Zoek in de site...

Huisvestingsplan

De Radboud Universiteit Nijmegen heeft sinds 1995, het moment waarop de verantwoordelijkheid voor de huisvesting door de rijksoverheid werd gedecentraliseerd, een visie op de ruimtelijke faciliteiten ontwikkeld. Die visie is vertaald naar een MeerjarenInvesteringsPrognose (MIP) die elke 2 jaar geactualiseerd wordt.

Nieuwbouw in plaats van renovatie
Naast de oplossing van directe problemen in de gebouwen zoals asbest, functionele en technische veroudering, is het beleid erop gericht door nieuwbouw de ruimtelijke samenhang van de campus Heijendaal te vergroten.

Hoge standaard
Hoogwaardige faciliteiten worden geboden voor onderwijs en onderzoek, in een landschappelijke omgeving die niet alleen de relatie universiteit-stad versterkt, maar ook wordt ingezet als een unique selling-point. De ruimtelijke voorzieningen maken de campus toegankelijk, wervend en vormen zo een voorwaarde voor de hoge standaard die de universiteit hanteert voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.

MeerjarenInvesteringsPrognose
Eens per twee jaar wordt een nieuwe MeerjarenInvesteringsPrognose opgesteld. Hierin wordt een beeld geschetst van de ambities van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarbij wordt gekeken naar de omvang en kwaliteit van die ambities en naar de financiële consequenties daarvan voor de huisvestingstarieven. Het plan wordt behandeld in de diverse gremia om tot draagvlak in ambitie en financiering te komen.

De MeerjarenInvesteringsPrognose geeft zo voor twee jaar het financieel kader waarbinnen door het college van bestuur verplichtingen kunnen worden aangegaan. Voor de daaropvolgende jaren heeft het een sterk indicatief karakter. De prognose geeft een zo realistisch mogelijk beeld van de prioriteiten, de planning en het middelenbeslag van investeringsbeslissingen.