Afkortingenlijst

Hieronder staat een overzicht van de veelgebruikte afkortingen van de Studentenraad en Ondernemingsraad in verslagen en andere documenten:

ABVA KABO Ambtenarenvakbond FNV
AiO Assistent in Opleiding (promovendus)
AMD Arbo- en Milieudienst
AUB Algemeen Universitair Belang
BO GV-Commissie Bestuur en Organisatie
BOS Bestuurlijk Overleg Studentenverenigingen
BJZ Bestuurlijke en Juridische zaken
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CSN Christelijke Studentenverenigingen Nijmegen
CvB College van Bestuur
CIF Control, Informatie, Financiën
DB Dagelijks Bestuur
FdF Faculteit der Filosofie (=FdW)
FdR Faculteit der Rechtsgeleerdheid
FdT Faculteit der Theologie
FdW Faculteit der Wijsbegeerte (=FdF)
FGV Facultaire Gezamenlijke Vergadering
FIN GV-Commissie Financien, Investeringen en Nieuwbouw
FMW Faculteit der Managementwetenschappen
FNWI Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
FOC Facultaire Onderdeelcommissie
FSR Facultaire Studentenraad
FSW Faculteit der Sociale Wetenschappen
FTE Fulltime equivalent (1,0 = volledige werkweek van 38 uur)
FU Facultaire Unie Filosofie-Theologie
GV Gezamenlijke Vergadering (van UGV/OR/SR)
HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
HBO Hoger Beroeps Onderwijs
HO Hoger Onderwijs (HBO + WO)
HOOP Hoger Onderwijs- en Onderzoekplan
HOVO Hoger Onderwijs Voor Ouderen
IAD Interne Auditdienst
IM Integraal Management
IO International Office
IOWO Instituut voor onderwijskundige dienstverlening
ITS Wetenschap voor Beleid en Samenleving
KDC Katholiek Documentatie Centrum
KIS Koepel van Internationale Studentenverenigingen
KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen
KUN Katholieke Universiteit Nijmegen (tot 2004 de naam van de RU)
MJE Mensjaarequivalent
MUB Wet Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie
NSSR Nijmeegse Studenten SportRaad
NUFFIC Nederlandse Organisatie voor Internationale Samenwerking in het Hoger Onderwijs
NWI Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
NWP Niet-Wetenschappelijk Personeel
OBP Overig en beheerspersoneel
OC Onderdeelcommissie (ook: Opleidingscommissie)
OCenW Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen
OER Onderwijs- en Examen-Regeling
OiO Onderzoeker in Opleiding (promovendus)
OOM GV commissie Onderwijs, Onderzoek en Maatschappelijke dienstverlening
OR Ondernemingsraad
P&O Personeel en Organisatie
PAO Postacademisch Onderwijs
PON Promovendi Overleg Nijmegen
PR GV-commissie Public Relations
RU Radboud Universiteit Nijmegen
SGK Stichting Gelder-Kennis
SNUF Stichting Nijmeegs Universiteits Fonds
SOFv StudentenOverleg Faculteitsverenigingen
SOZA GV Commissie Sociale Zaken
StEG Stichting Eigen Gebouwen (tegenwoordig onderdeel van SNUF)
SZ Dienst Studentenzaken
UB Universiteitsbibliotheek
UCI Dienst Universitair Centrum Informatievoorziening
UD Universitair Docent
UFB Universitair Facilitair Bedrijf
UGV Universitaire Gezamenlijke Vergadering
UHD Universitair Hoofddocent
UMC Universitair Medisch Centrum st. Radboud
URD Universitaire Restauratieve Dienst
USC Universitair Sportcentrum
USR Universitaire Studentenraad
VGWM GV-commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu
VSNU Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
W&S Interfacultaire werkgroep Wetenschap en Samenleving
WHW Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek
WO Wetenschappelijk Onderwijs
WOR Wet op de Ondernemingsraden
WP Wetenschappelijk Personeel