Zoek in de site...

Nieuwe meetmethode circulariteit campusgebouwen

Datum bericht: 26 augustus 2021

Het Maria Montessorigebouw nam in het voorjaar van 2021 deel aan een pilot waarmee een nieuwe meetmethode voor circulariteit van gebouwen in de praktijk werd getest. Met de Material Circularity Index (MCI) is, op basis van informatie over de gebruikte materialen voor de bouw, het circulariteitsniveau van het gebouw berekend.

De belangrijkste indicatoren voor de MCI zijn de gebruikte hoeveelheden van de verschillende bouwmaterialen. Gaat het bijvoorbeeld om materialen die hernieuwbaar zijn, zoals hout dat weer aan kan groeien? Of zijn het materialen die definitief aan de aarde worden onttrokken, zoals metaal? En als het materialen zijn die hergebruikt kunnen worden, kan dat dan in hun huidige vorm of moeten deze gerecycled worden tot grondstoffen? Ook de hoeveelheden materiaal die bij het einde van de levensduur van het gebouw kunnen worden hergebruikt telden mee in de berekening.

Deze eerste graadmeter voor circulariteit van gebouwen werd opgesteld door het platform Circulair Bouwen in 2023 (CB’23). De methode wordt de komende tijd verder doorontwikkeld en verbeterd.

Lage MCI-score is geen verrassing

Het casco van het Maria Montessorigebouw, dus zonder inrichting en installaties, weegt 29,6 miljoen kilo en bevat 67 verschillende materialen. Het leeuwendeel bestaat uit betonproducten maar daarnaast bevat het ook veel wapening, glas, aluminium en hout. De MCI-score is 0,12 op een schaal van 0 tot 1. Dat is een lage score die aangeeft dat het gebouw nauwelijks circulair is. Aangezien circulariteit geen criterium vormde voor het ontwerp, was deze lage score te verwachten.

Overigens kan deze score nog verbeteren in de toekomst. Gezien de technologische ontwikkelingen op het gebied van recycling is het aannemelijk dat de herbruikbaarheid van het bouwmateriaal beter is over ca. 50-80 jaar, wanneer de levensduur van het Maria Montessorigebouw ten einde is.

beton en staal gebruikt in de bouw - foto Thea van den Heuvel 12 september 2019

Beton, glas en staal gebruikt voor het casco van het Maria Montessorigebouw. Foto: Thea van den Heuvel

Een duurzaam gebouw is niet automatisch circulair

Het Maria Montessorigebouw mag dan het meest duurzame gebouw op de campus zijn, een hoge score op duurzaamheid leidt dus niet automatisch tot een hoge score op circulariteit. Dat komt omdat de nadruk in het ontwerp- en bouwproces vooral lag op duurzame aspecten als isolatie, energievoorziening en energieverbruik, en niet op de mate van circulariteit van het bouwmateriaal. Was dit wel zo geweest, dan was bijvoorbeeld niet per se gekozen voor beton of was een andere, lichtere constructie bedacht. Na de bouw, bij de inrichting van het gebouw, werd er juist wel veel nadruk gelegd op hergebruik en circulariteit maar dat is geen indicator voor circulariteit van het gebouw.

Waardevolle inzichten sluiten aan bij ambitie circulariteit

Naast deze objectieve score heeft deelname aan de pilot waardevolle inzichten opgeleverd. Zo zal in het aanbestedingsproces circulariteit een belangrijk criterium worden, met name vroeg in het ontwerp, en zullen leveranciers alle relevante en juiste informatie moeten verstrekken bij de producten en materialen die ze leveren.

Door bij toekomstige grootschalige (ver)bouwproject te werken met deze meetmethode is het mogelijk het circulariteitsniveau van de campus als geheel te verbeteren. Dat sluit goed aan op de ambitie van de  Radboud Universiteit om het gebruik van primaire grondstoffen te minimaliseren en zo min mogelijk materialen te verspillen.

Wil je meer weten over de meetmethode en de resultaten van de pilot?
rapportage meetmethode circulariteit (docx, 1,1 MB)