B 104.20 (2021): 205104.