Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Algemene voorwaarden Studieweek Mystiek

1.      Begrippen
In deze Algemene voorwaarden worden de volgende begrippen met een hoofdletter gebruikt:
Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden aanmelding en deelname studieweek Mystiek
Aanmelding: het bericht waarmee de potentiële deelnemer aan de studieweek Mystiek zich aanmeldt.
Deelnemer: de natuurlijke persoon die na aanmelding de studieweek Mystiek volgt.
De begrippen zijn van toepassing op zowel het enkelvoud als meervoud van het gedefinieerde begrip.
Daar waar in deze Algemene voorwaarden aanduidingen worden gedaan als “hem” en “zijn” dient daaronder tevens te worden verstaan “haar”.

2.      Geldigheid van de Algemene voorwaarden
2.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Aanmelding en deelname aan de studieweek mystiek.
2.2     Indien door een rechterlijke uitspraak een bepaling of bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig worden verklaard, zal dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aantasten.

3.      Aanmelding
3.1     Om als Deelnemer aan de studieweek Mystiek te kunnen deelnemen, dient de potentiële Deelnemer een Aanmelding in te sturen. Aanmelden geschiedt bij voorkeur via het formulier op de website van het Titus Brandsma Instituut. Beschikt u niet over internet, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van het Titus Brandsma Instituut, op nummer 024-3612162. Aanmeldingen op een andere wijze worden niet in behandeling genomen.
3.2     De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

4.      Facturering, betaling
4.1     De Deelnemer ontvangt een factuur op het door hem opgegeven adres in de Aanmelding voor het bedrag welke volgens de folder van de studieweek Mystiek van het betreffende jaar voor deelname verschuldigd is en, indien van toepassing, voor de in de Aanmelding bestelde geluidsdrager.
4.2     Deelnemer dient de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen.
4.3     Deelnemer maakt het verschuldigde bedrag over op het op de factuur genoemde rekeningnummer onder vermelding van het op de factuur vermelde betalingskenmerk.
4.4     Bij niet ontvangen betaling van de verschuldigde kosten voor de komende studieweek Mystiek of van eerder gehouden studieweken wordt de Deelnemer toegang tot de studieweek Mystiek ontzegd.

5.      Verplichtingen van het Titus Brandsma Instituut
5.1     Het Titus Brandsma Instituut verplicht zich tot een zorgvuldige behandeling van de Aanmelding.
5.2     Het Titus Brandsma Instituut stuurt iedere deelnemer een bevestiging van deelname

6.      Verplichtingen van Deelnemer

6.1     Deelnemer is verplicht zich op de eerste dag van de studieweek Mystiek te melden op de in de brief bevestiging deelname genoemde plaats.
6.2     Deelnemer is verplicht de volledige verschuldigde kosten te voldoen op of voor de vervaldatum, zoals op de factuur vermeld.

7.    Intellectueel eigendomsrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten op het tijdens de studieweek gebruikte lesmateriaal zijn en blijven bij het Titus Brandsma Instituut of bij de rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht. De Deelnemer kan het lesmateriaal gebruiken ten behoeve van de studieweek Mystiek, maar heeft geen recht het lesmateriaal te kopiëren anders dan voor eigen gebruik.
Het Titus Brandsma Instituut verschaft Deelnemer het gebruiksrecht op het lesmateriaal en vrijwaart Deelnemer voor het gebruik daarvan ten behoeve van de studieweek Mystiek.
Het is verboden geluids- en/of beeldopnames te maken gedurende de studieweek Mystiek.

8.      Annulering
8.1     In geval de Deelnemer niet aan  de studieweek Mystiek kan deelnemen, meldt hij zich schriftelijk of per e-mail af voor de studieweek, met vermelding van de reden. Schriftelijke afmeldingen moeten gestuurd worden aan: Titus Brandsma Instituut, T.a.v. Ria Heerema, Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen. Afmeldingen per e-mail moeten gericht worden aan: secretariaat@titusbrandsmainstituut.nl.
8.2     Wanneer de Deelnemer zich afmeldt voor de studieweek, geldt de volgende regeling:
8.2.a  bij annulering minder dan 31 dagen vóór aanvang van de studieweek: 100% betaling van de deelnamekosten;
8.2.b  bij annulering meer dan 31 dagen vóór aanvang van de studieweek zijn er geen kosten verschuldigd.

9.         Algemeen
9.1       Het Titus Brandsma Instituut publiceert deze Algemene voorwaarden op haar website. Het Titus Brandsma Instituut is gerechtigd de Algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van het Titus Brandsma Instituut en zijn 3 maanden na publicatiedatum geldig.
9.2       Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is Rechtbank Arnhem.