Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Algemene voorwaarden TBI-collegereeksen / masterclasses

1.   Begrippen

In deze Algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

Titus Brandsma Instituut: Wetenschappelijk onderwijs- en onderzoeksinstituut dat verantwoordelijk is voor de inhoud en uitvoering van de TBI-collegereeksen / TBI-Masterclasses.

Coördinator: vertegenwoordiger van de collegereeksen/masterclass.

TBI-collegereeks/TBI-masterclass: serie van zes colleges/masterclasses rond een thema (hierna Collegereeks/Masterclasses). Aanmeldingsformulier: een door het Titus Brandsma Instituut beschikbaar gesteld formulier waarmee belangstellenden zich kunnen aanmelden.

Student: de natuurlijke persoon die na aanmelding als zodanig is ingeschreven voor de Collegereeks/Masterclasses.

Werkstukken: de slotopdrachten van de Collegereeks/Masterclasses. Het betreft de door het Titus Brandsma Instituut geformuleerde opdrachten, waarin de opgedane kennis, inzicht en vaardigheden van student worden getoetst.

Certificaat: Schriftelijke bevestiging van zowel deelname aan de Collegereeks/Masterclasses als het met een voldoende beoordeeld zijnde werkstukken.

2.  Geldigheid van de Algemene voorwaarden

Indien door een rechterlijke uitspraak een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig zouden worden verklaard, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

3.  Aanmelding en toelating

 • Om als Student te kunnen worden ingeschreven, dient het daarvoor ter beschikking gestelde aanmeldingsformulier te worden ingevuld. Aanvragen met behulp van andere documenten dan bedoeld aanmeldingsformulier worden niet in behandeling genomen.
 • Het aanmeldingsformulier moet tijdig (14 dagen voor aanvang van het eerste college/masterclass), volledig en naar waarheid worden ingevuld en, indien gekozen wordt voor de printversie  worden ingediend bij het aangegeven adres. Bij online invullen van het aanmeldingsformulier is de bevestiging dat het formulier is ontvangen bewijs van aanmelding.

4.  Facturering en betaling

 • Na de definitieve aanmelding ontvangt Student een factuur op het door hem opgegeven adres. De factuur wordt gemaakt op basis van het bedrag dat voor de Collegereeks/Masterclasses verschuldigd is, gebaseerd op de door Student aangegeven inschrijving zonder of met werkstukken en certifi
 • De factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum betaald te zijn.

5.  Verplichtingen van het Titus Brandsma Instituut

 • Het Titus Brandsma Instituut verschaft Student tijdig het materiaal benodigd voor het kunnen volgen van de Collegereeks/Masterclasses.
 • Het Titus Brandsma Instituut informeert Student tijdig over eventuele wijzigingen in het collegeprogramma.

6.  Verplichtingen van Student

In geval Student zich schuldig maakt aan wangedrag, dit ter beoordeling van het Titus Brandsma Instituut, zal Student uitgesloten worden van verdere deelname aan de Collegereeks/Masterclasses.

7.   Werkstuk

 • Het Titus Brandsma Instituut verschaft Student die zich heeft ingeschreven voor Collegereeks met twee werkstukken en certificaat / Masterclasses met werkstuk tijdig de opdracht (-en) hiervoor.
 • Om een werkstuk beoordeeld te krijgen dient Student binnen twee jaar na aanvang van de Collegereeks/Masterclasses het werkstuk in te leveren op de door het Titus Brandsma Instituut aangegeven wijze.
 • Beoordeling:
 1. Het Titus Brandsma Instituut wijst een docent aan om het werkstuk te beoordelen. Bij voorkeur is dit de docent die de Collegereeks /Massterclasses verzorgd heeft.
 2. Indien een werkstuk binnen de bij de werkstukopdracht aangegeven termijn is ingeleverd, geeft de docent (of diens vervanger) binnen vier weken na deze aangegeven termijn een beoordeling.
 3. Indien het werkstuk na deze termijn, maar binnen twee jaar na aanvang van de Collegereeks/Masterclasses, wordt ingeleverd, geeft de docent (of diens vervanger) binnen acht weken na ontvangst van het werkstuk een beoordeling.
  • De uitslagen van werkstukken zijn alleen geldig indien een door het Titus Brandsma Instituut aangewezen docent het werkstuk heeft nagekeken en beoordeeld, en indien deze beoordeling is geregistreerd bij het Titus Brandsma Instituut.
  • Indien Student bezwaar heeft tegen de beoordeling van een werkstuk kan Student bezwaar aantekenen bij de betreffende docent. Wanneer Student en docent niet tot een oplossing komen, kunnen zowel Student als docent zich wenden tot de Coördinator. Coördinator raadpleegt zowel Student als de docent en beslist op grond daarvan hoe dit opgelost wordt.

8.  Certificaat

 • Indien Student zich heeft ingeschreven voor Collegereeks met de optie voor twee werkstukken en een certificaat of voor  Masterclasses met werkstuk voldoet deze aan de volgende voorwaarden om het certificaat te verkrijgen:
 1. volgt minimaal 80% van het collegeprogramma
 2. heeft voor de gevraagde werkstukken een positieve beoordeling ontvangen en deze zijn geregistreerd conform artikel 7.4 van deze Voorwaarden.
 3. voldoet de volledige collegekosten.
  • Het Titus Brandsma Instituut verschaft Student een certificaat voor een Collegereeks/Masterclasses nadat Student heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 8.1 van deze Voorwaarden.

9.  Intellectueel eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten op het lesmateriaal zijn en blijven bij het Titus Brandsma Instituut of bij de rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht. De Student kan het lesmateriaal gebruiken ten behoeve van de opleiding, maar heeft geen recht het lesmateriaal te kopiëren anders dan voor eigen gebruik.

Het Titus Brandsma Instituut verschaft Student het gebruiksrecht op het lesmateriaal en vrijwaart Student voor het gebruik daarvan.

10.  Annulering

 • In geval de Student zich voor de Collegereeks/Masterclasses afmeldt voordat de inschrijftermijn verstreken is, vindt restitutie van het door de Student betaalde of creditering van het nog verschuldigde bedrag plaats.
 • In alle andere gevallen vindt geen restitutie van het door de Student betaalde of creditering van het nog verschuldigde bedrag plaats.

11.   Klachtenregeling

Het Titus Brandsma Instituut beschikt over een onafhankelijke klachtenprocedure voor deelnemers aan het onderwijs dat door het Titus Brandsma Instituut wordt verzorgd. Deze procedure staat beschreven in Klachtenregeling Titus Brandsma Instituut, inzake onderwijsgeschillen en wordt gepubliceerd op haar website.

12.  Algemeen

 • Het Titus Brandsma Instituut publiceert deze algemene voorwaarden op zijn website. Het Titus Brandsma Instituut is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van het Titus Brandsma Instituut en zijn 3 maanden na publicatiedatum geldig.
 • Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van De bevoegde rechter is Rechtbank Arnhem.