Zoek in de site...

Biodiversiteitsplan

De Radboud Universiteit en het Radboudumc liggen in een mooie, groene campus. Dit heeft een positieve uitstraling op medewerkers, studenten, omwonenden en bezoekers en vormt een belangrijke basis voor een gezonde leer-, leef- en werkomgeving.

Achteruitgang biodiversiteit

Zoals veel natuur in Nederland heeft ook de campus te lijden onder een verlies aan biodiversiteit. Onderzoek van o.a. onze eigen wetenschappers laat zien dat de laatste 30 jaar ongeveer 75% van de vliegende insecten is verdwenen. Ook dreigt circa 50% van de Nederlandse wilde planten en bloemen te verdwijnen. Hierdoor zijn er ook toenemende problemen op het gebied van ziekten en plagen.

Natuur in balans

Biodiversiteit is overigens iets anders dan ‘groen’: het is de verscheidenheid aan plant- en diersoorten, waaronder de mens, die in een ecosysteem leven. Deze verscheidenheid houdt de natuur in balans en is daarom van groot belang. De aanwezigheid van diverse insecten, veilige nestelmogelijkheden en voedsel voor vogels en kleine zoogdieren zijn onder meer belangrijke voorwaarden.

Losse initiatieven

De afgelopen jaren zijn op de campus al veel initiatieven genomen ter bevordering van de biodiversiteit. Deze initiatieven hebben geholpen bij het creëren van draagvlak en bewustwording van de noodzaak tot biodiversiteitsherstel.

Biodiversiteitsplan

In 2020 is er een biodiversiteitbeleidsplan gemaakt, als onderdeel van het toekomstige Campusplan. De projectgroep Biodiversiteit, met een brede vertegenwoordiging vanuit de Radboud Universiteit en het Radboudumc, stelt jaarlijks een programma op en zorgt voor structurele uitvoering van de maatregelen.

Berm Huygensgebouw

De belangrijkste doelstellingen uit het biodiversiteitsplan zijn:

Biodiversiteitsherstel
Het streven voor de komende 10 jaar is om de campus zodanig te ontwikkelen dat gunstige voorwaarden geschapen worden voor biodiversiteitsherstel. Maatregelen zijn erop gericht om op een natuurlijke manier voldoende voedsel, vocht, veiligheid en voortplantingsmogelijkheden te bieden aan de verschillende soorten op ons terrein, passend bij het ecosysteem van de campus en omliggende natuurgebieden.

Klimaatadaptatie
Ook wil de Radboud Universiteit de negatieve effecten van klimaatverandering tegengaan, dit heet klimaatadaptatie. Natuurlijke aanpassingen aan het terrein kunnen overmatige droogte, hitte en wateroverlast voorkomen. Het bos aan de Houtlaan bijvoorbeeld is dan beter beschermd tegen periodes van grote droogte en brandgevaar.

Natuurinclusief bouwen
Een doelstelling is eveneens om de campus zodanig in te richten en te gebruiken dat ook dit leidt tot versterking van de biodiversiteit. De Radboud Universiteit wil natuurinclusief bouwen. Gebouwen zullen meer nestelmogelijkheden krijgen voor insecten, vogels en zoogdieren zoals vleermuizen. Schade veroorzaakt door de bouw wordt 100% gecompenseerd. Het uiteindelijke streven is om helemaal geen grondstoffen te gebruiken die schadelijk zijn voor mens en dier.

Interactie tussen mens en natuur
Soms lijken we te vergeten dat wij mensen onderdeel zijn van de natuur en dit is misschien wel de belangrijkste oorzaak voor de problematiek rond biodiversiteit en klimaatverandering. In de communicatie zal de Radboud Universiteit daarom specifiek aandacht besteden aan de interactie tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving.

Monitoring
Meten is weten. Om de effectiviteit van de beleidsmaatregelen te meten, zal gebruik gemaakt worden van diverse meetinstrumenten. Zoals een dashboard, de Meetlat Biodiversiteit (IPC/ de groene ruimte) en inventarisaties van plant- en diersoorten door studenten en medewerkers van de universiteit.

Het biodiversiteitsbeleid sluit aan bij één van de pijlers van de gezamenlijke duurzaamheidsambitie van de Radboud Universiteit en het Radboudumc: het creëren van een gezonde omgeving.

Berm campus