Zoek in de site...

Onderwijsmateriaal

Links opnemen in Brightspace
Gebruik van teksten
Gebruik van beeld en geluid
Gebruik tijdens colleges/werkgroepen

_________________________________________________________________________________

Links opnemen in Brightspace

Linken mag altijd, mits het materiaal rechtmatig openbaar is gemaakt. De link mag niet binnen de eigen website geopend worden. U bent er, als docent, zelf verantwoordelijk voor dat u verwijst naar materiaal dat rechtmatig openbaar gemaakt is.

Let op: als u informatie van een website gaat knippen en plakken, dan gaat u de informatie hergebruiken en vermenigvuldigen. Daarvoor geldt dat u rekening moet houden met het auteursrecht. Voor onderwijsdoeleinden geldt dan de regeling met de Stichting UvO. Bij hergebruik van informatie moet u altijd de bron vermelden.

In veel gevallen zult u linken naar materiaal dat door de Radboud Universiteit is aangekocht of in abonnement is genomen waarvoor van de uitgever een licentie is verkregen. Hieronder staat hoe u correct kunt linken. Naar artikelen die vrij toegankelijk op het Internet staan, kunt u direct linken, zonder extra handelingen.

U kunt op twee manieren linken naar materiaal van Universiteitsbibliotheek:

RUQuest link gebruiken

Zoek het artikel op in RUQuest. Klik bij de beschrijving van het artikel op Delen.

Er verschijnt dan een URL die gekopieerd kan worden naar uw onderwijsmateriaal of Brightspace.


Link via andere zoeksystemen

U kunt ook een ander zoeksysteem gebruiken, zoals bijvoorbeeld Web of Science, PubMed of PsycINFO.

Stap 1: URL opzoeken

 • Klik bij de beschrijving van het artikel op de knop fulltext
  Deze leidt u meestal direct zonder tussenscherm naar de elektronische versie van het artikel op de uitgeverssite.
 • Kopieer de URL uit de adresbalk, bijvoorbeeld:
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022096515001150

Stap 2: proxy-prefix ervoor zetten

Om ervoor te zorgen dat studenten zowel op de campus als thuis direct bij het elektronische artikel uitkomen, plakt u de proxy-prefix voor de URL:

https://ru.idm.oclc.org/login?url=

De complete URL die u in uw onderwijsmateriaal of Brightspace kan plakken ziet er dan zo uit:
https://ru.idm.oclc.org/login?url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022096515001150

Kluwer Navigator

Bij het verwijzen naar (hoofdstukken uit) boeken of tijdschriftartikelen van Kluwer Navigator gebruik je een deeplink zonder proxy-prefix. Op deze manier krijg je thuis ook toegang tot desbetreffend artikel of boek.

Voorbeeld van het kopiëren van een deeplink.

kluwer deeplink

Gebruik van teksten

Afkoopregeling met Stichting UvO

Infographic_Easy_Access_regeling_WO

Klik op de afbeelding voor een grotere versie

Voor gebruik van teksten in uw onderwijsmateriaal, zowel gedrukt als digitaal, moet u in principe toestemming vragen aan de auteursrechthebbende. Omdat dit voor u als docent heel veel extra werk meebrengt, hebben de Nederlandse universiteiten gezamenlijk een regeling afgesloten met de Stichting UvO, die de rechthebbenden vertegenwoordigt. De universiteiten betalen een vergoeding waaraan de volgende afspraken gekoppeld zijn:

 • De overnames zijn gebonden aan een maximum van 50 pagina's en niet meer dan 25% van het gehele werk.
 • Een juiste bronvermelding is voor alle overnames verplicht.
 • Het is niet geoorloofd overnames te stapelen, d.w.z. gedeelten uit een publicatie te verspreiden over meerdere readers voor eenzelfde cursus.
 • De regeling geldt zowel voor gedrukt als digitaal onderwijsmateriaal.
 • De regeling geldt ook voor afbeeldingen. Er is geen maximum verbonden aan het aantal afbeeldingen dat u mag plaatsen in een powerpoint-presentatie bijvoorbeeld. Wel zijn er twee voorwaarden: maximaal 25 afbeeldingen uit één werk (bijv. een boek) én maximaal enkele werken van één en dezelfde maker.
 • In de regeling zijn afspraken overeengekomen voor 1 januari 2017 t/m 31 december 2020. In afwachting van een nieuwe overeenkomst, blijft de regeling ook in het kalenderjaar 2021 en 2022 van toepassing.
 • Jaarlijks wordt tussentijds door de Stichting UvO bij drie universiteiten onderzocht of de regeling nageleefd wordt. Het is dus belangrijk dat u zich aan de afspraken houdt. Schending hiervan heeft financiële consequenties voor alle universiteiten!
 • Een link opnemen naar de digitale versie van de publicatie mag altijd.

Lees de volledige regeling op de website van stichting UvO

Let op: Het staat u natuurlijk vrij om zelfgeschreven publicaties te gebruiken. Wanneer u een eigen artikel of boek wilt gebruiken dat gepubliceerd is door een uitgever, mag u vaak niet zonder toestemming de door de uitgever aangebrachte lay-out (uitgeversversie) gebruiken.

Een kopie uit het tijdschrift of boek is dus niet toegestaan. In SHERPA/RoMEO is het beleid van uitgevers te vinden wat betreft het gebruik van de preprint (accepted nog niet gepeerreviewde versie), de postprint (submitted auteursversie) of de uitgeversversie van een tekst.

Hergebruik vaak al geregeld in licenties

Binnen de licenties voor abonnementen die de Universiteitsbibliotheek afsluit is gebruik van de teksten in onderwijsmateriaal vaak toegestaan. Ook open access publicaties en de volledige teksten uit de Radboud Repository mag u zonder beperkingen gebruiken.

Met de verificatietool kunt u controleren of u elektronische tijdschriftartikelen van een uitgever mag overnemen in uw onderwijsmateriaal op grond van een licentie.

Als het gebruik niet is toegestaan onder een licentie, controleert u of het overgenomen gedeelte binnen het hierboven genoemde maximum blijft van 50 pagina's en 25% van het gehele werk.

Zorg bij het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal altijd voor een bronvermelding.

Andere overnames

 • Neemt u meer over dan het hiervoor genoemde maximum (50 pagina's en niet meer dan 25% van het gehele werk) en is volledig hergebruik niet geregeld binnen een van onze licenties, dan zitten hier extra kosten aan vast en moet dit gemeld worden aan de Stichting UvO. De contactpersoon van uw faculteit kan u verder helpen.
 • Ook open access publicaties en de volledige teksten uit de Radboud Repository mag u zonder beperkingen gebruiken.
 • U kunt er ook voor kiezen om voor overnames boven het maximum toestemming te vragen aan de auteursrechthebbende. De toestemming die u ontvangt moet integraal in uw onderwijsmateriaal worden opgenomen bij de betreffende overname.
 • Correcte bronvermelding is altijd verplicht.
 • Voor overname van filmpjes etc. moet toestemming gevraagd worden aan de rechthebbende. Dat geldt ook voor gebruik in bv. een powerpoint die u opneemt in onderwijsmateriaal. Voor gebruik in uw colleges, in onderwijsruimtes, geldt de onderwijsvrijstelling.


Gebruik van beeld en geluid

Deze tekst is gebaseerd op de “vuistregels” van het Netwerk Auteursrechteninformatiepunten. Deze vuistregels zijn bedoeld voor docenten om hen behulpzaam te zijn bij het gebruik van beeld en geluid in het onderwijs, Netwerk Auteursrechteninformatiepunten, september 2012.

Linken mag

Linken naar afbeeldingen, video’s en geluidsfragmenten op het internet is altijd toegestaan. De links moeten verwijzen naar rechtmatig openbaar gemaakt materiaal. In geval u een video of een geluidsfragment wilt gebruiken zult u deze rechtstreeks moeten afspelen middels ‘streamen’. Eerst downloaden en dan vertonen is verboden, tenzij de licentievoorwaarden dit toestaan.

Gebruik afbeeldingen en audio(visuele) werken met een licentie voor hergebruik

Afbeeldingen en audio(visuele) werken met een licentie die hergebruik toestaan kunt u zonder problemen downloaden en vertonen. Afhankelijk van de gebruikte Creative Commons licentie zijn de mogelijkheden voor gebruik meer of minder ruim.

Maak gebruik van het citaatrecht voor afbeeldingen

Het citaatrecht staat toe dat u afbeeldingen of audio(visuele) werken mag gebruiken, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het moet dienen ter ondersteuning van de inhoud van het onderwijs, dus niet alleen maar ter versiering.
 • De omvang van het citaat moet in verhouding zijn met het doel dat men ermee nastreeft. In de praktijk komt dit bij audio(visuele) werken neer op korte fragmenten. Afbeeldingen mag u wel in hun geheel ‘citeren’.
 • De afbeelding/video waaruit geciteerd wordt, is rechtmatig openbaar gemaakt.
 • U moet aan bronvermelding doen.
 • U mag geen wijzigingen aanbrengen in het te citeren fragment of afbeelding.

Gebruik of vertoning van complete audio(visuele) werken

U mag een compleet audiowerk gratis afspelen of vertonen zonder toestemming, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het afspelen dient een educatief doel tijdens een les of werkgroep en maakt deel uit van het onderwijsprogramma.
 • Het afspelen moet fysiek in de onderwijsinstelling zelf plaatsvinden of plaatsvinden via een digitaal college (bijvoorbeeld via Zoom, Webex).
 • Het afspelen vindt plaats in het kader van onderwijs zonder winstoogmerk.
 • Een kopie van het werk op een elektronische leeromgeving zetten zodat studenten het thuis kunnen afspelen, mag niet en u zult in dit geval toestemming voor gebruik moeten vragen.

Opname van delen van audio(visuele) werken in Brightspace

U mag delen van audio(visuele) werken plaatsen in Brightspace, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De vertoning/het afspelen dient uitsluitend ter toelichting bij niet-commercieel onderwijs. Het moet dus aanvullend en niet onderwijsvervangend zijn.
 • De plaatsing moet gebeuren in een besloten omgeving waar alleen studenten toegang hebben.
 • Er moet een billijke vergoeding worden betaald aan de auteursrechthebbenden. Per faculteit is dat verschillend geregeld. Uw contactpersoon binnen de faculteit kan nagaan wat de gemaakte afspraken zijn met Videma, Buma/Stemra of Pictoright.
 • De vertoning/het afspelen hoeft nu niet fysiek in het leslokaal plaats te vinden. Studenten mogen de werken thuis zien of afspelen.

Uitlenen van audio(visuele) werken

De door de Universiteitsbibliotheek gekochte dragers van audio(visuele) werken mogen worden uitgeleend en door de lener thuis (dus buiten de muren van de instelling) worden bekeken of beluisterd.

Gebruik tijdens colleges/werkgroepen

Tijdens lessen en hoorcolleges wordt veel gebruik gemaakt van presentaties, filmpjes en geluidsfragmenten. Veel van dit materiaal kan in de context van onderwijs zonder toestemming worden gebruikt. Daar zijn wel enkele voorwaarden voor:

 • de vertoning vindt plaats binnen een fysieke leslocatie van de onderwijsinstelling of vindt plaats via een digitaal college (bijvoorbeeld via Zoom, Webex)
 • zij dient ter ondersteuning van het onderwijs
 • zij heeft geen commercieel oogmerk

Dat gebruik binnen een college is toegestaan, betekent niet dat hetzelfde materiaal vervolgens opgenomen mag worden in een reader of op Brightspace beschikbaar mag worden gesteld. Voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, in onderwijsmateriaal gelden aparte regels.

U kunt ook gebruik maken van rechtenvrije werken en gratis materiaal. Zorg wel altijd voor een juiste bronvermelding.