Zo zie ik Radboud - het verhaal van Ad Ragas

Portretfoto Ad Ragas
Met de durf zich uit te spreken
Naam
Ad Ragas
Huidige functie
Hoogleraar Humane en Ecologische risicobeoordeling

Medewerkers en studenten blazen de waarden van de universiteit nieuw leven in. Dit is het verhaal van Ad Ragas,  hoogleraar Humane en ecologische risicobeoordeling.  

In de jaren tachtig was ik als lid van de Universiteitsraad al betrokken bij discussies over de katholieke identiteit. Jan Peters, destijds lid van het college van bestuur,   opende me toen de ogen. Hij zei dat identiteit   niet gaat over wat je exclusief maakt, maar over   dat wat je verbindt, welke waarden je deelt. Bij   de Radboud Universiteit denk ik aan waarden   als respect richting anderen en vergevingsgezindheid.   Bij respect gaan we in eerste instantie   uit van respect richting andere mensen.   Terecht natuurlijk, maar in de identiteit van de   universiteit zou ik graag ook respect voor de   natuur, onze leefomgeving, verankerd zien.   Naast nadruk op diversiteit en inclusie, deelden   meerdere deelnemers in mijn sessie mijn   aandacht voor duurzaamheid in de identiteit.   De laatste jaren bekent de universiteit al duidelijker   kleur, met campagnes als ‘Je bent   nodig’ en de Radboud Impact Day, en het aannemen   van een manager duurzaamheid.   Een dappere keuze, die ik als natuurwetenschapper   alleen maar toejuich. Eindelijk   durft de universiteit zich uit te spreken.   Dankzij de beslissing om   duurzaamheid op te nemen in alle curricula   van de universiteit, kunnen we   studenten trainen om kritisch   te reflecteren op de effecten   die ons gedrag op onze   leefomgeving kan hebben,   zodat ze daar ook bij stilstaan   in hun latere leven en   niet blindelings de golf van   het grote geld volgen.   Er is altijd een periode van   (wetenschappelijke) onzekerheid   tussen het ondernemen   van een maatschappelijke   activiteit, zoals het verbranden van fossiele   brandstof, en het moment dat zo’n activiteit   ook schadelijke effecten blijkt te hebben. Hoe   gaan we om met die onzekerheid? Wat mij   betreft laten we ons leiden door respect voor   de natuur en niet door het soms misplaatste   vertrouwen dat we alle risico’s met wetenschap   kunnen uitsluiten. Voor de wetenschap   betekent dat: meer nadruk op wat mogelijke   scenario’s zijn dan op wat we al wel weten. Zo   kunnen we inzichtelijk maken waar de risico’s   zitten en eventuele schade vóór zijn. Neem   medicijnen. De resten daarvan belanden via   het rioolwater in het milieu, met kwalijke gevolgen   voor onder meer vogels en vissen. Als   ondernemers al aan het begin van het productieproces   oog hebben voor deze gevolgen,   kunnen ze er rekening mee houden, bijvoorbeeld   door te zoeken naar medicijnen die makkelijker   afbreekbaar zijn. Dit gebeurt al wel,   maar het kan nog veel systematischer.   Met onze expertises op allerlei gebieden én de   aanwezigheid van heel veel jonge mensen, kan   de Radboud Universiteit een voortrekkersrol   spelen in de verduurzaming van onze samenleving.   Juist met complexe problemen als klimaatverandering   en biodiversiteitsverlies, hebben   we al onze disciplines – van economie en   recht tot ethiek en communicatiewetenschap –   hard nodig.”  

- Ad Ragas