Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Algemene voorwaarden Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit 2015-2017/18

1. Begrippen
In deze Algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

Titus Brandsma Instituut: Wetenschappelijk onderwijs- en onderzoeksinstituut dat verantwoordelijk is voor de inhoud en uitvoering van de Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit (hierna de Opleiding).

Coördinator: vertegenwoordiger van de Opleiding.

Studiesecretaris: contactpersoon van de Opleiding.

Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit: een door het Titus Brandsma Instituut aangeboden samenhangend geheel van modules, gericht op de verwezenlijking van doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover Student bij voltooiing van de Opleiding, dient te beschikken. Het is mogelijk om een gedeelte van de opleiding te volgen.

Module: afgebakend deel van de Opleiding rond een thema, dat afgesloten wordt met een deelcertificaat.

Aanmeldingsformulier: een door de Opleiding beschikbaar gesteld formulier waarmee belangstellenden zich kunnen aanmelden.

Kandidaat: de natuurlijke persoon die zich heeft aangemeld maar nog geen toelatingsbevestiging of afwijzing heeft ontvangen.

Student: de natuurlijke persoon die na aanmelding en toelatingsbevestiging als zodanig is ingeschreven voor de Opleiding.

Eindopdracht: de slotopdrachten van het ochtendprogramma en de opdrachten van het middagprogramma. Het betreft een door de Opleiding geformuleerde opdracht, waarin de opgedane kennis, inzicht en vaardigheden van Student worden getoetst.

2. Geldigheid van de Algemene voorwaarden
2.1     Indien door een rechterlijke uitspraak een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig zouden worden verklaard, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
2.2     Het Titus Brandsma Instituut publiceert deze algemene voorwaarden op zijn website. Het Titus Brandsma Instituut is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van het Titus Brandsma Instituut en zijn drie maanden na publicatiedatum geldig.

3. Aanmelding en toelating
3.1     Om als Student te kunnen worden ingeschreven, dient het daarvoor ter beschikking gestelde aanmeldingsformulier te worden ingevuld. Aanvragen met behulp van andere documenten dan bedoeld aanmeldingsformulier worden niet in behandeling genomen.
3.2     Het aanmeldingsformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld en tijdig – vóór de daarop aangegeven datum – worden ingediend bij het aangegeven adres.
3.3     Op grond van de opgegeven informatie in het ontvangen aanmeldingsformulier kan, indien wenselijk geacht door de Opleiding, door de studiesecretaris van de Opleiding contact opgenomen worden met de kandidaat voor nadere informatie.
3.4     De coördinator besluit over de toelaatbaarheid van de kandidaat. Criteria voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van de kandidaat zijn onder meer vooropleiding, motivatie en de mogelijkheid verbinding te leggen tussen studie en praktijk. Indien niet wordt overgegaan tot toelating ontvangt de kandidaat een brief met motivering voor de afwijzing. In alle overige gevallen ontvangt de kandidaat een toelatingsbevestiging.
3.5     Na de ontvangst van een toelatingsbevestiging zoals geformuleerd in artikel 3.4, is de aanmelding definitief.

4. Facturering en betaling
4.1     Na de definitieve aanmelding voor de Opleiding ontvangt Student een factuur op het door hem opgegeven adres. De factuur wordt gemaakt op basis van het bedrag dat voor de Opleiding verschuldigd is, gebaseerd op de door Student aangegeven betaalwijze op het aanmeldingsformulier.
4.2     De factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum betaald te zijn.
4.3     Indien Student de factuur niet binnen de vastgestelde termijn voldoet, ontvangt Student na 30 dagen een eerste aanmaning. Wordt naar aanleiding van deze eerste aanmaning niet betaald dan volgt na 30 dagen nogmaals een aanmaning. Is na 30 dagen deze tweede aanmaning ook niet betaald dan geeft het Titus Brandsma Instituut de incasso aan een deurwaarder. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van Student.
4.4     Indien Student geen keuze voor de betalingwijze kenbaar maakt op het aanmeldingsformulier, wordt deze geacht een keuze te hebben gemaakt voor betaling in één termijn per jaar.

5. Verplichtingen van het Titus Brandsma Instituut
5.1     Het Titus Brandsma Instituut verplicht zich tot een zorgvuldige aanmeldingsprocedure ten aanzien van iedere belangstellende.
5.2     Het Titus Brandsma Instituut verbindt zich tot het zorgvuldig begeleiden en opleiden van Student.
5.3     Het Titus Brandsma Instituut verschaft Student tijdig het materiaal benodigd voor het kunnen volgen en voltooien van de Opleiding.
5.4     Het Titus Brandsma Instituut verschaft Student die zich ingeschreven heeft voor een beperkt aantal modules een deelcertificaat voor een module nadat Student voor die module heeft voldaan aan het bepaalde in artikelen 6.1 en 6.3 van deze Voorwaarden, en nadat ten aanzien van artikel 6.2 een positieve beoordeling door de Opleiding is afgegeven en geregistreerd conform artikel 7.
5.5     Het Titus Brandsma Instituut verschaft Student een diploma nadat deze betreffende de gehele opleiding heeft voldaan aan het bepaalde in artikelen 6.1 en 6.3 van deze Voorwaarden, en nadat ten aanzien van artikel 6.3b en c een positieve beoordeling door de Opleiding is afgegeven en geregistreerd conform artikel 7.
5.6     Overmacht.
5.6.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van het geven van onderwijs en daar uit voortvloeiende verplichtingen verhinderen en die redelijkerwijs niet aan de Opleiding kunnen worden toegerekend. Een omstandigheid die in ieder geval als overmacht wordt aangemerkt is ziekte. Indien door een situatie van overmacht aan de uitvoering van een opdracht geen gevolg kan worden gegeven, heeft de Opleiding een inspanningsverplichting inzake het zoeken van vervanging en/of doet de Opleiding een aanbod om op een ander tijdstip de uitvoering van de (resterende) colleges alsnog doorgang te laten vinden.
5.6.2 Indien de Opleiding bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel te factureren en is Student gehouden deze factuur – zonder enig recht op korting of verrekening – te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

6. Verplichtingen van Student
6.1     Student voldoet de volledige opleidingskosten.
6.2     Student gebruikt de tijdens de opleiding hem bekend geworden casuïstiek slechts binnen het kader van de Opleiding, tenzij de informatie reeds in het publieke domein is gekomen via papieren of elektronische media.
6.3     Om voor een diploma cq certificaat in aanmerking te komen:
1. is Student verplicht, per module, tot het volgen van minimaal 80% van het ochtendprogramma en minimaal 60% van het middagprogramma;
2. stelt Student zich actief op tijdens opleiding, brengt eigen ervaringen in en reflecteert daarover;
3. levert Student voor alle onderdelen van het programma Eindopdrachten in.
6.4     In geval Student zich schuldig maakt aan wangedrag, dit ter beoordeling van het Titus Brandsma Instituut, zal Student verwijderd worden van de opleiding.

7. Eindopdrachten
7.1     Student dient binnen twee jaar na aanvang van een module de Eindopdrachten van de betreffende module in te leveren. In individuele gevallen kan de coördinator van de Opleiding deze termijn verlengen.
7.2     De uitslagen van eindopdrachten zijn alleen geldig indien een door de Opleiding aangewezen docent de opdracht heeft nagekeken en beoordeeld, en indien deze beoordeling is geregistreerd bij de Opleiding.
7.3     De geldigheidsduur van beoordeelde tentamens is tien jaar. In individuele gevallen kan de coördinator de geldigheidsduur voor een door de coördinator vast te stellen termijn verlengen.
7.4     Indien Student bezwaar heeft tegen de beoordeling van een Eindopdracht kan Student bezwaar aantekenen bij de betreffende docent. Wanneer Student en docent niet tot een oplossing komen kunnen zowel Student als docent zich wenden tot de Coördinator van de Opleiding. Coördinator raadpleegt zowel Student als de docent en beslist op grond daarvan hoe dit opgelost wordt.

8. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
8.1     Zowel Student als Opleiding zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.2    De Opleiding behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9. Intellectueel eigendomsrecht
9.1     Alle intellectuele eigendomsrechten op het lesmateriaal zijn en blijven bij het Titus Brandsma Instituut of bij de rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht. De Student kan het lesmateriaal gebruiken ten behoeve van de opleiding, maar heeft geen recht het lesmateriaal te kopiëren anders dan voor eigen gebruik.
9.2     Het Titus Brandsma Instituut verschaft Student het gebruiksrecht op het lesmateriaal en vrijwaart Student voor het gebruik daarvan.

10. Klachtenregeling
De Opleiding kent de Klachtenregeling Titus Brandsma Instituut, inzake onderwijsgeschillen. Zij is gepubliceerd op de website. Deze klachtenregeling geeft aan hoe en waar Student een klacht kan indienen en wat de procedure t.a.v. afhandeling is.

11. Annulering
11.1   In geval de Student na de definitieve aanmelding niet begint aan de Opleiding, is het bedrag van één module verschuldigd.
11.2   In geval de Student tussentijds stopt met de Opleiding, geldt dat alleen restitutie van het door de Student betaalde of creditering van het nog verschuldigde bedrag plaatsvindt voor zover dit betrekking heeft op modules die nog niet begonnen zijn en waarvan de inschrijftermijn niet verstreken is.
11.3   Na ondertekening en inzending van het aanmeldingsformulier heeft kandidaat 14 dagen de tijd zijn/haar inschrijving kosteloos te annuleren. Deze 14 dagen gaan in op het moment dat het aanmeldingsformulier is ontvangen door de Opleiding

12. Algemeen
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is Rechtbank Arnhem.

(vastgesteld: Nijmegen, 5 november 2015)