Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Opleiding Geestelijke Begeleiding 2023/2024-2025

> Download algemene voorwaarden (docx, 21 kB)

 1. Begrippen

In deze Algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

Titus Brandsma Instituut: Wetenschappelijk onderwijs- en onderzoeksinstituut dat verantwoordelijk is voor de inhoud en uitvoering van de Opleiding Geestelijke Begeleiding (hierna de Opleiding).

Coördinator: Vertegenwoordiger van de Opleiding, verantwoordelijk voor de Opleiding.

Aanmeldingsformulier: een door de Opleiding beschikbaar gesteld formulier waarmee kandidaten zich kunnen aanmelden.

Opleiding Geestelijke Begeleiding: een door het Titus Brandsma Instituut aangeboden samenhangend geheel van onderwijseenheden/collegereeksen, gericht op de verwezenlijking van doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover Student bij voltooiing van de Opleiding, dient te beschikken.

Student: de natuurlijke persoon die na aanmelding als zodanig is ingeschreven voor de Opleiding.

Eindopdracht: de slotopdrachten van het ochtendprogramma en de opdrachten van de practica. Het betreft door de Opleiding geformuleerde opdrachten, waarin de opgedane kennis, inzicht en vaardigheden van Student worden getoetst.

 1. Geldigheid van de Algemene voorwaarden

2.1     Indien door een rechterlijke uitspraak een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig zouden worden verklaard, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

2.2     Het Titus Brandsma Instituut publiceert deze algemene voorwaarden op haar website. Het Titus Brandsma Instituut is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van het Titus Brandsma Instituut en zijn drie maanden na publicatiedatum geldig.

 1. Aanmelding en intake

3.1     Om als Student te kunnen worden ingeschreven, dient het daarvoor ter beschikking gestelde aanmeldingsformulier te worden ingevuld. Aanvragen met behulp van andere documenten dan bedoeld aanmeldingsformulier worden niet in behandeling genomen.

3.2     Het aanmeldingsformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld en tijdig – vóór de daarop aangegeven datum – worden ingediend bij het aangegeven adres.

3.3     Student krijgt na het deelnemen aan collegereeks 1 en 2 van de Coördinator bericht of Student voldoende kennis heeft/heeft opgedaan om deel te nemen aan de Practica. Bij een positief besluit kan Student deelnemen aan de Practica. Bij een negatief besluit neemt Coördinator contact op met Student om het besluit door te spreken en eventueel aanvullende lesstof en een eindopdracht aan te bevelen zodat Student na het bestuderen van de lesstof en een positieve beoordeling op de eindopdracht toch kan deelnemen aan de Practica.

 1. Facturering en betaling

4.1     Na de definitieve aanmelding voor de Opleiding ontvangt Student een factuur op het door hem opgegeven adres. De factuur wordt gemaakt op basis van het bedrag dat voor de Opleiding verschuldigd is.

4.2     De facturen worden per Collegereeks/ Practicum verstuurd

4.3     De factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum betaald te zijn.

4.3     Indien Student de factuur niet binnen de vastgestelde termijn voldoet, ontvangt Student na 15 dagen een eerste aanmaning. Wordt naar aanleiding van deze eerste aanmaning niet betaald dan volgt na 15 dagen een tweede aanmaning. Is na 15 dagen deze tweede aanmaning ook niet betaald dan geeft het Titus Brandsma Instituut de incasso aan een deurwaarder. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van Student.

 1. Verplichtingen van het Titus Brandsma Instituut

5.1     Het Titus Brandsma Instituut verplicht zich tot een zorgvuldige aanmeldingsprocedure ten aanzien van iedere belangstellende.

5.2     Het Titus Brandsma Instituut verbindt zich tot het zorgvuldig en vakbekwaam opleiden van Student.

5.3     Het Titus Brandsma Instituut verschaft de Student tijdig het materiaal benodigd voor het kunnen volgen en voltooien van de Opleiding.

5.4     Het Titus Brandsma Instituut verschaft Student een diploma nadat deze heeft voldaan aan het bepaalde in artikelen 6.1 en 6.3 van deze Voorwaarden, en nadat ten aanzien van de in artikel 6.3b t/m f genoemde onderdelen door de Opleiding positieve beoordelingen zijn afgegeven en geregistreerd conform artikel 7.

5.5     Overmacht.

5.5.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van het geven van onderwijs en daar uit voortvloeiende verplichtingen verhinderen en die redelijkerwijs niet aan de Opleiding kunnen worden toegerekend. Een omstandigheid die in ieder geval als overmacht wordt aangemerkt is ziekte. Indien door een situatie van overmacht aan de uitvoering van het geven van onderwijs of de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de Opleiding, geen gevolg kan worden gegeven, heeft de Opleiding een inspanningsverplichting inzake het zoeken van vervanging en/of doet de Opleiding een aanbod om op een ander tijdstip de uitvoering van de (resterende) colleges of andere verplichtingen alsnog doorgang te laten vinden.

5.5.2  Indien de Opleiding bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al uitgevoerde te factureren en is Student gehouden deze factuur – zonder enig recht op korting of verrekening – te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 1. Verplichtingen van Student

6.1     Student voldoet de volledige opleidingskosten.

6.2     Student gebruikt de tijdens de opleiding hem bekend geworden casuïstiek slechts binnen het kader van de Opleiding, tenzij de informatie reeds in het publieke domein is gekomen via papieren of elektronische media.

6.3     Om voor een diploma in aanmerking te komen:

 1. is Student verplicht, per blok, tot het volgen van minimaal 80% van het ochtendprogramma;
 2. is Student verplicht de practica voor 90 % bij te wonen;
 3. stelt Student zich actief op tijdens opleiding, brengt eigen ervaringen in en reflecteert daarover;
 4. levert Student voor alle onderdelen van het ochtendprogramma en de practica Eindopdrachten in;

6.4     In geval Student zich schuldig maakt aan wangedrag, dit ter beoordeling van het Titus Brandsma Instituut, zal Student verwijderd worden van de opleiding.

 1. Eindopdrachten

7.1     Student dient binnen vier jaar na start van de Opleiding alle Eindopdrachten in te leveren. In individuele gevallen kan de coördinator van de Opleiding deze termijn verlengen.

7.2     De uitslagen van eindopdrachten zijn alleen geldig indien een door de Opleiding aangewezen docent de opdracht heeft nagekeken en beoordeeld, en indien deze beoordeling is geregistreerd bij de Opleiding.

7.3     De geldigheidsduur van beoordeelde tentamens is vijf jaar. In individuele gevallen kan de coördinator de geldigheidsduur voor een door de coördinator vast te stellen termijn verlengen.

7.4     Indien Student bezwaar heeft tegen de beoordeling van een Eindopdracht kan Student bezwaar aantekenen bij de betreffende docent. Wanneer Student en docent niet tot een oplossing komen kunnen zowel Student als docent zich wenden tot de Coördinator van de Opleiding. Coördinator raadpleegt zowel Student als de docent en beslist op grond daarvan hoe dit opgelost wordt.

 1. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

8.1     Zowel Student als Opleiding zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2     De Opleiding behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. Intellectueel eigendomsrecht

9.1     Alle intellectuele eigendomsrechten op het lesmateriaal zijn en blijven bij het Titus Brandsma Instituut of bij de rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht. De Student kan het lesmateriaal gebruiken ten behoeve van de opleiding, maar heeft geen recht het lesmateriaal te kopiëren anders dan voor eigen gebruik.

9.2     Het Titus Brandsma Instituut verschaft Student het gebruiksrecht op het lesmateriaal en vrijwaart Student voor het gebruik daarvan.

 1. 10. Klachtenregeling

De Opleiding kent de ‘Klachtenregeling Titus Brandsma Instituut, inzake onderwijsgeschillen’. Zij is gepubliceerd op de website. Deze klachtenregeling geeft aan hoe en waar Student een klacht kan indienen en wat de procedure t.a.v. afhandeling is.

 1. Annulering

In geval de Student na aanmelding niet start met de Opleiding of tussentijds stopt geldt de volgende regeling:

11.1   Na aanmelding maar voor start van de Opleiding is 50% van het bedrag genoemd op de website, van de collegereeks verschuldigd;

11.2   Na aanmelding voor het Practicum is 100% van het bedrag genoemd op de website, van het Practicum verschuldigd;

 1. Algemeen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is Rechtbank Arnhem.

(vastgesteld: Nijmegen, 1 juli 2023)