Zoek in de site...

Uitgelicht: Verkiezingen

stembiljetinleidingDe verkiezingen komen eraan:

stemmen of niet stemmen? voor of tegen? Links, rechts of de middenweg? Welke invloed heeft ons stemgedrag en waar baseren we onze stem op? Hoe wordt ons stemgedrag beïnvloed?

Of verlangen we terug naar de “Tegenpartij: de partij voor alle Nederlanders die niet meer tegen Nederland kenne” (Kooten en De Bie)

Een overzicht!

Prokrisis. V. Lynne Snyder Abel.

Every citizen was qualified for office: there was always preliminary election at the deme level. This is an elegant and economical attempt to argue that Athenian democracy of the classical period never abolished prokrisis for magistracies or fell into the extreme position of holding

JC79.A8 - A24 1983

Greek and Roman voting and elections. E.S. Staveley.

Geschiedenis van het klassieke Griekenland en het Romeinse Rijk met betrekking tot de verkiezingen.

JC73 - .S73 1972b

L'ostracisme athénien. Jérôme Carcopino.

Via het ostracisme konden stemgerechtigde mannen in de volkssamenkomsten bepalen welke persoon zij uit Athene wilden verbannen als die man te machtig was geworden. Een systeem dus om tirannie – de alleenheerschappij van een gewelddadige vorst, wij zouden zeggen dictator – te voorkomen. Maar ook foute generaals konden worden weggestemd. De straf was verbanning uit Athene, doorgaans voor een periode van tien jaar. De betreffende persoon moest binnen tien dagen na het vonnis de polis Athene (of een andere polis) verlaten, maar behield wel zijn bezittingen en burgerrechten. De term ostracisme, schervengericht, is ontleend aan het Griekse woord οστρακισμός (ostrakismós), wat aardewerk betekent. Dit had te maken met de procedure, waarbij de stemmers een naam krasten op een pottenscherf (stembiljet). Deze procedure was in gebruik van ongeveer het jaar 508 tot 415 v.Chr.

914 c 194

Tussen geschiktheid en grondrecht: de ontwikkeling van het Nederlandse kiesrecht vanaf 1795. Fleur de Beaufort, Peter van den Berg, Ron de Jong, Henk van der Kolk & Patrick van Schie.

Wie kreeg in Nederland kiesrecht en waarom? In 1795 vonden de eerste verkiezingen voor een nationaal vertegenwoordigend orgaan plaats, de Nationale Vergadering. Sindsdien werden er tot de invoering van het algemeen vrouwenkiesrecht in 1919 op gezette tijden discussies gevoerd over de vraag wie kiesrecht mocht hebben en waarom. Was het kiesrecht een mensenrecht of een grondrecht, of was het kiesrecht een bevoegdheid die door de staat aan een deel van zijn burgers werd gegeven om zijn functioneren te optimaliseren? Geen kiesrecht, maar een kiesbevoegdheid?

R.In 54291 - M.nl.27-111

Het Nederlandse parlement, vroeger en nu. Willem Drees Sr.

Parlementaire geschiedenis van Nederland.

803 c 7

Tegen verkiezingen. David van Reybrouck.

De democratie van de eenentwintigste eeuw raakt steeds meer uitgehold. Populisten zaaien angst, het wantrouwen groeit, de redelijkheid is zoek. De politiek lijkt echter meer bezig met de volgende verkiezingen dan met de lange termijn.
Het fel besproken Tegen verkiezingen pakt uit met een nieuwe diagnose - en een lang vergeten remedie. Dit invloedrijke manifest maakt duidelijk dat de huidige verkiezingen een vermolmde procedure zijn. Gebaseerd op internationale studies en experimenten presenteert David Van Reybrouck een wervend voorstel voor een échte democratie - één die werkt. De sleutel naar een bestuursvorm waarbij het volk zich werkelijk uitspreekt, ligt in het democratische beginsel van het klassieke Athene: loting.

JC423 - .R4532513 2016

Strijd! De vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland, 1882-1922. Mineke Bosch.

De strijd om het vrouwenkiesrecht in Nederland begon in 1882 toen enkele vrijdenksters het ontbreken van vrouwenkiesrecht ter discussie stelden en Aletta Jacobs tevergeefs probeerde te gaan stemmen. Na de Grondwetswijziging van 1887 die vrouwen expliciet van het kiesrecht uitsloot, kwam de beweging onder leiding van Wilhelmina Drucker op stoom. In 1894 werd de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht opgericht, die via talloze afdelingen tot in de kleinste gehuchten uitgroeide tot een moderne massabeweging.

JN5951 - .B57 2019

Lieve Dr. Jacobs: brieven uit de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht, 1902- 1942. Samenstelling Mineke Bosch en Annemarie Kloosterman. Vertaalde brieven uit het Duits en Engels door Carolien Schamhardt.

In 1904 werd te Berlijn de Wereldbond voor vrouwenkiesrecht opgericht. Door middel van een selectie uit de brieven van toonaangevende vrouwen t.w. Aletta Jacobs, Rosa Manus, Carrie Chapman Catt, Anna Howard Shaw en Rosik Schwimmer, worden het ontstaan, de achtergronden en de geschiedenis van deze internationale organisatie beschreven. Uit de correspondentie komen echter ook de vriendschap tussen deze vrouwen, de ruzies en andere onderwerpen zoals het verzet tegen de bewapeningswedloop tot leven. De geschiedenis van deze bond is in dit boek, onderverdeeld in zes perioden. Iedere periode wordt toegelicht en beschreven waarna de correspondentie volgt van bovengenoemde vrouwen.

CB1 c 42843

Het geheim van de ministeriële verantwoordelijkheid: de verhouding tussen koning, kabinet, Kamer en kiezer, 1848-1905. Diederick Slijkerman.

Het geheim van de ministeriële verantwoordelijkheid beschrijft aan de hand van een aantal politieke kwesties tussen 1848 en 1905 hoe de vier constitutionele machten ? de koning, het kabinet, de Kamer en de kiezers ? zich onder de nieuwe grondwet tot elkaar gingen verhouden. Wat weren hun rollen en bevoegdheden? Wat werd van hen verwacht? Wie had het voor het zeggen?
Dit boek geeft antwoord op de vraag waarom wij binnenkort koning Willem IV en geen president op de troon hebben.

JN5813 - .S55 2011

Om de stembus: verkiezingsaffiches 1918-1998. D.J. Elzinga, G. Voerman.

In de moderne verkiezingscampagne spelen de affiches bij lange na niet meer de rol die zij in het verleden hebben vervuld. De kleurrijke affiches uit de verzuilingstijd waren ideologisch zwaar geladen. In deze geheel herziene en geactualiseerde editie van Om de stembus worden de affiches per verkiezingsjaar gepresenteerd. Daarnaast wordt informatie gegeven over de verkiezingsstrijd, de stembusuitslag en regeringsvorm.

KDC c 23221

De stembus: honderd jaar algemeen kiesrecht en evenredige vertegenwoordiging 1917-2017. Redactie: Aalt Willem Heringa en Jan Schinkelshoek.

In een vrije staat dient iedereen die in het bezit kan worden geacht van een vrije wil, zichzelf te besturen. De wetgevende macht zou dan ook bij het volk in zijn geheel moeten berusten. Maar aangezien zoiets in de grote staten een onmogelijkheid is en ook in kleine staten op veel bezwaren stuit, dient het volk vertegenwoordigers aan te stellen die alles moeten doen wat het volk zelf niet kan. - Montesquieu, Over de geest van de wetten (1748).

R.In 54388 - M.nl.27-113

Media, macht en politiek: de verkiezingscampagne van 2012. Philip van Praag & Kees Brants (redactie).

Dit boek gaat over een veranderende Nederlandse politieke campagne- en communicatiecultuur, over het groeiend belang van talkshows en televisiedebatten, over politieke partijen en media die zich steeds meer moeten inspannen om kiezers en publiek aan zich te binden. Over politici die met zekere achterdocht naar journalisten kijken, die zij een te grote macht verwijten, over journalisten die soms cynisch doen over politici, die meer mediageil zouden zijn dan strijders voor de publieke zaak. En over politici én journalisten die onzeker naar het publiek kijken, dat onvoorspelbaar en vanuit een impliciete machtsbasis zijn plaats opeist in die veranderende cultuur. Uiteindelijk gaat dit boek over veranderende relaties, over de werkelijkheid en de perceptie van macht, en over wat nog steeds gezien kan worden als het hoogtepunt van democratische politiek: verkiezingen.

P92.N4 - M394 2014

Het feest van de democratie: rituelen, symbolen en tradities. Redactie C.C. van Baalen ... [et al.].

Het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis verscheen in 2008 voor de tiende keer: reden voor een extra feestelijke editie met als passend thema ‘Het feest van de democratie'. Het parlement wordt in het jaarboek beschreven als wat het óók is: een feestgebouw en een schouwtoneel, waar het om meer draait dan de inhoud alleen. Kleding en taalgebruik van politici maken, met vele andere vormen van politiek gedrag, deel uit van de politieke cultuur. En ook rituelen - zich herhalend, gestandaardiseerd en symbolisch geladen gedrag - horen erbij. In deze bundel komt het allemaal aan de orde, inclusief de twee ‘hoogtijdagen': Prinsjesdag en verkiezingsdag.

R.In 36276 - M.nl.80-127

Het belang van het Binnenhof: twee eeuwen Haagse politiek, huisvesting en herinnering. Diederik Smit.

Het Haagse Binnenhof is tegenwoordig een vanzelfsprekendheid. Er gaat geen dag voorbij dat de vergaderzaal van de Tweede Kamer, de Ridderzaal en de gebouwen langs de Hofvijver niet in de media te zien zijn en het Torentje, de Trêveszaal en Nieuwspoort zijn inmiddels begrippen op zich. Een nationale overheid in Nederland zonder "politiek Den Haag" is nauwelijks meer voor te stellen. Toch is het historische Binnenhof als zetel van regering en parlement in de voorbije eeuwen niet altijd onomstreden geweest. Gedurende de negentiende en twintigste eeuw stond de huisvesting van de belangrijkste politieke organen van ons land vrijwel voortdurend ter discussie. Plannen om het regeringscentrum te verplaatsen, de voormalige grafelijke residentie tot de grond toe af te breken en te vervangen door grootschalige nieuwbouw bleven echter grotendeels onuitgevoerd. In dit boek laat historicus Diederik Smit aan de hand van een analyse van bovengenoemde discussies zien hoe het Binnenhof in tweehonderd jaar kon uitgroeien tot hét politieke centrum van het land: van een vervallen en verlaten complex tot het hart van de Nederlandse democratie.

DJ411.H338 - S65 2015

In dit huis: twee eeuwen Tweede Kamer. Redactie: Remieg Aerts, Carla van Baalen, Joris Oddens, Diederik Smit en Henk te Velde. Beeldredactie Eveline Koolhaas-Grosfeld.

Jubileumboek over het tweehonderdjarig bestaan van de Tweede Kamer met ruime aandacht voor actuele thema's in de Nederlandse politiek. In dit boek schetsen zestien auteurs de ontwikkeling van de volksvertegenwoordiging, vanaf de opening in 1815 tot de huidige direct gekozen Kamer. Ook hebben zij oog voor de vele bijzondere personen en incidenten in de geschiedenis van de Kamer.

JN5901 - .I5 2015

Thorbecke wil het: biografie van een staatsman. Remieg Aerts.

Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872) geldt als architect van de grondwet, de Nederlandse staatsinrichting en de parlementaire democratie. Hij wordt nog steeds aangeroepen in actuele politieke kwesties. Hij is de enige Nederlandse politicus met standbeelden in drie verschillende steden. Wie was Thorbecke? Als halve Duitser en lutheraan uit een berooide Zwolse familie maakte hij in zijn eerste vijftig jaar een wetenschappelijke carrière, als classicus, filosoof, historicus en jurist. Pas daarna ging hij in de politiek. Van 1848 tot 1872 legde hij als grondwetgever, Tweede Kamerlid en premier van drie kabinetten zijn wil op aan de Nederlandse politiek.

DJ219.T5 - A47 2018

November 1918: journaal van een revolutie die niet doorging. H.J. Scheffer.

Gedocumenteerde beschrijving van de gebeurtenissen tussen 9 en 17 november 1918, toen de socialist P.J. Troelstra op grond van allerlei factoren meende dat Nederland rijp was voor een politieke en sociale omwenteling.

297 c 298

Abraham Kuyper: een biografie. Jeroen Koch.

Abraham Kuyper (1837-1920) was een man met een opdracht. Als predikant, journalist, politicus en theoloog ijverde deze herboren christen voor de herkerstening van Nederland. Kuyper was oprichter van de Antirevolutionaire Partij, stichter van de Vrije Universiteit, grondlegger van de Gereformeerde Kerken in Nederland en hoofdredacteur van De Standaard, zijn eigen krant. Hiermee vormde hij zijn 'kleine luyden' om tot 'mannenbroeders', tot orthodox-protestantse strijders voor het ware geloof in een vaderland dat bedreigd werd door revolutie: door liberalisme, evolutieleer, scepsis en Multatuli.

DJ283.K88 - K63 2006

Ferdinand Domela Nieuwenhuis: een romantische revolutionair. Jan Willem Stutje.

Weinigen spraken in Nederland zo tot de verbeelding als Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919). Tallozen zagen in hem een Verlosser. Waar Domela sprak, stroomden de zalen vol. Onder zijn charismatische leiding groeide de Sociaal-Democratische Bond uit tot een landelijke partij. Maar ook zat hij in de gevangenis wegens majesteitsschennis en stond hij in de top tien van meest gezochte anarchisten. Deze biografie presenteert Domela Nieuwenhuis als een internationale coryfee zonder wie het socialisme en anarchisme een minder utopisch aanzien had gekregen.

DJ219.N5 - S78 2012

Marga Klompé, 1912-1986: een biografie. Gerard Mostert, met dank aan Anneke Linders.

Marga Klompé (1912-1986) was de bekendste politica van haar tijd. Namens de Katholieke Volkspartij zat ze elf jaar in de Tweede Kamer, maar ze werd vooral bekend als Nederlands eerste vrouwelijke minister.

KDC Lz - Bi nr.48

Dwars, duivels en dromend: de geschiedenis van de CPN: 1938-1991. Ger Verrips.

Ger Verrips heeft de fascinerende en kleurrijke geschiedenis van de CPN geschreven. Hij kreeg toegang tot verzamelingen nooit eerder onderzochte documenten, in de tot nu toe gesloten archieven van de CPN in Amsterdam, de CPSU in Moskou en de BVD. Verrips sprak de kopstukken van de partij en wist de geslotenheid van de partijtop te doorbreken. Zijn portret van Paul de Groot, veertig jaar de dominante leider van de CPN, is verrassend. Zijn portret van de oorlogsjaren en het verzet van de communisten, is onthutsend. Zijn verhaal over de Koude Oorlog, de reacties op de Hongaarse opstand, de breuk met Moskou en de interne partijstrijd is onthullend. De laatste periode van crisis, intellectuele opleving en de uiteindelijke teloorgang zijn onontkoombaar beschreven.

JN5985.C6 - V47 1995

Mooie Barend: biografie van B.W. Biesheuvel 1920-2001. Wilfred Scholten.

Zijn bijnaam sprak boekdelen: 'Mooie Barend'. De politicus Barend Willem Biesheuvel lag niet alleen goed bij het vrouwelijke deel van de kiezers, ook bij mannelijke tijdgenoten maakten zijn postuur, charme en charisma indruk. Met zijn vlijmscherpe tong, zijn opborrelende emoties en zijn soms sfinxachtige optreden wist hij zich in een tijd van opkomende polarisatie goed te handhaven, al was niet iedereen van zijn politieke optreden gediend.

D652 - S36 2012

Politicus uit hartstocht: biografie van Pieter Jelles Troelstra. Piet Hagen.

Het levensverhaal van Pieter Jelles Troelstra, het geweten van de Nederlandse sociaal-democratie. Troelstra, medeoprichter en dertig jaar aanvoerder van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, is een van de kleurrijkste politici die Nederland gekend heeft.
Deze biografie schetst zijn Friese jeugd en zijn Groningse studententijd, zijn romantisch dichterschap en zijn ontwikkeling van sociaal advocaat tot politiek leider van de Nederlandse sociaal-democratie. Troelstra bestreed anarchisten en communisten even hard als kapitalisten. Hij pleitte voor een Verenigd Europa en verwierf internationale faam als vredesactivist tijdens de Eerste Wereldoorlog. Zijn leven werd getekend door een permanente spanning tussen socialistische theorie en alledaagse praktijk, met als dramatisch hoogte- en dieptepunt de ‘revolutie die niet doorging’ in 1918.

CB1 c 38405