Onderzoekscentrum voor mystiek en spiritualiteit
Zoek in de site...

Maatschappelijke spiritualiteit

De onderzoekslijn Maatschappelijke spiritualiteit maakt vanuit de spirituele en mystieke traditie en vanuit het religieus leven de vertaalslag naar de ontwikkeling en innovatie van onderwijs- en vormingsactiviteiten in maatschappelijke organisaties.

Het onderzoek in deze onderzoekslijn is praktisch-theologisch van aard: wijsgerig-theologisch onderzoek en kwalitatief-empirisch resp. ontwerpgericht onderzoek worden hier op elkaar betrokken; beschrijvend en inventariserend onderzoek  naar hedendaagse vormen van spiritualiteit en ontwerpgericht onderzoek naar ontwikkeling en innovatie van onderwijs en vorming liggen in elkaars verlengde.

  1. Wijsgerig-theologisch en kwalitatief-empirisch (m.n. narratief) onderzoek
  2. Ontwerpgericht onderzoek

a. Wijsgerig-theologisch en kwalitatief-empirisch (m.n. narratief) onderzoek naar de actuele betekenis en relevantie van de spirituele en mystieke traditie in de hedendaagse samenleving en hedendaagse praktijken van spiritualiteit in maatschappelijke organisaties. Het onderzoek heeft betrekking op de vraag op welke wijze spiritualiteit vorm krijgt (en kan krijgen) in het professionele en maatschappelijke handelen van de huidige tijd. Het gaat om de bestudering van geleefde alledaagse spiritualiteit en de betekenis die mensen hieraan verlenen.

Vanuit de onderzoekslijnen Bronnen en grondslagen van christelijke spiritualiteit en mystiek en Spiritualiteit van het religieus leven kan het wijsgerig-theologisch en kwalitatief-empirisch (m.n. narratief) onderzoek met name putten uit:

  • de aandacht voor de praktische mystiek en spiritualiteit van de Moderne Devotie
  • de verschillende inzichten over de relatie tussen spiritualiteit en geleefde praktijk in de verschillende scholen van spiritualiteit
  • de reflectie op de kritische plaats van spiritualiteit en mystiek in de moderne tijd, en
  • de wijze waarop Titus Brandsma het wijsgerig-theologisch onderzoek naar mystiek verbond met maatschappelijk engagement. Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen van een kader voor in-company projecten en innovatieve onderwijs- en vormingsactiviteiten.

b. Ontwerpgericht onderzoek
Ontwerpgericht onderzoek heeft als doel de ontwikkeling en innovatie van een onderwijs- en vormingsaanbod. Onderwijs- en vormingsactiviteiten en in-company-projecten worden geïnitieerd die aansluiten bij actuele thema’s zoals zingeving, identiteit, morele vorming en levensoriëntatie.

We werken reeds samen met verschillende partners in de zorg en het onderwijs (Stichting Carmelcollege, Verus en andere partners). De komende periode staat in het teken van een uitbreiding naar andere partners en relevante sectoren.

De resultaten uit deze initiatieven worden mee opgenomen in het wijsgerig-theologisch en kwalitatief-empirisch onderzoek.