Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Klachtenregeling Titus Brandsma Instituut, inzake onderwijsgeschillen

Artikel 1: Begrippen
In deze klachtenregeling worden de volgende begrippen gebruikt:

Titus Brandsma Instituut: Wetenschappelijk onderwijs- en onderzoeksinstituut dat verantwoordelijk is voor de inhoud en uitvoering van het onderwijs dat onder zijn gezag wordt gegeven.

Opleiding: een opleiding die door het Titus Brandsma Instituut wordt aangeboden.

Onderwijscoördinator: vertegenwoordiger van de Opleiding.

Studiesecretaris: contactpersoon van de Opleiding.

Onafhankelijke beroepsinstantie: een natuurlijke persoon, met name genoemd in artikel 4.9.

Klacht: klacht over gedragingen en besluiten dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van besluiten van de aangeklaagde.

Klager: een (ex-)student, een docent, (een lid van) het personeel, (een lid van) het bestuur of de directie of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de opleiding, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van of betrokken is bij het Titus Brandsma Instituut, die een klacht heeft ingediend of wenst in te dienen.

Aangeklaagde: een docent, (een lid van) het personeel of een vrijwilliger die werkzaamheden verricht voor de opleiding, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van het Titus Brandsma Instituut, tegen wie een klacht is ingediend.

Artikel 2: Het indienen van een klacht
2.1     Een klager die een probleem met de Opleiding heeft, neemt contact op met aangeklaagde, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet.
2.2     Indien het gestelde in artikel 2.1 niet tot een oplossing leidt, legt de klager het probleem ter oplossing voor aan de onderwijscoördinator, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet. De onderwijscoördinator handelt volgens artikel 3.
2.3     Indien de onderwijscoördinator zelf aangeklaagde is, legt de klager het probleem ter oplossing voor aan de wetenschappelijk directeur, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet. De wetenschappelijk directeur handelt in dit geval volgens artikel 3.
2.4     Als het probleem niet door middel van de in artikel 2.1 en 2.2 of 2.3 genoemde stappen wordt opgelost kan een klacht worden ingediend zoals beschreven in artikel 4.
2.5     Een klager kan het probleem vertrouwelijk bespreken met de studiesecretaris. De studiesecretaris informeert de klager over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt.

Artikel 3: Behandeling van de klacht door de onderwijscoördinator.
3.1     Het indienen van een klacht kan alleen schriftelijk, eventueel voorafgegaan door een gesprek.
3.2     Het klaagschrift bevat ten minste:

1. de naam en het adres van de klager;
2. een omschrijving van de klacht en de datum/periode waarop de klacht betrekking heeft;
3. een omschrijving van de eventuele stappen die reeds genomen zijn ter oplossing van het probleem;
4. afschrift van de op de klacht betrekking hebbende stukken;
5. de dagtekening.

3.3     De onderwijscoördinator bevestigt binnen tien werkdagen de ontvangst van de klacht en meldt zowel klager als aangeklaagde welke stappen hij gaat zetten om de klacht af te handelen.
3.4     Binnen maximaal acht weken doet de onderwijscoördinator uitspraak.
3.5     Deze termijn kan met maximaal 20 werkdagen verlengd worden. Dit wordt de betrokkenen met reden omkleed meegedeeld.
3.6     Als de behandeling van de klacht door de onderwijscoördinator naar het oordeel van de klager niet tot een oplossing heeft geleid, kan de klager in beroep gaan bij de onafhankelijke beroepsinstantie. (Zie artikel 4).

Artikel 4: Het indienen van een klacht bij de onafhankelijke beroepsinstantie
4.1     Als een klacht – de aard van de klacht – niet door middel van de in artikel 2.1 en 2.2 genoemde stappen kan worden opgelost, kan een klacht worden ingediend bij een onafhankelijke beroepsinstantie.
4.2     Als de behandeling van de klacht door de Opleiding naar het oordeel van de klager niet tot een oplossing heeft geleid, kan de klager in beroep gaan bij een onafhankelijke beroepsinstantie.
4.3     Het klaagschrift bevat ten minste:

1. de naam en het adres van de klager;
2. een omschrijving van de klacht en de datum/periode waarop de klacht betrekking heeft;
3. een omschrijving van de eventuele stappen die reeds genomen zijn ter oplossing van het probleem;
4. afschrift van de op de klacht betrekking hebbende stukken;
5. de dagtekening.

4.4     De klacht dient binnen een jaar na de gedraging of beslissing te worden ingediend, tenzij een onafhankelijke beroepsinstantie anders beslist.
4.5     De klager kan zich bij het indienen en bij de behandeling van de klacht laten bijstaan door een gemachtigde.
4.6     De onafhankelijke beroepsinstantie bevestigt binnen tien werkdagen de ontvangst van de klacht.
4.7     De onafhankelijke beroepsinstantie doet geen uitspraak dan nadat zowel klager als aangeklaagde in de gelegenheid zijn gesteld mondeling dan wel schriftelijk gehoord te zijn. In het oordeel staat of een klacht gegrond is verklaard en zo ja welke maatregelen genomen moeten worden. Het oordeel wordt schriftelijk aan alle betrokkenen toegezonden binnen acht weken na ontvangst van de klacht. Deze termijn kan verlengd worden met maximaal vier weken. Dit wordt betrokkenen met redenen omkleed meegedeeld.
4.8     Het oordeel van de onafhankelijke beroepsinstantie is voor het Titus Brandsma Instituut bindend. Bij gegrond verklaring van de klacht zal Opleiding binnen tien werkdagen na ontvangst van het oordeel aan de klager, de aangeklaagde, en de onafhankelijke beroepsinstantie schriftelijk en gemotiveerd meedelen hoe het oordeel is uitgevoerd. Deze termijn kan met ten hoogste vier weken worden verlengd. Deze verlenging meldt de Opleiding met redenen omkleed aan alle betrokkenen.
4.9     De onafhankelijke beroepsinstantie is Prof. Dr. M.P.J. van Knippenberg, email: tjeuvanknippenberg@planet.nl; telefoon: 06 10446521.

Artikel 5: Informatieverstrekking aan de onafhankelijke beroepsinstantie
Personeelsleden in dienst van het Titus Brandsma Instituut zijn verplicht door de onafhankelijke beroepsinstantie gevraagde informatie te verstrekken en omtrent het verzoek daartoe en de informatieverstrekking vertrouwelijkheid in acht te nemen. Deze verplichtingen gelden ook voor de Opleiding.

Artikel 6: Vertrouwelijkheid
6.1     Iedereen die bij het indienen en behandelen van de klacht betrokken is, is verplicht vertrouwelijkheid in acht te nemen.
6.2     De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook als de betrokkene niet meer onder de werking van de klachtenregeling valt.

Artikel 7: Registratie
Klachten die binnenkomen bij de Opleiding worden geregistreerd. In deze registratie worden alle op de klacht betrekking hebbende stukken opgenomen. Geregistreerde klachten worden volgens de wettelijk verplichte termijn van 15 jaar bewaard.

Artikel 8: Informatie over de klachtenregeling
De Opleiding zorgt ervoor dat de klachtenregeling en de namen en de bereikbaarheid van de onderwijscoördinator, studiesecretaris en de onafhankelijke beroepsinstantie voldoende bekend zijn, door deze in ieder geval te publiceren in de studiegids en op haar website.

Artikel 9: Overige bepalingen
9.1     In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag.
9.2     Deze regeling kan worden aangehaald als ‘klachtenregeling Titus Brandsma Instituut, inzake onderwijsgeschillen’.
9.3     Deze regeling kan door de Opleiding worden gewijzigd, met inachtneming van de voor de Opleiding geldende bepalingen op gebied van medezeggenschap.
9.4     Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016.