Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Algemene voorwaarden School voor Spiritualiteit 2013-2015

1. Begrippen
In deze Algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:
Titus Brandsma Instituut: Stichting die verantwoordelijk  is voor de inhoud en uitvoering van de Opleiding Geestelijke Begeleiding (hierna de Opleiding).
Aanmeldingsformulier: een door de Opleiding beschikbaar gesteld formulier waarmee kandidaten zich kunnen aanmelden.
Opleiding Geestelijke Begeleiding: een door het Titus Brandsma Instituut aangeboden samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van doelstellingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover Student bij voltooiing van de Opleiding, dient te beschikken.
Student: de natuurlijke persoon die na aanmelding en intakegesprek als zodanig is ingeschreven voor de Opleiding.
Eindopdracht: de slotopdrachten van het theoretisch programma, de opdrachten van de practica, het stageverslag en de scriptie. Het betreft een door de Opleiding geformuleerde opdracht, waarin de opgedane kennis, inzicht en vaardigheden van Student worden getoetst.

2. Geldigheid van de Algemene voorwaarden
Indien door een rechterlijke uitspraak een bepaling of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden nietig zouden worden verklaard, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

3. Aanmelding en intake
3.1    Om als Student te kunnen worden ingeschreven, dient het daarvoor ter beschikking gestelde aanmeldingsformulier te worden ingevuld. Aanvragen met behulp van andere documenten dan bedoeld aanmeldingsformulier worden niet in behandeling genomen.
3.2    Het aanmeldingsformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld en tijdig – vóór de daarop aangegeven datum – worden ingediend bij het aangegeven adres.
3.3    Op grond van het  ontvangen aanmeldingsformulier wordt beslist of belangstellende uitgenodigd wordt voor een intakegesprek. Indien niet overgegaan wordt tot uitnodiging voor een intakegesprek ontvangt belangstellende een brief met motivatie voor de afwijzing. In alle overige gevallen wordt een intakegesprek gepland met vertegenwoordigers van de Opleiding.
3.4    De coördinator brengt na afloop van het intakegesprek schriftelijk een bindend advies uit ten aanzien van de toelaatbaarheid van Student. Indien een negatief advies wordt afgegeven wordt dit gemotiveerd.
3.5    Na de ontvangst van een positief advies zoals geformuleerd in artikel 3.4, is de aanmelding definitief.

4. Facturering en betaling
4.1    Na de definitieve aanmelding voor de Opleiding ontvangt Student een factuur op het door hem opgegeven adres. De factuur wordt gemaakt op basis van het bedrag dat voor de Opleiding verschuldigd is, gebaseerd op de door Student aangegeven betaalwijze op het aanmeldingsformulier.
4.2    De factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum betaald te zijn.
4.3    Indien Student geen keuze voor betalingwijze kenbaar maakt op het aanmeldingsformulier, wordt deze geacht een keuze te hebben gemaakt voor betaling in één keer.

5. Verplichtingen van het Titus Brandsma Instituut
5.1    Het Titus Brandsma Instituut verplicht zich tot een zorgvuldige aanmeldingsprocedure ten aanzien van iedere belangstellende.
5.2    Het Titus Brandsma Instituut verbindt zich tot het zorgvuldig en vakbekwaam opleiden van Student.
5.3    Het Titus Brandsma Instituut verschaft de Student tijdig het materiaal benodigd voor het kunnen volgen en voltooien van de Opleiding.
5.4    Het Titus Brandsma Instituut verschaft Student een diploma nadat deze heeft voldaan aan het bepaalde in artikelen 6.1 en 6.6 van deze Voorwaarden, en nadat ten aanzien van artikelen 6.2 tot en met 6.5 een positieve beoordeling door de Opleiding is afgegeven en geregistreerd  conform artikel 7.1.

6. Verplichtingen van Student
6.1    Student is verplicht, per blok, tot het volgen van minimaal 80% van de colleges Mystieke Tekstlezing,  Thematiek en de practica.
6.2    Student levert voor alle collegereeksen Mystieke Tekstlezing en Thematiek slotopdrachten in.
6.3    Student volgt een stage en schrijft hier een verslag over.
6.4    Student schrijft een scriptie.
6.5    Student voert leerbegeleidings- en supervisiegesprekken.
6.6    Student voldoet de volledige opleidingskosten.
6.7    Student stelt zich actief op tijdens opleiding, brengt eigen ervaringen in en reflecteert daarover.
6.8    Student gebruikt de tijdens de opleiding hem bekend geworden casuïstiek slechts binnen het kader van de Opleiding, tenzij de informatie reeds in het publieke domein is gekomen via papieren of elektronische media.
6.9    In geval Student zich schuldig maakt aan wangedrag, dit ter beoordeling van het Titus Brandsma Instituut, zal Student verwijderd worden van de opleiding.

7. Eindopdrachten
7.1    De uitslagen van eindopdrachten zijn alleen geldig indien een door de Opleiding aangewezen docent de opdracht heeft nagekeken en beoordeeld, en indien deze beoordeling is geregistreerd bij de Opleiding.
7.2    Student dient binnen vier jaar na start van de Opleiding alle Eindopdrachten in te leveren. In individuele gevallen kan de coördinator van de Opleiding deze termijn verlengen.
7.3    De geldigheidsduur van beoordeelde tentamens is tien jaar. In individuele gavallen kan de coördinator de geldigheidsduur voor een door de coördinator vast te stellen termijn verlengen.

8. Intellectueel eigendomsrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten op het lesmateriaal zijn en blijven bij het Titus Brandsma Instituut of bij de rechthebbende van het intellectuele eigendomsrecht. De Student kan het lesmateriaal gebruiken ten behoeve van de opleiding, maar heeft geen recht het lesmateriaal te kopiëren anders dan voor eigen gebruik.
Het Titus Brandsma Instituut verschaft Student het gebruiksrecht op het lesmateriaal en vrijwaart Student voor het gebruik daarvan.

9. Annulering
In geval de Student niet start met de Opleiding of tussentijds stopt geldt de volgende regeling:
9.1    na intake maar voor start van de Opleiding is 50% van het jaarbedrag verschuldigd;
9.2    na start van de Opleiding tot één januari van het eerstvolgende kalenderjaar is 70% van het jaarbedrag verschuldigd;
9.3    op of na één januari van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de Opleiding start is 100% van de totale kosten verschuldigd.
9.4    na start van de Opleiding geldt dat bij annulering schriftelijk de reden van beëindigen van de Opleiding gestuurd moet worden aan het Titus Brandsma Instituut; onverminderd blijven regels 9.2 en 9.3 gelden.

10. Algemeen
10.1    Het Titus Brandsma Instituut publiceert deze algemene voorwaarden op haar website. Het Titus Brandsma Instituut is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van het Titus Brandsma Instituut en zijn 3 maanden na publicatiedatum geldig.
10.2    Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is Rechtbank Arnhem.