Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Titus Brandsma Instituut

Algemene voorwaarden evenementen

Versie 2023

 1. Begrippen

  In deze Algemene voorwaarden worden de volgende begrippen met een hoofdletter gebruikt:

  Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden die u voor zich heefft  die van toepassing zijn op aanmelding en deelname aan activiteiten georganiseerd door het Titus Brandsma Instituut.

  Aanmelding: het bericht/aanmeldformulier waarmee de potentiële deelnemer aan de activiteit zich aanmeldt.

  Deelnemer: de natuurlijke persoon die na aanmelding de betreffende activiteit volgt.

  De begrippen zijn van toepassing op zowel het enkelvoud als meervoud van het gedefinieerde begrip.

  Daar waar in deze Algemene voorwaarden aanduidingen worden gedaan als “hem” en “zijn” dient daaronder tevens te worden verstaan “haar”/”hen”/”hun”.

 1. Geldigheid van de Algemene voorwaarden

  2.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Aanmelding en deelname (zowel digitaal als fysiek) aan de activiteit waarvoor Deelnemer zich inschrijft.
  2.2     Indien door een rechterlijke uitspraak een bepaling of bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig worden verklaard, zal dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aantasten.

 2. Aanmelding

  3.1     Om als Deelnemer te kunnen deelnemen, dient de potentiële Deelnemer een Aanmelding in te sturen. Aanmelden geschiedt bij voorkeur via het formulier op de website van het Titus Brandsma Instituut. Beschikt u niet over internet, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van het Titus Brandsma Instituut, op nummer 024-3612162. Aanmeldingen op een andere wijze worden niet in behandeling genomen.
  3.2     De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 3. Facturering, betaling

  4.1    De deelnemer ontvangt een betaalverzoek. Dit betaalverzoek kan deelnemer op verschillende manieren ontvangen: middels een factuur die verzonden wordt naar het door deelnemer opgegeven adres of middels een online betaalverzoek (Tikkie of betaalverzoek via bank).
  4.2    Deelnemer dient de factuur of het betaalverzoek binnen 30 dagen na ontvangst te betalen.
  4.3     Deelnemer maakt het verschuldigde bedrag over op het op de factuur genoemde rekeningnummer onder vermelding van het op de factuur vermelde betalingskenmerk. Indien het betaalverzoek in de vorm van een Tikkie o betaalverzoek via bank wordt gedaan wordt het bedrag overgemaakt in elk geval vóór de aangegeven datum bij het betaalverzoek. 
  4.4     Bij niet ontvangen betaling van de verschuldigde kosten wordt de deelnemer toegang tot de activiteit ontzegd, dit betreft zowel de fysieke als de digitale toegang.

 4. Verplichtingen van het Titus Brandsma Instituut

  5.1     Het Titus Brandsma Instituut verplicht zich tot een zorgvuldige behandeling van de Aanmelding.
  5.2     Het Titus Brandsma Instituut stuurt iedere deelnemer een bevestiging van deelname

 5. Verplichtingen van Deelnemer

  6.1     Indien deelnemer fysiek deelneemt dient deelnemer zich op de eerste dag van de activiteit op de in de brief bevestiging deelname genoemde plaats te melden.
  6.2     Deelnemer is verplicht de volledige verschuldigde kosten te voldoen op of voor de vervaldatum, zoals op de factuur of het betaalverzoek vermeld.

 6. Intellectueel eigendomsrecht

  Alle intellectuele eigendomsrechten op gebruikt lesmateriaal zijn en blijven bij het Titus Brandsma Instituut of bij de rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht. De Deelnemer kan het (les)materiaal gebruiken ten behoeve van de activiteit, maar heeft geen recht het (les)materiaal te kopiëren anders dan voor eigen gebruik.
  Het Titus Brandsma Instituut verschaft Deelnemer het gebruiksrecht op het (les)materiaal en vrijwaart Deelnemer voor het gebruik daarvan.

  Het is verboden geluids- en/of beeldopnames (waaronder – maar niet uitsluitend) – downloads te maken gedurende de activiteit.
 1. Annulering

  8.1     In geval de Deelnemer niet aan de activiteit kan deelnemen, meldt hij zich schriftelijk of per e-mail af, met vermelding van de reden. Schriftelijke afmeldingen moeten gestuurd worden aan: Titus Brandsma Instituut, T.a.v. Ria Heerema, Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen. Afmeldingen per e-mail moeten gericht worden aan: activiteiten@titusbrandsmainstituut.nl
  8.2     Wanneer de Deelnemer zich afmeldt, geldt de volgende regeling:
  8.2.a  bij annulering minder dan 31 dagen vóór aanvang: 100% betaling van de deelnamekosten;
  8.2.b  bij annulering meer dan 31 dagen vóór aanvang zijn er geen kosten verschuldigd.

 2. Algemeen

  9.1       Het Titus Brandsma Instituut publiceert deze Algemene voorwaarden op haar website. Het Titus Brandsma Instituut is gerechtigd de Algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van het Titus Brandsma Instituut en zijn 3 maanden na publicatiedatum geldig.
  9.2       Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is Rechtbank Arnhem.

Titus Brandsma Instituut
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen

T 024 361 21 62
E activiteiten@titusbrandsmainstituut.nl